بررسی رابطه ی مهارتهای ذهن آگاهی با سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

چکیده

پژوهـش حاضر به منظـور بررسی رابطه ی بین مهارت‌های ذهن‌آگاهی با سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام شده است. از مجموع مدیران دانشگاه، بر اساس جدول مورگان تعداد 88 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی متغیرهای جمعیت شناختی، پرسشنامه‌ی مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی و سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری اسکات و بروس، بوده است. روش تجزیه و تحلیل نیزشامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (همبستگی، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، رگرسیون گام به گام) بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند:\r\nبین سبک های تصمیم گیری مدیران براساس متغیر های جمعیت شناختی (سن، سابقه کارو تحصیلات ) تفاوت معناداری وجود ندارد، فقط در سبک تصمیم گیری شهودی مدیران بر اساس رتبه‌ی سازمانی متفاوت ، تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهند که سبک‌های تصمیم‌گیری منطقی، وابسته و شهودی از روی خرده مولفه‌های مهارت‌های ذهن‌آگاهی قابل پیش‌بینی نیستند. در مورد سه سبک دیگر نتایج نشان داد، سبک منطقی نیز از روی خرده مولفه‌ی مشاهده‌گری قابل پیش‌بینی است. همچنین سبک اجتنابی و سبک آنی، از روی خرده مولفه‌ی پذیرش بدون قضاوت، قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها