بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 استادیار گروه منابع انسانی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش با بررسی زنجیره عرضه خودرویتجاری سبک داخل کشور، یک متدولوژی جدید برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت معرفی شده است. متدولوژی پیشنهادی با تمرکز بر مهمترین توانمندسازهای زنجیره عرضه در سطوح تجاری، فرایندی، عملیاتی و توسعه ای در تلاش است عوامل کلیدی موفقیت و به تبع آن نواحی قابل بهبود را تبیین و احصاء نماید. بدین منظور و بر مبنای متدولوژی پیشنهادی، 191پرسشنامه در میان مدیران پنج دسته از مراکز موجود در سطوح زنجیره عرضه توزیع و جمع آوری شد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی 131 پرسشنامه بازگشتی نشان می دهد که عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره عرضه خودروی تجاری سبک عبارتند از1) توانمندسازی کارکنان2) ارتقاء محصولات و خدمات 3 ) مدیریت مشتریان4) مدیریت کیفیت ساپلایرها 5) پیاده سازیERP و 6) تعهد مدیریت به توسعه طرحهای تجاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the Supply Chain Performance on the Basis of Critical Success Factors

نویسندگان [English]

  • Darioosh Mohammadi Zanjirani 1
  • Gholam Reza Asgari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study having domestic car supply chain (SC) investigated, a new methodology for determining Critical Success Factors (CSFs) is introduced. This methodology is based on the most important SC enablers at commercial, process, operational, and developmental layers trying to find and explain the critical success factors and subsequently the areas that can be improved. Hence, drawing on the proposed model, 191 questionnaires were distributed among managers of five groups of units in the SC layers. Factor analysis results of the 131 returned questionnaires showed that the CSFs of the car industry supply chain are Employee empowerment, improvement of products and services, customer management, Suppliers’ quality management, ERP implementation and management’s commitment to development of business plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Critical Success Factors
  • Supply Chain Management
  • Car Industry