بررسی نقش راهبرد کسب و کار بر رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: (مطالعه موردی در کارخانه های صنایع غذایی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

سازمان ها با مدیریت اثربخش منابع انسانی، نوعی از رفتارهای کارکنان را پرورش می دهند که برای موفقیت راهبرد کسب و کارشان ضروری است. اقدامات مدیریت منابع انسانی به توسعه نیروی انسانی کمک می کند و به طور مستقیم نگرش و رفتار کارکنان را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که از این طریق ملزومات عملی شدن راهبرد کسب و کار فراهم شود و در نتیجه، ماموریت و اهداف سازمانی محقق گردد. یکی از ابزارهای سنجش موفقیت در تحقق اهداف سازمان، موضوع عملکرد سازمانی است و بیشتر سازمان ها اهمیت بالایی برای مدیریت منابع انسانی در شکل گیری عملکرد قائل هستند. این مقاله به بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، راهبرد کسب و کار و عملکرد سازمانی می پردازد. جامعه آماری تحقیق مدیـران شرکت های تولیدی صنایع غـذایی در استان گیـلان می باشد. از 200 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 156 پرسشنامه بازگشت داده شد. تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل به منظور ارزیابی الگوی معادلات ساختاری و SPSS به منظور تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و راهبرد کسب و کار در رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Business Strategy on the Relationship between Human Resource Management Practices and Organizational Performance (Case Study in Food Industry Companies in Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Nopasand 1
  • Mahmood Moradi 1
  • Gilda Daghighi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Literatures and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MSc Student of Industrial Management, Faculty of Literatures and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Organizations with effective management of human resources develop the kind of behavior that is essential for the success of their business strategy. HRM practices contribute to the development of human resources in order to affect directly the attitudes and behaviors of employees, thus the implementation business strategy will be facilitated and organizational goals will be achieved. One of the tools for mesuring success in achieving the goals of the organization is the organizational performance and most organizations attach great importance to human resource management functions in the formation of business strategy. The purpose of this study is to investigate the relationship between HRM functions, business strategy and organizational performance and to test four hypotheses. The population of this study is managers and experts in food industry companies in Guilan. The analysis was performed by Lisrel software to assess structural equations model and SPSS software in order to evaluate regression analysis. The results indicate that there is a positive and significant relationship between research variables and business strategy which has a mediating role on the relationship between human resource management practices and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management Practices
  • Business Strategy
  • Organizational Performance