دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، تابستان 1395 
4. تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان