تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (مورد مطالعه: مسائل زیست‌محیطی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از حوزه‌های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست‌گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست‌گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر مسائل زیست‌محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه‌های سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست‌محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش‌های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده‌های مکتوب نهایتاً منجر به شکل‌گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح‌بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه‌های سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست‌محیطی کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Analysis of Policy Making in National-Level Strategic Issues (Case Study of Environmental Issues)

نویسندگان [English]

  • Hosein Aslipour
  • Hadi Khanmohammadi
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the emerging theoretical subjects in the public administration discipline is the strategic public policy that results from the combination of theoretical literature in the two fields of "public policy" and "strategic management". This qualitative research is aimed to structural-interpretative policy analysis in national-level strategic issues. Considering the wide range of issues at the national level, decision making based on environmental issues in the country has been at the center of attention. The main question of the research is that what is the policy making levels in the national strategic issues with an emphasis on environmental issues? In order to answer this question, the combination of qualitative methods of thematic analysis and structuralinterpretation modeling has been used. Thematic analysis method through conducting interviews with experts and coding of written data eventually led to the emerging of 13 global themes. Finally, these themes are followed by the steps in structuralinterpretive modeling and paired relationship at six levels of problem solving, key actors, independent actors, government actors, citizen actions, global actors & National laws. These levels in fact represent policy making layers on national-level strategic issues focusing on environmental issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • National Strategy
  • Environment
  • Interpretive Structural Modeling