مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

ماهیت پیچیده و همواره در حال تغییر محیط سبب شده که نوآوری مهم‌ترین عامل حفظ و ارتقاء عملکرد شرکت‌ها باشد. در نگاهی جامع به آن، مفهوم نوآوری دوسوتوان مطرح شده که با تمرکز بر نوآوری بهره‌بردارانه به حفظ موقعیت رقابتی محصولات موجود و با توجه به نوآوری اکتشافی در پی دستیابی به بازارها و محصولات جدید است. یکی از مهم‌ترین فرآیندهایی که در پیشینه دستیابی به این نوع از نوآوری و غلبه بر چالش‌های آن به ویژه در شرکت‌های تازه‌وارد مورد توجه بوده ارتقاء توانمندی فناورانه با استفاده از مکانیزم‌های یادگیری است. این پژوهش سعی داشته با ارزیابی اثربخشی این مکانیزم‌ها در صنعت فولاد کشور، برنامه‌های سیاستی مناسب برای ارتقاء آن را پیشنهاد نماید و به این منظور از تلفیق روش گروه متمرکز و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته‌ها که با استفاده از داده‌های طرح پیمایش نوآوری به دست آمده نشان داده‌اند یادگیری از طریق انجام کار مهم‌ترین مکانیزم یادگیری است که شرکت‌های فولادی باید به آن توجه نمایند. برای نوآوری بهره‌بردارانه، یادگیری از طریق کپی‌برداری و طراحی و برای نوآوری اکتشافی، یادگیری از طریق تعامل و جستجو در رده یعدی قرار دارند. در گام آخر نیز با مطالعه سیاست‌های این صنعت در سطح جهان، 20 ابزار سیاستی پیشنهاد و با نظر گروه متمرکز، هفت برنامه به عنوان مهم‌ترین اقدامات تأثیرگذار در یادگیری فناورانه شناسایی و پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Promoting Technological Learning for Innovation Ambidexterity Development: A Case Study of Iran Steel Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Attarpour 1
  • Abolfazl Kazazi 2
  • Mahdi Elyasi 3
  • Jahanyar BamdadSoofi 4
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Most important factor in maintaining and enhancing corporate performance. In order to have a comprehensive look at it, the concept of innovation ambidexterity has been developed and arranged focusing on exploitative innovation to maintain the competitiveness of existing products and with explorative innovation seeking new markets and products. According to literature, one of the most important processes to achieve this type of innovation and to overcome its challenges, especially in latecomer companies, is to enhance technological capability through learning mechanisms. This research has tried to propose appropriate policy programs to evaluate the effectiveness of these mechanisms in Iran steel industry. For this purpose, the integration of focus group and artificial neural network methods was used. The results, which were obtained using the Innovation Survey, showed that learning by doing is the most important learning mechanism that steel companies should pay attention to, as well as for exploitative innovation, learning by copying and design, and for exploratory learning, learning by research and interactions placed in the next rank. In the final stage, with the study of the global policies in other countries, 20 policy tools have been proposed and, with the focus group approach, seven programs have been identified as the most important tools that influences on technological learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Learning
  • Innovative Ambidexterity
  • Explorative Innovation
  • Exploitative Innovation
  • Steel Industry