تحلیل کارآیی چارچوب توانمندی های سازمانی چندلر برای شرکت های کوچک و متوسط فن آوری محور (مطالعه موردی یک صندوق ایرانی)

نویسندگان

کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در مقاله حاضر تلاش شده‌است تاثیر توانمندی‌های سازمانی معرفی شده توسط چندلر، خصوصاً توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فن‌آوری محور مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور تجربه چهار بنگاه کوچک و متوسط فن‌آوری محوری که از یک صندوق ضمانت اعتبار ایرانی، اقدام به درخواست ضمانت‌نامه نموده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که دو مورد از چهار بنگاه مطالعه شده تا آستانه واخواست شدن ضمانت‌نامه پیش رفتند و همین دو بنگاه نیز در توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی با چالش مواجه بوده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت توانمندی‌های بازاریابی و مدیریتی نیز در کنار سایر توانمندی‌های سازمانی چندلر در بقا و موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط فن آوری محور موثر هستند. به همین دلیل افزایش اثربخشی تعامل نهادهای مالی و نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری با این‌گونه شرکت‌ها، منوط به توجه این نهادها به وضعیت توانمندی‌های مدیریتی و بازاریابی بنگاه‌ها و بهبود این توانمندی‌ها است.
 

کلیدواژه‌ها