رابطه رهبری ستمگرانه و رفتارهای غیراخلاقی: رویکرد نظام های آسیب شناختی هنجاری مطالعه موردی در یک سازمان صنعتی و تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری ستمگرانه با رفتارهای غیراخلاقی به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماری کارکنان یک مجموعه صنعتی در شهر اصفهان، 254 نفر به شیوه نمونه‌‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 6 سؤالی رهبری ستمگرانه، پرسشنامه 8 سوالی بی هنجاری سازمانی، پرسشنامه 8 سوالی بیگانگی شغلی، پرسشنامه 5 سوالی تعارض هنجاری ادراک‌شده، و پرسشنامه 4 سؤالی رفتارهای غیراخلاقی بود. داده‌ها از طریق الگوی‌سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. الگوی‌سازی معادله ساختاری نشان داد که رهبری ستمگرانه ابتدا باعث تقویت بی هنجاری، بیگانگی شغلی، و تعارض هنجاری می‌شود، سپس بی هنجاری، بیگانگی شغلی را و بیگانگی شغلی، تعارض هنجاری ادراک شده را تقویت می نمایند. در پایان تعارض هنجاری ادراک شده بستر را برای افزایش رفتارهای غیراخلاقی فراهم می‌سازد. تحلیل واسطه ای نشان داد که بی هنجاری سازمانی، بیگانگی شغلی و تعارض هنجاری ادراک شده، متغیرهای واسطه ای برای رابطه رهبری ستمگرانه با رفتارهای غیراخلاقی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Despotic Leadership and Unethical Behaviors: Referent Normative Pathologic Systems Approach _ A Case Study of an Industrial & Productive Company)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Gol Parvar 1
  • Zahra Javadian 2
  • Najmeh Salimiyan 2
  • Zohre Esmaeilian Ardestani 3
  • Akram Mohammadi 4
1 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
2 MSc in Industrial and Organizational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
3 MSc in Educational Administration, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
4 MSc in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan Branch, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This research was administered with the aim of investigating the relationship between despotic leadership and unethical behaviors. From statistical population of an industrial company in Isfahan city, 254 people were selected by using simple random sampling. Research instruments were included despotic leadership questionnaire with 6 items, organizational anomie questionnaire with 8 items, job alienation questionnaire with 8 items, perceived normative conflict questionnaire with 5 items, and unethical behaviors questionnaire with 5 items. Data were analyzed using Structure Equation Modeling (SEM). Structural equation modeling revealed that firstly despotic leadership reinforces the organizational anomie, job alienation, and perceived normative conflict, than aroanizational anomie reinforces iob alienation and perceived normative conflict. and finally perceived normative conflict reinforces the unethical behaviors. The results of mediation analysis revealed that the organizational anomie, job alienation, and perceived normative conflict are mediator variables in the relationship between despotic leadership and unethical behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Despotic Leadership؛ Organizational Anomie؛ Job Alienation؛ Perceived Normative Conflict
  • Unethical Behaviors