بررسی تأثیر توانمندسازی تیمی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی در واحدهای تحقیق و توسعه ی صنعت نفت مستقر در تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

رهبری تحول آفرین همواره از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمانهای دانشپایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. از طرفی توانمندسازی تیمی که در این پژوهش بعنوان تلفیقی از کار تیمی و خودکارآمدی تیمها بازتعریف شده است، می‌تواند به مثابه متغیری میانجی، فرآیند تأثیرگذاری رهبری بر عملکرد این سازمانها را شدت بخشد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی ساز و کار میانجی‌گری مؤثر بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی بوده و توانمندسازی تیمی در این راستا مورد واکاوی قرار گرفته است. بمنظور بررسی فرضیههای پژوهش، پرسشنامهای در واحدهای مورد مطالعه توزیع گردید. در تحلیل نتایج از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد و خروجیهای این نرم‌افزار از بَرازش خوبی برخوردار بودند. تحلیل مسیر مدلهای معرفی شده نشان داد که اگرچه رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مستقیم نداشته است؛ اما توانمندسازی تیمی به طور مؤثر در رابطه‌ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی نقش مثبت معنادار ایفا کرده است. به بیان دیگر رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی تیمی بر عملکرد سازمانی در نمونهی آماری مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Effect of Team Empowerment on the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Performance a Case Study in Tehran-Based R&D Centers in the Oil Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Sanjaghi 1
  • Borzoo Farrahi Boozanjani 2
  • Iman Zohoorian Nadali 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 MSc student of Business Administration, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Transformational leadership has always played an important role in promoting the performance of knowledge-based organizations. On the other hand, the notion of team empowerment introduced in this study as the combination of team work and team efficiency is expected to mediate the relationship between transformational leadership and organizational performance. Accordingly, this paper attempts to investigate the mediating effects of team empowerment in explaining the relationship between transformational leadership and organizational performance in the context of target organizations. To test the hypotheses of the study, a questionnaire was distributed among employees of the sample. The findings were based upon the outputs of path analysis method using LISREL Software of 8.8 ver. with good fitness. The results indicate that there is no direct relationship between transformational leadership and organizational performance in target organizations. However, taking the mediating effect of team empowerment into consideration, such relationship turned to be positive and significant. This means that transformational leadership can leave a positive and meaningful impact on the performance of target organizations through team empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Team Empowerment
  • Organizational Performance