الگوی فرآیندی برای طراحی و تدوین راهبرد فن آوری در بنگاه های صنعتی (مطالعه موردی یک تولیدکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

به ‌منظور کسب مزیت رقابتی از طریق فن‌آوری‌های پیچیده، پرهزینه و در حال تغییر، بنگاه‌ها نیاز به مدیریت  استراتژیک آنها دارند. استراتژی فن‌آوری، شامل مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات راهبردی در زمینه فن‌آوری است که باید به‌منظور تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها، توسط مدیران اتخاذ گردند. هدف نهایی این‌گونه استراتژی‌ها،    دست‌یابی به مزایای رقابتی در سطح بنگاه است. مساله اصلی پژوهش حاضر آن است که یافتن الگوی فرآیندی مناسبی برای طراحی و تدوین استراتژی فن‌آوری در بنگاه‌های صنعتی که همه‌ی مراحل شناسایی، انتخاب و اکتساب فن‌آوری را شامل شود و برای هر یک از مراحل، ابزار مشخصی را پیشنهاد داده باشد، امری دشوار است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از راهبرد پژوهش اقدام پژوهی، به معرفی یک الگوی فرآیندی برای طراحی و تدوین استراتژی فن‌آوری در بنگاه‌های صنعتی پرداخته است. در این الگو، شناسایی فن‌آوری‌ها با استفاده از مفاهیم درخت فن‌آوری و واحد فن‌آوری استراتژیک، انتخاب فن‌آوری‌ها از طریق ماتریس جذابیت- توانمندی و تعیین روش اکتساب فن‌آوری‌ها از طریق روش تصمیم‌گیری چند معیاره پرومته، صورت می‌گیرد. این الگو در شرکت ایرانی تولیدکننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی با نام قشم ولتاژ، به‌کار گرفته شده است و فعالیت‌های شناسایی، انتخاب و اکتساب فن‌آوری برای یک محصول با نام واسط انسان و ماشین صورت گرفته است. الگوی ارایه شده می‌تواند از طریق نظام مند کردن فرآیند طراحی و تدوین استراتژی فن‌آوری، موجب بهبود و ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و عملیاتی مرتبط با فن‌آوری در بنگاه‌های صنعتی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Process Framework for Designing and Formulating Technology Strategy in Industrial Firms: An Industrial Automation Equipment Manufacturer

نویسندگان [English]

  • Mostafa Safdariranjbar 1
  • Mahdi Elyasi 2
  • Gholamreza Tavakoli 3
1 PhD candidate of Technology Management. Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.