تأثیر نوآوری باز و ناپایداری های فن آورانه برعملکرد نوآوری در راستای کسب مزیت رقابتی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم وفن آوری شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

محقّقان مختلفی پارادایم نوین نوآوری باز را به دو بُعد وارد شونده و خارج شونده ، تقسیم کرده‌اند. هدف این پژوهش در مرحله اول، بررسی تاثیر مستقیم هر یک از این ابعاد بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان است. در مرحله‌ی بعد نیز تاثیر هر یک از این ابعاد، تحت تاثیر عامل تقویت کننده و تعدیل‌گر ناپایداری‌های فن‌آورانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که در این دو مرحله، متغییر عملکرد نوآوری به‌عنوان یک عامل واسطه‌گر در مسیر کسب مزیت رقابتی تعریف شده است. بر این اساس، پس از بررسی ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش، مدل مفهومی و سوال‌های پرسش‌نامه (به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها)، تدوین شد. نمونه‌ی آماری این پژوهش، شامل60 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک شیخ بهایی واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به روش حداقل مربّعات جزیی و به‌وسیله نرم‌افزار smart PLS استخراج شده است، نشان می‌دهد که تاثیر نوآوری باز وارد شونده بر عملکرد نوآوری در این شرکت‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌ای قابل تایید است، در حالی که این شرایط برای نوآوری باز خارج شونده وجود ندارد. همچنین نتایج بر تاثیر مثبت و قابل ملاحظه‌ی عملکرد نوآوری بر کسب مزیت رقابتی اشاره دارد اما تاثیرات تعدیل‌گری ناپایداری‌های فن‌آورانه در مسیر بین نوآوری باز و عملکرد نوآوری تایید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Open Innovation and Technical Turbulence on Innovation Performance in Order to Achieve Competitive Advantage in Knowledge Intensive Companies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Javad Sadr 1
  • Reza Ansari 2
1 MSc student of Executive Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Researchers have identified open innovation as two dimensions, inbound open innovation and outbound open innovation. This study explores the direct effects of these two dimensions on firm innovation performance and further examines the moderation effect of technological turbulence on the relationship between both types of open innovation and firm innovation performance. Survey results of 60 Iranian knowledge intensive companies, located in Isfahan provincial science and technologypark, provide support for some hypotheses. The result shows that inbound open innovation positively affects firm performance, whereas inbound open innovation does not. This study also finds the positive effect of innovation performance on competitive advantages of companies. However, technological turbulence can't positively affects the relationship between two dimensions of open innovation and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Technical Turbulence
  • Innovation Performance
  • Competitive Advantage
  • Knowledge Intensive Companies