دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1396، صفحه 1-176 
1. ارائه چارچوبی برای روایت پژوهی در مطالعات مدیریت برای مواجهه با مسائل پیچیده

صفحه 1-27

سونا بایرام زاده؛ علی رضاییان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ میثم رجبی نهوجی