ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

یکی از مسائل اصلی که در حوزه بهبود مدیریت مطرح می شود، مدیریت کیفیت جامع است. در این تحقیق، سعی شده است تا عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت جامع، در صنعت مورد مطالعه شناسایی و اولویت بندی شوند. در این راستا، عوامل مذکور با استفاده از ادبیات موضوع و نیز نظرات مدیران صنعت شناسایی و پس از جمع بندی شانزده عامل مؤثر بر کیفیت جامع مشخص شدند. سپس وضع موجود این عوامل با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار نمونه 50 نفری از مدیران آگاه در حوزه TQM قرار گرفت، ارزیابی شد. روایی این پرسشنامه که برمبنای ادبیات تحقیق طراحی شده بود، با استفاده از دیدگاه صاحبنظران صنعت و دانشگاه و پایایی آن با آلفای کرونباخ 97.1% تأیید شد. آزمون فریدمن نشان داد که میانگین امتیازهای اختصاص یافته به مؤلفه های مؤثر بر کیفیت جامع یکسان نیست. همچنین آزمون کروسکال-والیس نیز نشان داد که میانگین امتیازات سؤالات متفاوت است. بنابراین پس از محاسبه میانگین امتیازات؛ سه عامل چشم انداز، پاداش و مشارکت کارکنان، کمترین امتیاز را کسب کردند و در واقع در اولویت بهبود، قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Total Quality through Evaluation and Manipulation of Critical Success Factors

نویسندگان [English]

  • Shamsodin Nazemi 1
  • Amir Hussein Okhravi 2
1 Professor, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

In this research, with the aim of critical success factors and a decision team of managers from a manufacturing firm, sixteen factors affecting total quality management were recognized. The standing quality of these factors were then evaluated through analysis of data collected by a designed questionnaire that was given to a sample of 50 managers of the firm. The validity of the questionnaire used to evaluate the current position of the firm was confirmed through face validity. The value of %97.1 that was calculated for Cronbach’s alpha indicated good reliability of the instrument. Friedman statistical test showed that the mean of allocated weight to each of the 16 factors of total quality management are not identical. Furthermore, Kruskal Wallis test indicated that there is significance difference among means of identified factors, so that; vision, reward system, and employees participation received the lowest values among 16 faccors. The result of the study suggests that to have a more effective and efficient system through manipulation of total quality factors, management needs to pay more attention to these weak factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management (TQM)
  • Critical Success Factors (CSF)
  • Priority for Improvement
  • Current & Desirable Position