بررسی رابطه ی مهارتهای ذهن آگاهی با سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

پژوهـش حاضر به منظـور بررسی رابطه ی بین مهارت‌های ذهن‌آگاهی با سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام شده است. از مجموع مدیران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی متغیرهای جمعیت شناختی، پرسشنامه‌ی مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی و سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری اسکات و بروس، بوده است. روش تجزیه و تحلیل نیزشامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون گام به گام) بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند:\r\nبین سبک های تصمیم گیری مدیران براساس متغیر های جمعیت شناختی (سن، سابقه کارو تحصیلات ) تفاوت معناداری وجود ندارد، فقط در سبک تصمیم گیری شهودی مدیران بر اساس رتبه‌ی سازمانی متفاوت ، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهند که سبک‌های تصمیم‌گیری منطقی، وابسته و شهودی از روی خرده مولفه‌های مهارت‌های ذهن‌آگاهی قابل پیش‌بینی نیستند. در مورد سه سبک دیگر نتایج نشان داد، سبک منطقی نیز از روی خرده مولفه‌ی مشاهده‌گری قابل پیش‌بینی است. همچنین سبک اجتنابی و سبک آنی، از روی خرده مولفه‌ی پذیرش بدون قضاوت، قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the Relationship between Mindfulness Skills and Decision Making Styles of Managers of Malek Ashtar Industrial University

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bahrami
Assistant Professor, Faculty of Letters and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present research was the review of relationship between mindfulness skills and decision-making styles of the managers of Malek Ashtar industrial university. The population includes all the managers of Malek Ashtar industrial university, that according to simple random sampling method, 88 managers were selected. The instrument of research was: General Decision making styles questionnaire (scett, Bruce), kentuky inventory of mind fullness skills. The methods of analysis were: pearson correlation, T-test - Ahova, regression.
The results indicated that: Demographic variables such as age-education and work experience didn't have any effect on decision making except organizational degree. The regression analysis showed, the rational style is predictable on observing subtest. Avoidance and spontaneous are predictable on the subtest or accepting without judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demography
  • Mindfulness Skills
  • Decision-Making style
  • Manager