ارایه الگویی برای رتبه بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور (FDAHP- VIKOR) (مطالعه موردی: صندوق حمایت از توسعه فن آوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در فرآیند اعطای تسهیلات، تصمیم­گیری به‌عنوان اساسی­ترین فعالیت سازمان به شمار   می­رود. انتخاب یک پروژه مطمئن و با ریسک پایین برای سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم در موفقیت صندوق­های حمایتی در بخش تخصیص منابع محسوب می­شود. بر این اساس، استفاده مطلوب از عامل سرمایه در پروژه­های سرمایه­گذاری، مستلزم تجزیه ‌و تحلیل و ارزیابی دقیق و کامل طرح­های تجاری است. در این پژوهش، که در صندوق توسعه فن­آوری انجام‌شده است، نخست مهم‌ترین معیارهای مؤثر بر ارزیابی پروژه­های سرمایه­گذاری با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان حوزه ارزیابی شناسایی شدند. سپس برای جمع­آوری نظرات خبرگان از دو پرسشنامه بهره گرفته‌شده است. در پرسشنامه اول، میزان اهمیت معیارهای شناسایی‌شده بر اساس روش دلفی فازی، غربال­گری و وزن­های نسبی هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت. در پرسشنامه دوم، 10 طرح صندوق توسعه فن­آوری بر اساس معیارهای تعیین‌شده امتیازدهی شدند. در نهایت با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، طرح­های سرمایه­گذاری با استفاده از روش ویکور رتبه­بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در اولویت­بندی مولفه­ها، مولفه وضعیت رقبای اصلی بنگاه، رتبه اول و مولفه نرخ بازدهی و سوابق اعتباری شرکت به ترتیب رتبه­های دوم تا سوم را کسب می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a template for ranking of investment projects using mixed model analysis of hierarchical FDAHP - VIKOR (Case Study: Technology Development Fund)

نویسندگان [English]

  • Farzad Tarhani 1
  • Hamed Maboudi 2
1 Assistant Professor, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.