تاثیر هم سویی راهبرد های مدیریت دانش و سبک های وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم اطلاعاتی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، با گسترش رقابت، دغدغه عمده مدیران، واکنش به نیازهای دانشی از طریق مدیریت ­دانش است. هم­سویی یکی از اقدامات کلیدی در مدیریت دانش است. از این­رو، این پژوهش، هم­سویی سبک­های دانشی با راهبرد­های مدیریت ­دانش را مورد بررسی قرار داده است. سنجش راهبرد­­های مدیریت دانش بر مبنای الگوی دو وجهی انسان­گرایی، سیستم­گرایی و سبک­های مدیریت­دانش بر مبنای الگوی چهار وجهی اجتماعی­کردن، برونی­سازی، ترکیب و درونی­سازی صورت گرفته است. درضمن، هم­سویی راهبردها و سبک­های مدیریت دانش بر مبنای الگوی نقاط مرجع راهبردی در ماتریس مدل هال (2001)، سنجیده شده ­است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و نحوه گردآوری داده­­های پژوهش، جزو پژوهش­های توصیفی و غیر آزمایشی (پیمایشی)، قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه­­ی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان­های دولتی شهر تهران است. یافته­های این پژوهش نشان    می­دهد، راهبرد مدیریت ­دانش منفعل، با اجتماعی کردن، راهبرد مدیریت ­دانش سیستم­گرا، با برونی­سازی، راهبرد مدیریت دانش   انسان­گرا، با درونی­سازی و راهبرد مدیریت ­دانش پویا، با ترکیب، هم­سو است. درضمن، هم­سویی­های فوق، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می­شود.

کلیدواژه‌ها