سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، در چارچوب سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی (مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یکی از زیرساخت های مهم کارآفرینی فناورانه است که موفقیت شرکت های نوبنیان فناوری محور علاوه بر تامین مالی با در اختیار نهادن کمک های مشاوره ای و مدیریتی تسهیل می‌نماید. بنابراین هنگامی که خلا وجود صنعت سرمایه‌گذاری ریسک پذیر یا عدم جذابیت بخش برای سرمایه گذاران ریسک پذیر مستقل، دسترسی کارآفرینان را به این زیرساخت حمایتی با چالش مواجه سازد، واکنش سیاست-گذاران، تسهیل و تشویق شکل گیری یا دخالت مستقیم در تاسیس صندوق های ریسک پذیر خواهد بود که این گونه صندوق ها تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی طبقه بندی می شوند. صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، به عنوان یک گونه سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی، برای حمایت از شکل گیری شرکت های انشعابی دانشگاهی و تجاری سازی دستاوردهای دانشگاه مطرح است. در این مقاله یک مدل برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی بررسی گردیده و مدل برای تاسیس یک صندوق دانشگاهی در ایران بومی-سازی شده است. به عنوان مطالعه موردی و بر اساس مدل فوق، راه کارهای تاسیس چنین صندوقی در دانشگاه علم وصنعت استخراج گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University Affiliated Venture Capital as a Nontraditional Venture Capital, a Case Study in Iran University of Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Jabal Ameli 1
  • Mandana Azadegan Mehr 2
1 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Executive Management, School of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The venture capital is one of the most important infrastructures for technological entrepreneurship, which facilitate growth of new technology based firms not only by providing financial resources, but also through business development services (such as managerial helps or council). So, a gap in the venture capital industry or the unattractiveness of private sector for independent venture investors are the obstacles which the entrepreneurs faced, the reaction of policy makers will be intervention, to shape venture capital funds, these kind of funds are categorized as nontraditional VC funds. Therefore university affiliated VC funds are kinds of nontraditional funds which develop to facilitate creating university spin-offs and to support commercialization of research outcomes. This paper investigates a model which has been developed for creating a nontraditional VC fund, and then the model is localized for shaping a university affiliated venture capital fund in Iran. As a case study, this model is applied for university of science and technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nontraditional Venture Capital
  • University Affiliated Venture Capital (UVC)
  • Barkely Model
  • Entrepreneurial University