سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: سنجش کارایی واحدهای فناور، شاخصی برای ارزشمند بودن سرمایه گذاری روی این واحدها در توسعه منطقه را فراهم می کند. صنایع غذایی به لحاظ ضرورت و تنوع تولید، سرمایه‌گذاری پایین، افزایش بهره‌وری، اشتغالزایی، مشارکت مستقیم در درآمد ملی، ارزآوری و کاهش فقر بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به دنبال سنجش کارایی واحدهای صنایع راهبردی فناور از منظر توسعه منطقه‌ای است.
روش پژوهش: این پژوهش، از منظر جهت‌گیری پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش‌های کمی و کیفی می‌باشد. استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی-توصیفی، از منظر هدف، توصیفی، از منظر افق زمانی، مقطعی و ‌از منظر شیوه گردآوری داده‌ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی است. برای تعیین معیارهای معرف توسعه منطقه‌ای از روش دلفی فازی، برای وزن‌دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی شاخصهای سنجش کارایی از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در نهایت با روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی واحدها بدست آمد.
یافته‏ها: در این پژوهش، 8 معیار توسعه منطقه‌ای متناسب با موضوع تحقیق معرفی شد. سپس وزن این معیارها تعیین و 22 شاخص ورودی و 22 شاخص خروجی واحدهای فناور با این معیارها رتبه بندی گردید. در نهایت 18 واحد دارای فناوری نوین در صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی خراسان رضوی شناسایی و از نظر کارایی رتبه-بندی شدند.
نتیجه‏گیری: در صنایع غذایی فناور مستقر در خراسان رضوی، واحدهای صنعتی تولید زعفران و مواد لبنی بالاترین رتبه کارایی را از منظر توسعه منطقه‌ای داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the efficiency of technological units in strategic industrial by regional development aspect (Case study: Food industry in Khorasan Razavi province)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Mansoor Momeni 2
  • MohammadHosein Tahari Mehrjerdi 3
  • Mohammad Baghaei 4
1 Associate Prof. of University of Tehran
2 faculty of Management, university of Tehran
3 PhD Student, University of Tehran
4 MSC. University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to Measuring the efficiency of technological units in strategic industrial by regional development aspect. To achieve this goal, first define the criteria for regional development and after weighing these criteria, define the indicators for measuring the efficiency in terms of regional development and finally extract the units efficiency.
Research Method: This research, from the perspective of research orientation, is applied and based on quantitative and qualitative methods. The research strategy is descriptive-survey, from the perspective of the purpose, descriptive, from the perspective of time horizon, cross-sectional and from the perspective of the method of data collection from interviews and documentary studies. The fuzzy Delphi method has been used to determine the criteria for regional development, the fuzzy hierarchical analysis method has been used to weight the criteria, and the fuzzy TOPSIS method has been used to rank the performance indicators. Finally, the efficiency of the units was obtained by Data Envelopment Analysis method.
Results: In this study, 8 regional development criteria appropriate to the research topic were introduced. Then, the weight of these criteria was determined and 22 input indices and 22 output indices of technology units were ranked with these criteria. Finally, 18 units ranked in terms of efficiency.
Conclusion: Saffron and dairy production industrial companies had the highest efficiency rank in terms of regional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Development
  • Modern Technologies
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Data Envelopment Analysis
  • Food Industry
الهی، شعبان؛ نقی زاده، رضا؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ منطقی، منوچهر. "شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات". بهبود مدیریت، دوره 6، شماره 3، (1391): 136-158.
ثقفی، فاطمه؛ حسین زاده، مهناز؛ رحیم بخش، رامین. "رهیافت‌های توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سیستمی و تحلیل شبکه اجتماعی". فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 6، شماره 2، (1399): 9-25.
سیف الدین، امیر علی؛ ثقفی، فاطمه؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی؛ حمیدی، مهدی. "مقایسه عملکرد وزارت بهداشت، درمان‌ و‌آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با شاخص‌های کلیدی معرف توسعه پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی فازی". فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 3، شماره 1، (1394): 51-74.
شفیعی­ثابت، رضا. بررسی و تجزیه و تحلیل صنایع مواد غذایی کشور با استفاده از روش­های تحقیق در عملیات. پایان نامه کارشناسی ارشد، (1378): دانشگاه تهران.
شمشادی، کتایون، "بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع غذایی ایران"، اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 29، شماره 115، (1400): 262-239.
صفری، حسین؛ کاظمی، عالیه؛ مهرپورلایقی، احمد، "ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز با استفاده از روش ترکیبی DEA-SWARA-WASPAS"، مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 16، شماره 47، (1397): 139–171.
عزیزی، فاطمه. ارزیابی عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده و شش سیگما. پایان نامه کارشناسی ارشد، (1391): دانشگاه یزد.
قادری، سیدفرید؛ شخص­نیایی، مجید. ارائه مدل ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، (1384). تهران
کریملو، رضا؛ ذاکری، امیر. "تحلیل تعاملات میان ذی نفعان کلیدی در یک نظام نوآوری منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی)". فصلنامه بهبود مدیریت. دوره 14، شماره 4، (1399): 83-112.
محمدپور، سید مصطفی. شناسایی و رتبه بندی شاخص های توسعه منطقه ای در حوزه صنعت. پایان نامه کارشناسی ارشد، (1394). دانشگاه تهران.
مطرودی، حمید؛ آقاپور صباغی، محمد، "اثر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور"، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 31، شماره 1، (1396): 49-36.
میرفخرالدینی، سیدحیدر؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ میرغفوری، سیدحبیب اله، "مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک­های فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی و تحلیل پوششی داده­های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن"، پژوهش­های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 2، (1391): 200-180.
نسترن، مهین؛ ابوالحسنی، فرحناز؛ بختیاری، نرجس. "پراکنش فضایی شاخص های توسعه در شهرستانهای ایران با استفاده از رتبه­بندی ترکیبی"، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه ای، دوره 5، شماره 17، (1394): 1–14.
 
Ali, J., Singh, S. P., & Ekanem, E. P. "Efficiency and productivity changes in the Indian food processing industry: Determinants and policy implications." International Food and Agribusiness Management Review 12(2009): 43–66.
Aparicio, J;  Zofío, J. "Economic cross-efficiency. " Omega, 100(2021): 1-16.
Attfield, B., & Wilkins, R. International justice and the third world: studies in the Philosophy of Development, Routledge, (1992).
Aydalot, P., & Keeble, D. High-technology industry and innovative environments in Europe: an overview. In High technology industry and innovative environments. Routledge, (2018).
Boban Pavlovic, B; Ivezic, D; Zivkovic, M. "Prioritization of strategic measures for strengthening the security of supply of the Serbian natural gas sector. " Energy Policy, 148(2021):1-10.
Economic Co-operation, D. A. C. O., & Development. The DAC guidelines: Strategies for sustainable development: guidance for development co-operation. OECD, (2001).
Eilat, H., Golany, B., Shtub, A. "R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach. " Omega, 36(2008): 895-912.
Faggian, A., Modrego, F., & McCann, P. (2019). Human capital and regional development. Handbook of regional growth and development theories.
Gardijan, M., & Lukač, Z. "Measuring the relative efficiency of the food and drink industry in the chosen EU countries using the data envelopment analysis with missing data." Central European Journal of Operations Research 26(2018): 695–713.
Glumac, B., Han, Q., Smeets, J., & Schaefer, W. "Brownfield redevelopment features: applying Fuzzy Delphi." Journal of European Real Estate Research, 4(2011): 145–159.
Hung, S.-W., & Wang, A.-P. "Entrepreneurs with glamour? DEA performance characterization of high-tech and older-established industries." Economic Modelling, 29(2012): 1146–1153.
Jahanshahi, A., Kamali, M., Khalaj, M., & Khodaparast, Z. (2019). Delphi-based prioritization of economic criteria for development of wave and tidal energy technologies.Energy, 167,819–827.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.040
 
Lu, J., Jia, G., Zong, H., & He, W. The Technological Input-output Efficiency of High-technology Enterprises in China Based on the DEA method. MATEC Web of Conferences, (2017).
Lu, Y.-H., Shen, C.-C., Ting, C.-T., & Wang, C.-H. "Research and development in productivity measurement: An empirical investigation of the high technology industry." African Journal of Business Management, 4(2010): 2871–2884.
Lu, L., Chiu, Sh., Yung, Ch., Chang, T. "Three-stage circular efficiency evaluation of agricultural food production, food consumption, and food waste recycling in EU countries." Journal of Cleaner Production, 343(2022): 130870
Margareta, G., Zrinka, L. "The financial efficiency of small food and drink producers across selected European Union countries using data envelopment analysis." European Journal of Operational Research, 291 (2021): 586-600.
M.hass.. Polity and society: philosophical underpinnings of social science paradigms. (1992)
Manakandan, S. K., Rosnah, I., Mohd, J. R., & Priya, R. "Pesticide applicators questionnaire content validation: A fuzzy delphi method." The Medical Journal of Malaysia, 72(2017): 228–235.
Mohebali, A; Maghsoudy, S; Doulati Ardejan, F . "Application of data envelopment analysis in environmental impact assessment of a coal washing plant: A new sustainable approach. " Environmental Impact Assessment Review,  83(2020): 1-15
Meyer, D. F., De Jongh, J., & Meyer, N. (2016). The formulation of a composite regional development index. International Journal of Business and Management Studies, 8(1), 100–116.
Pagotto, M., & Halog, A. "Towards a circular economy in australian agri-food industry: an application of input-output oriented approaches for analyzing resource efficiency and competitiveness potential." Journal of Industrial Ecology, 20(2016): 1176–1186.
Pottier, C. The location of high technology industries in France. In The Development of High Technology Industries. Routledge, (2018).
Preston, P. Technology waves and the future sources of employment and wealth creation in Britain. In The Development of High Technology Industries. Routledge, (2018).
Rashidi, K., & Cullinane, K. "A comparison of fuzzy DEA and fuzzy TOPSIS in sustainable supplier selection: Implications for sourcing strategy." Expert Systems with Applications, 121(2019): 266–281.
Rodmanee, S., & Huang, W.-C. "Efficiency evaluation of food and beverage companies in Thailand: an application of relational two-stage data envelopment analysis." International Journal of Social Science and Humanity, 3(2013): 202-205
Sanchez-Lezama, A. P., Cavazos-Arroyo, J., & Albavera-Hernandez, C. "Applying the Fuzzy Delphi Method for determining socio-ecological factors that influence adherence to mammography screening in rural areas of Mexico." Cadernos de Saúde Pública, 30(2014): 245–258.
Shamsudin, M. N., Mohamed, Z. A., Yusop, Z., Radam, A. "Evaluation of market competitiveness of SMEs in the Malaysian food processing industry. Journal of Agribusiness Marketing, 4(2011): 1-20.
Simonen, J., Svento, R., & Juutinen, A. "Specialization and diversity as drivers of economic growth: Evidence from High-Tech industries." Papers in Regional Science, 94(2015): 229–247.
Sun, C.-C., & Lin, G. T. R. "Using DEA windows analysis to estimate Taiwan Hsinchu science park operational performance." Nanhua University Institutional Repository, 6(2009): 51–69.
Sun, J., Li, G., & Wang, Z. "Technology heterogeneity and efficiency of China’s circular economic systems: A game meta-frontier DEA approach." Resources, Conservation and Recycling, 146(2019): 337–347.
Tektas, A., & Tosun, E. O. Performance benchmarking in Turkish food and beverage industry. Communications of the IBIMA, (2010).
Turban, E. Information technology for management. John Wiley & Sons, (2008).
Verschelde, M., Dumont, M., Rayp, G., & Merlevede, B. "Semiparametric stochastic metafrontier efficiency of European manufacturing firms." Journal of Productivity Analysis, 45(2016): 53–69.
Wei, Y. H. D., & Liefner, I. (2012). Globalization, industrial restructuring, and regional development in China. Applied Geography, 32(1), 102–105.
Zimmermann, H.-J. Fuzzy set theory—and its applications. Springer Science & Business Media, (2011).