واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه‌های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرسریال تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت پروژه، مدیر برنامه ریزی راه اندازی فازهای20 و21 پارس جنوبی

چکیده

فاز اختتام پروژه به اتمام کلیه امور قراردادی، اجرایی، محصول و فازهای پروژه به‌صورت سازمان‌یافته می‌پردازد و فرآیندهای این فاز، به‌عنوان آخرین فرآیندهای پروژه، اتمام اقلام قابل تحویل و قراردادها را به‌صورت ساختار‌یافته تضمین می‌کنند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، فاز اختتام این پروژه‌ها تا چندین سال به‌طول می‌انجامد و بدین ترتیب، طرفین پروژه چند سال پس از تکمیل، همچنان درگیر تعارضات باقی‌مانده هستند که اتلاف قابل‌توجهی در منابع ملّی صورت می‌پذیرد. فاز اختتام پروژه‌ها با وجود اهمیت بسیار زیاد، کمتر از سایر فازهای پروژه به‌صورت میدانی مطالعه شده است. هدف این پژوهش شناسایی موانع موفقیت فاز اختتام با محورّیت اختتام فیزیکی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز است که به‌صورت مطالعه چندموردی عمیق و با رویکرد قیاسی در چهار پروژه از سایت خشکی یکی از طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس‌جنوبی انجام شده است. بر اساس یافته­های این پژوهش، موانع موفقیت فاز اختتام پروژه‌های صنعت نفت و گاز در 12 گروه شناسایی و 7 گروه از آن‌ها به‌عنوان عوامل کلیدی دسته‌بندی شدند. راهکارهای اجرایی نیز متناسب با مهم‌ترین موانع پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها