بررسی نقش فعالیت‌های تحقیق ‌و ‌توسعه شرکت‌های چندملیتی در توسعه توانمندی‌های فناورانه کشورهای در حال توسعه از طریق تحلیل پتنت‌های بین‌المللی؛ مطالعه موردی کشورهای چین و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ،ایران.

4 دکتری سیاستگذاری بازرگانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ،ایران.

چکیده

رشد سریع توانمندی‌های فناورانه چین و هند در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران و محققین قرار گرفته است. در کنار تلاش‌های داخلی یکی از عواملی که این رشد را تسهیل نموده حضور شرکت‌های چندملیتی و انتقال فعالیت‌های تحقیق و توسعه آنها به این کشورها بوده است. با مقدمه فوق، این مقاله قصد داشته ویژگی‌ها و عوامل مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های چندملیتی در فعالیت‌های تحقیق ‌و ‌توسعه کشورهای چین و هند را از طریق تحلیل داده‌های اختراعات ثبت‌شده در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از طریق استخراج و پالایش اطلاعات اختراعات چین و هند در USPTO و تلفیق آنها با داده‌های پایگاه ORBIS پایگاه داده جدیدی ایجاد و با استفاده از مدل رگرسیون پنل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ضمن تأیید نقش تأثیرگذار شرکت‌های چندملیتی در توسعه توانمندی‌های فناورانه کشورهای مذکور، تأثیر انگیزه‌های رقابتی بر گسترش فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های چندملیتی و همچنین ماهیت تکاملی مشارکت در تحقیق و ‌توسعه را نشان داده است. بر این اساس، تمرکز بر شرکت‌های چندملیتی فعال در بازار داخلی و ایجاد رقابت بین آنها به منظور انتقال فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود به کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در توسعه توانمندی‌های فناورانه کشورها تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of R&D Activities of Multinational Corporations in Building Technological Capabilities of Developing Countries through International Patent Analysis: China and India Case Study

نویسندگان [English]

  • Tahmores Hasangholipor 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Ali Heidari 3
  • Mohammad Sadegh Saremi 4
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD in Business Policy, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Fast growth of level of technological capabilities of India and China has attracted the attention of policy makers and researchers in recent years. In addition to their domestic efforts, transfer of R&D activities of MNCs to these countries facilitates their rapid growth. In this context, this study intends to analyze the features foreign direct investment by multinational companies in R&D activities in India and China and its impact on their level of R&D activities through examination of international patents. For this purpose a new database has been created through cleaning and selecting of related data from USPTO database and joining the data to ORBIS dataset. After that the research hypothesis were analyzed by using a panel regression models. The result of the analysis confirms the important role of multinational companies in the development of technological capabilities in target countries, also the impact of competitive incentives for the development of innovative activities as well as evolutionary nature of multinational companies R&D activities. Based on the results of this study, the two main policies for the development of technological capabilities of the country are focusing on those MNCs that have market in Iran to transfer of their R&D activities, and second is to create a competition between the rival MNCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International R&D
  • Multinational Corporations
  • Patents
  • China
  • India