بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

تعهد سازمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کسب موفقیت و مزیت رقابتی در سازمان‌های امروزی می‌باشد. بدین منظور مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و امور سازمانی به عنوان یکی از پرکاربردترین راهکارهای دستیابی به تعهد سازمانی مطرح شده است. پر واضح است که مدیریت، به عنوان مؤثرترین رکن سازمان، می‌تواند با توجه به گرایشاتی که در این زمینه دارد، اجرای چنین سبکی از تصمیم‌گیری را تسهیل کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد مختلف گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی می‌باشد. با استفاده از آزمون‌های T تک نمونه‌ای و فریدمن جایگاه هر یک از ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی تعیین و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی تأثیر سه بعد (فرهنگ، تعهد مدیر، اثربخشی سازمانی) از چهار بعد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی بر تعهد سازمانی اثبات شد، اما تأثیر بعد قدرت مدیران در گرایش به تصمیم‌گیری مشارکتی بر تعهد سازمانی رد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Investigate the Dimensions of Managers Propensity for Participative Decision Making and its Impact on Organizational Commitment: A Case Study in Guilan Service Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ramezanian 1
  • Farzaneh Abdollahian 2
  • Atiyeh Safardoust 2
1 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MSc in Industrial Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Organizational commitment is one of the most important factors in business success and competitive advantage in today’s organizations. Thus, employee involvement in decision making and corporate affairs has been raised as one of the most widely used strategies to achieve organizational commitment. Clearly the management is the most effective organizational element, can facilitate the implementation this style of decision making in organizations according to the propensity that has in this case. The main obiective of this study is the surveying dimensions of manager’s propensity for participative decision making and its impact on organizational commitment. Using one-sample T-test and Friedman, was determined the position each of dimensions of managers propensity for participative decision making and using hierarchical regression, was demonstrated, the effect of three dimensions (culture, management commitment, organizational effectiveness) of managers propensity for participative decision making on organizational commitment but the impact of the dimension of managers power for participative decision making on organizational commitment was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Participatory Decision Making
  • Managers Propensity for Participative Decision Making
  • Dimensions of Manager Propensity for Participative Decision Making