کلیدواژه‌ها = فن‌بازار
ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-54

بهرام اکبری؛ ابوالفضل کزازی؛ منوچهر منطقی؛ مقصود امیری مقانجوقی