نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
طراحی ترکیب سیاستی برای تقویت نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظام ملی نوآوری

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 88-114

10.22034/jmi.2023.399995.2970

پریسا علیزاده؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ آیدا مهاجری


واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فراترکیب

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 115-150

10.22034/jmi.2023.396945.2957

فاطمه بابائیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ امین حکیم


تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 35-64

10.22034/jmi.2022.332329.2754

علی یوسفی؛ میثم شهبازی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی