نویسنده = طهمورث حسنقلی پور
ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-22

10.22034/jmi.2020.114081

سیاوش هژبری حقیقی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابراهیم محمودزاده


الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 89-104

علی ردادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی