ارائه الگویی برای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر(مورد مطالعه: شرکت گاز استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در مشاغل عملیاتی و پرخطر، وظایف در شرایطی اجرا می شوند که یک اتفاق، می تواند منجر به جراحت جدی و یا حتی مرگ گردد. با توجه به حساسیت شغلی این افراد، یکی از گام های اساسی برای کاهش صدمات وآسیب های ناشی از شغل، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نیروی انسانی است تا بتوان در رابطه با تناسب یا عدم تناسب فرد و توانایی رسیدگی وی به خطرات و ریسک های مرتبط با شغل قضاوت نمود. سنجش عملکرد شغلی، بازخوردهایی به همراه داردکه مبنایی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی فردی وگروهی محسوب می شوند. ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر، اولاً مستلزم شناسایی ابعاد مؤثر بر عملکرد شغلی و ایجاد الگوی متناسب با ماهیت این مشاغل است و ثانیاً باید بر اساس روش هایی صورت پذیرد که نسبت به ریسک/خطرگریزی تصمیم گیرنده حساس باشند. زیرا ماهیت این نوع مشاغل همواره تصمیم های ارزیابان را با درجات مختلف ریسک همراه می سازد که با توجه به نوع شغل، تصمیم گیرنده ممکن است بیشتر ویژگی های خوب نیروی انسانی را مد نظر قرار دهد و یا به علت پایین آوردن درجه ریسک، بیشتر بر اساس ویژگی های نامناسب فرد درباره عملکرد وی قضاوت نماید. بنابراین در پژوهش حاضر، پس از شناسایی معیارها و مؤلفه های مؤثر بر عملکرد کارکنان در مشاغل پرخطر، یک الگو ارزیابی عملکرد طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، برازش الگو تأیید می شود. سپس به منظور بهینه سازی روش ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان در مشاغل پرخطر، با توجه به اهمیت بسیار زیاد درجه خوشبینی و ریسک در تجمیع معیارها، عملگر میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یک روش تصمیم گیری چندمعیاره معرفی می گردد که با ایجاد جواب های متعدد بر اساس میزان ریسک پذیری/ ریسک گریزی تصمیم گیرنده، نتایج دقیق تر و منطقی تری به همراه دارد. درنهایت با استفاده از عملگر مذکور، به رتبه بندی امدادگران شرکت گاز استان گیلان، با توجه به عملکرد یک ساله آنان پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model to Rank and Evaluate Personnel Performance in Hazardous Jobs A Case Study of Guilan Gas Company

نویسندگان [English]

  • Mahmood Moradi 1
  • Ali Jamali 2
  • Behnaz Zanjani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Literatures and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 MSc in Industrial Management, Faculty of Literatures and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In an operational and hazardous job perform the tasks that one event can lead to the wound or even death, Because of the sensitivity of such jobs, one of the main steps in reducing damages is assessing personnel performance in order to evaluate personnel ability to deal with hazards and risks associated with the job. Job performance assessment provides the feedbacks as a basis for improving performance and increasing individual and team effectiveness. Performance evaluation requires to identify dimensions affecting the job performance and to develop an appropriate model for these jobs. Moreover, since the nature of these jobs always mixes some degree of risk-prone with decisions, evaluation must be done by using techniques sensitive to the degree of riskprone of decision maker. The decision maker may want to judge performance based on positive traits or negative traits of personnel according to the risk. As a result, after identifying right criteria affecting job performance, this paper develops a performance assessment model whose fitness is confirmed by Confirmatory Factor Analysis (CFA). Then, view of the importance of the degree of risk-prone, it applies Ordered Weighted Averaging (OWA) operator as one of the Multi Criteria Decision Making in order to optimize the method of ranking and evaluating personnel. OWA is able to provide different solutions based on the degree of risk-prone/ risk-aversion of decision maker. So, it can lead to more accurate results. Finally, relief workers of Guilan Gas Company are ranked based on their performance during one year by using OWA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Jobs
  • Hazardous Jobs
  • Performance Evaluating
  • Risks Associated with the Job
  • Degree of Risk-Prone of Decision Maker
  • Ordered Weighted Averaging (OWA)