دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، پاییز 1395 
4. الگوی لایه‌ای توسعه راهبرد مبتنی بر سناریوسازی در شرایط عدم قطعیت

صفحه 79-109

محمدرحیم عیوضی؛ عبدالمجید کرامت زاده؛ غلامرضا گودرزی؛ قدیر نظامی پور