ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی پوشاک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

3 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

چکیده

عدم توجه به صنایع سبک از جمله صنعت پوشاک یکی از چالشهای اولویت گذاری در سیاست صنعتی طی سالهای اخیر بوده است. در کنار تاکید بر صنایع مادر و دانش بنیان به قابلیتهای فناورانه موجود در صنایع سبک کمتر توجه شده است. با وجود تحولات زیاد اخیر در این صنایع تلاش چندانی برای درک، تحلیل و مستندسازی این تحولات صورت نگرفته است. این مقاله با محور قرار دادن مفهوم قابلیت‌های فناورانه، چارچوبی را برای بررسی تحولات سطح بنگاه صنعت پوشاک توسعه داده است. مبتنی بر ماتریس قابلیت‌های فناروانه اختصاصی صنعت پوشاک،پرسشنامه نیمه ساختار یافته به منظور ارزیابی قابلیت‌های بنگاه‌های تولیدی پوشاک تدوین و جمع آوری اطلاعات از بنگاههای پوشاک صادراتی انجام شد.مبتنی بر نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 بنگاه تولیدی بزرگ صنعت پوشاک مورد بررسی عمیق قرار گرفتند.در مجموع قابلیت‌های فناروانه چهار بنگاه در حد متوسط ارزیابی شد.امتیاز پنج بنگاه متوسط رو به پایین شد که عموما تامین‌کننده بودند و عمده تمرکزشان بر فرآیندهای تولیدی بود. بقیه بنگاهها در حوزه های مختلف امتیازات متفاوتی داشتند.این موضوع نشان از توسعه نامتوازن این بنگاه‌ها می‌دهد. این بنگاه‌ها در بخش‌های خاصی سرمایه‌گذاری بیشتری داشتند و در عین حال از توسعه سایر قابلیت‌ها غافل شدند. به ‏طور خاص ورود به طراحی و ایجاد برند شخصی از جمله این قابلیت‌ها بود در حالی که هنوز فرآیندهای تولید محصول آنچنان توسعه پیدا نکرده بود و به ‏طور نیمه صنعتی انجام می‌شد. در مورد روندهای کلی، سه روند کلّی در حوزه افزایش تنوع محصول، ضعف در فرآیندهای تولیدی و تمایل به متنوع‌سازی کانال‌های فروش دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of the technological capabilities of Iran's garment manufacturing enterprises

نویسندگان [English]

  • Kamran Zahedfar 1
  • Roohallah Aboojafari 2
  • Barzin Jafartash Amiri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
2 Assistance Professor, Knowledge based economy Department, Technology Study Institute, Tehran, Iran
3 Researcher, Knowledge based economy Department, Technology Study Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Lack of attention to light industries, including the garment industry, has been one of the challenges of prioritization in industrial policy in recent years. In addition to the emphasis on key and knowledge-based industries, less attention has been paid to the existing technological capabilities in light industries. Despite many recent changes in these industries, less attention has been made to understand, analyze and document Iranian experiences. By focusing on the concept of technological capabilities, this article has developed a framework for investigating the evolution of the garment industry. Based on the matrix of technological capabilities, a semi-structured questionnaire was developed in order to evaluate the capabilities of clothing enterprises and to collect information from exporting one. Finally, 17 large manufacturing companies of the clothing industry were investigated in depth. In total, the technological capabilities of four companies were evaluated at an average level.The score of five companies went medium low, which were generally suppliers and their main focus was on production processes. The rest of the companies had different scores in different aspects. This shows the unbalanced development of these companies.These companies invested more in certain aspects while neglecting to develop other capabilities. In particular, entering into the design and creation of a brand was one of these capabilities, while the product production processes were not yet developed and were carried out semi-industrially. Regarding general trends, three general trends can be seen in the field of increasing product variety, weakness in production processes and the desire to diversify sales channels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capabilities
  • Iran's Apparel Industry
  • Evolutionary Economcs
  • Industrial Development
  • Manufactring industries
اتاق اصناف ایران، اتحادیه صنف پوشاک تهران.1398. «سند راهبردی توسعه صنف/ صنعت پوشاک».
وزارت صنعت، معدن و تجارت. 1396. «برنامه راهبردی وزات صنعت، معدن و تجارت».
روح الله باقرزاده، مسعود لطیفی، علی اکبر مرآتی، عبدالحسین صادقی.1398. «برنامه جامع راهبردی صنعت پوشاک کشور»، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی.
مرکز آمار ایران. 1397-1390.«نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره 1390-1397».
میثم بشیری، محمد رضائی‌پور، بهروز دینی و الهام اسمعیلی پورماسوله. 1398. «شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه‏های صنعت پوشاک کشور»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
میثم بشیری، الهام اسمعیلی پورماسوله، مسعود افشاری. 1399. « بسته ارتقای توان رقابت‏پذیری صنعت پوشاک»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران.
 
 
Bell, Martin, and Keith Pavitt. “The Development of Technological Capabilities, Economic Development Institute Development Studies.” In Trade, Technology and International Competitiveness, edited by Irfan ul Haque, 69–101. Washington DC: The World Bank, 1995.
Iran Statistics Center, "Results of the survey plan from the industrial workshops of 10 workers and most of the country during the period 1390-1397" [In persian].
Iran chamber of guilds, Apparel Guild Union of Tehran, (2018). "Strategic document for the development of the garment industry"[In persian].
Coe, Neil M., and Henry Wai-chung Yeung. Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World. Oxford: Oxford University Press, 2015. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198703907.001.0001.
Gereffi, Gary. “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain.” Journal of International Economics 48, no. 1 (1999): 37–70. https://doi.org/10.1016/S0022-1996(98)00075-0.
Gereffi, G., & Lee, J. (2016). Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters. Journal of Business Ethics, 133(1), 25–38. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2373-7
Khan, Mushtaq H. “Learning , Technology Acquisition and Governance Challenges in Developing Countries.” Research Paper Series on Governance for Growth. London: University of London, School of Oriental and African Studies, 2009. https://eprints.soas.ac.uk/9967/l/Learning_and_Technology_Acquisition_ internet.pdf.
Lall, Sanjaya. “Paradigms of Development: The East Asian Debate.” Oxford Development Studies 24, no. 2 (1996): 111–31. https://doi.org/10.1080/13600819608424108.
Lall, Sanjaya. “Technological Capabilities and Industrialization.” World Development 20, no. 2 (1992): 165–86. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F.
Lall, Sanjaya. “Understanding Technology Development.” Development and Change 24, no. 4 (1993): 719–53. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1993.tb00502.x.
Meisham Bashiri, Mohammad Rezaipour, Behrouz Dini and Elham Ismaili Pourmasouleh, (2018). "Knowing the factors affecting the success of the country's garment industry enterprises", Business Studies and Research Institute [In persian].
Meisham Bashiri, Elham Ismaili Pourmasouleh, Masoud Afshari. (2019). "Package for improving the competitiveness of the garment industry", Business Studies and Research Institute, Tehran, Iran [In persian].
Molina-Domene, M. A., & Pietrobelli, C. (2012). Drivers of technological capabilities in developing countries: An econometric analysis of Argentina, Brazil and Chile. Structural Change and Economic Dynamics, 23(4), 504–515. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.11.003
Morrison, Andrea, Carlo Pietrobelli, and Roberta Rabellotti. “Global Value Chains and Technological Capabilities: A Framework to Study Learning and Innovation in Developing Countries.” Oxford Development Studies 36, no. 1 (2008): 39–58. https://doi.org/10.1080/13600810701848144.
Nelson, Richard R., and Sidney G. Winter. An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.
Poapongsakorn, N., & Tonguthai, P. (1998). Technological capability building and the sustainability of export success in Thailand’s textile and electronics industries. In D. Ernst, T. Ganiatsos, & L. Mytelka (Eds.), Technological Capabilities and Export Success in Asia (1st Editio, pp. 158–210). Routledge, London, UK.
Rasiah, R., Nolintha, V., & Songvilay, L. (2011). Garment manufacturing in Laos: clustering and technological capabilities. Asia Pacific Business Review, 17(2), 193–207. https://doi.org/10.1080/13602381.2011.533507
Rasiah, R., & Myint, M. M. (2013). OWNERSHIP, TECHNOLOGICAL CAPABILITIES AND EXPORTS OF GARMENT FIRMS IN MYANMAR. Technological and Economic Development of Economy, 19(1), 22–42. https://doi.org/10.3846/20294913.2013.869513
RODRIK, D. (2008). The Real Exchange Rate and Economic Growth. Brookings Papers on Economic Activity, 2, 365–412.
Ruhollah Bagherzadeh, Masoud Latifi, Ali Akbar Marati, Abdul Hossein Sadeghi, (2018). "Comprehensive strategic program of the country's garment industry", Amirkabir University of Technology, Faculty of Textile Engineering [In persian].
Staritz, C., & Whitfield, L. (2019). Local firm-level learning and capability building in global value chains. In S. Ponte, G. Gereffi, & G. Raj-Reichert (Eds.), Handbook on Global Value Chains (pp. 385–402). Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA. https://doi.org/10.4337/9781788113779.00033
Ministry of Industry, Mining and Trade, strategic plan of the Ministry of Industry, Mining and Trade (2016) [in persian].
Whitfield, Lindsay, and Cornelia Staritz. “Mapping the Technological Capabilities of Ethiopian-Owned Firms in the Apparel Global Value Chain.” Centre of African Economies Working Paper 2017: 4. Roskilde: Roskilde Universitet, 2017.
Wignaraja, G. (2008). Foreign ownership, technological capabilities and clothing exports in Sri Lanka. Journal of Asian Economics, 19(1), 29–39. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2007.12.001
Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publishing, Thousand Oaks, CA.