تعیین ابعاد و مؤلفه ‏های برون سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

5 استاد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به وجود ماژول‌های متنوع و متعدد در توسعه محصولات با  فناوری بالا و با عنایت به عدم کفایت توان سازمان­ها در تأمین نیازهای سخت­افزاری، دانشی و مالی پروژه‏های توسعه این محصولات، استفاده از منابع برتر سازمان­های همکار در قالب برون­سپاری راهبردی، ضروری است. از سویی حفظ محرمانگی و اطلاعات اساسی سازمان هم در این همکاری الزامی می‏نماید. بنابراین در این مقاله با انتخاب پروژه ­های توسعه محصولات با فناوری بالا در سازمان صنایع هوایی به ­عنوان مورد مطالعه در قلمرو زمانی بهمن ماه تا پایان سال 1396 شمسی و استفاده از روش دلفی فازی، شاخص­های مرتبط با برون­سپاری این پروژه­ ها شناسایی شدند. در ادامه و با نظرسنجی از خبرگان و با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل، ابعاد مربوطه شامل شایستگی سازمان (دربرگیرنده مؤلفه­ های منابع، راهبرد ارتباطی، فناوری نرم و یکپارچه‌سازی)، نیازمندی (شامل مؤلفه ­های عدم اطمینان، سخت‌افزاری، زمان و کیفیت) و ویژگی پروژه (شامل مؤلفه­ های فنی و محرمانگی) تشکیل‌شده و در بستر مدل مفهومی تأییدی قرار گرفتند. نتیجه فرضیه ­های مدل نشان داد که ویژگی­های این پروژه­ها، تعیین‌کننده‌ی نیازمندی­های سازمان هستند و نیازمندی­ها هم شایستگی­های لازم برای توسعه محصولات را تبیین می‏کنند، اما رابطه مستقیم و معناداری بین ویژگی پروژه­ها با شایستگی وجود ندارد. نتایج پژوهش می‏توانند مدیران سازمان­های مرتبط با توسعه این­گونه محصولات را در انتخاب پروژه­ های مناسب برای برون­سپاری و ایجاد شایستگی در سازمان برای همکاری بلندمدت با تأمین‌کنندگان یاری رسانند. این مدیران همچنین می‏توانند در انتخاب تأمین­ کنندگانی که پاسخ­گوی نیازمندی‏های سازمان باشند؛ از نتایج این تحقیق بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Dimensions and Components of the Outsourcing the Development of High-Tech Products (Case Study: The Projects of Iranian Aviation Industries Organization)

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghani Poudeh 1
  • Mohsen Cheshmberah 2
  • Hassan Torabi 3
  • Mohammad Hossein Karimi Gavareshki 4
  • Reza Hosnavi 5
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
5 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Regarding the various and several modules involved in the development of High-Tech products and the inability of organizations in providing these projects with hardware, knowledge and financial needs, it is essential to employ the superior resources of the collaborative organizations in the form of strategic outsourcing. On the other hand, the protection of the appropriability and the core information of the organization is mandatory in this collaboration. Therefore, in this paper, using Fuzzy Delphi method the relevant factors of the outsourcing of these projects were identified by selecting the development projects of the complex products in the Organization of Aviation Industries as the case study in the time horizon of February and March in 2018. Following a survey of experts and employing the Structural Equations Modelling in LISREL software, the dimensions were established as Competence (including resources, relations strategy, soft technology, and integration), Needs (including uncertainty, hardware, time and quality), and the project characteris (including technological and appropriability competence). These dimensions were embedded in the conceptual model. The results of the model hypotheses urge that the project characteristics determine the needs of the organization, and the needs are the indicators of the required competence for the development of products. The conclusions can help the managers of the organization related to the development of complex products choose the right projects for outsourcing and competence making in the organization for the long term collaboration. The organization managers can also utilize the model conclusions to select suppliers responsive to the organization needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outsourcing
  • Development
  • High-Tech Products
  • Competence
  • Needs