شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر چالش‌های نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

نظام بانکی ایران، در سال‌های اخیر با تنوعی از چالش‌ها روبرو بوده است. روش‌های مختلف و گاه مغایری در برخورد با این چالش‌ها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفته شده است.  نویسنده مقاله، بر این اعتقاد است که  شناخت دقیق مشکلات و تشخیص صحیح نشانه‌ها از علل و ریشه‌های مشکلات، برای مواجهه با آن‌ها واجد اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله پس از مروری بر مطالعات قبلی در زمینه چالش‌های نظام بانکی با بهره‌گیری از تجربیات سال‌های اخیر ضمن شناسایی و معرفی چالش‌های مهم نظام بانکی، با نگاه نهادگرایی جدید، به تبیین ریشه‌های نهادی مؤثر بر  هر کدام از آن‌ها می‌پردازد. براساس نتایج این پژوهش، چالش‌های اصلی نظام بانکی مشتمل بر: افسارگسیختگی سود بانکی، شبهه غیر شرعی بودن عملیات بانک‌ها، بدهکاران معوق، رشد مازادبرداشت‌های بانک‌ها، سوء تخصیص منابع به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، مشکلات ساختار و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظام‌های اطلاعاتی، نواقص در ابزارها و سیاست‌های پولی و قوانین مداخله‌گر در امور بانک، است. با استفاده از مدل ویلیامسون، در آغاز، نشانه‌های بارز این چالش‌ها تبیین و سپس، علل ریشه‌ای آن‌ها در سه سطح حکم‌رانی، ساختارهای نهادی و انگاره‌ای(دستگاه معرفتی)، تشریح شده‌اند؛ که به‌طور خلاصه شش عامل در بالاترین سطح، به انگاره‌ها و فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامل به لایه‌ی ساختار نهادی و بیست و نه عامل به لایه‌ی قابلیت حکم‌رانی مرتبط می‌شوند. این عوامل در صحنه‌ی عمل منجر به ظهور سی و پنج نشانه (مساله ) در نظام بانکی کشور شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Assessing Effective Factors on Iranian Banking System's Challenges

نویسنده [English]

  • Mohammad Talebi
Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the banking system in Iran has faced a variety of challenges. Different methods and at times contradicting ones have been suggested and in occasions conducted in order to confront the mentioned challenges. The author believes that in confronting the problems, exact acknowledgement of them and correct diagnosis of symptoms regarding the reason and roots of the problems are of major importance. Therefore, in this paper, after reviewing previous studies regarding challenges of the banking system, by utilizing the experiences gained in recent years, the author attempts to elaborate the effective institutional roots of each problem, at the same time, recognizing and introducing important banking system challenges with new institutionalized approach. According to the findings of this research, main challenges of the banking system are as follows: aggressive interest rates, ambiguities concerning the sharia soundness of bank activities, non-performing loans, aggressive bank overdrafts, misallocation of resources, central bank's weakness in supervising the banks, problems in structure and apportion of duties in banks, deficiencies in banks’ and other information systems, deficiencies in monetary policies and instruments as well as intervention laws in bank works. By using the Williamson model, initially, prominent signs of these challenges are elaborated and then their root causes are explained in three levels: informal institutions and norms, formal institutions and rules and governance. In summary, in the highest levels, six factors are related to informal institutions, norms and culture. Twenty seven factors are related to formal institutional level and nine factors to governance level. These factors have given rise to appearance of 35 signs (problems) in the banking system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking System
  • Challenges
  • Institutional Analyse