بررسی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد فناورانه نهاد توسعه‌گر کاربرد پرتوها و ارائه توصیه‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران- استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت

2 استاد مهندسی شیمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

3 استادیار سیاستگذاری فناوری و نوآوری، گروه سیاست فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

کاربرد پرتوها به عنوان یک حوزه راهبردی و انرژی اتمی به عنوان منبع انرژی پاک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی به خصوص در بخش‌های کشاوزی، پزشکی و صنعتی کاربردهای فراوانی دارد. در کشور ایران به دلیل بسیاری از عوامل این صنعت با وجود پیشرفت‌های بسیار قابل توجه در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، در حوزه کاربرد و تجاری‌سازی نتواسته است به توسعه مطلوبی دست یابد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عمده‌ی دلایل عدم توسعه بخش خصوصی در سطح مطلوب در این صنعت به ناکارایی نهاد توسعه گر باز می‌گردد. در پژوهش حاضر با رویکرد سیستمی و ضمن بررسی چالشهای توسعه این صنعت، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد فناورانه نهاد توسعه گر صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی پرداخته می‌شود. جامعه پژوهش، سازمان انرژی اتمی ایران می‌باشد. در تحقیق حاضر، پس از بررسی جامع ادبیات نظری و الگوهای نهاد توسعه گر در کشورهای پیشرفته از حیث این صنعت، به مصاحبه با 16 نفر از خبرگان علمی و تجربی پرداخته می‌شود و پس از تحلیل با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از ابزار میک مک در شناسایی مهم ترین، تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل بر نهاد توسعه گر استفاده گردیده است. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد ملاحظات امنیتی در مدیران ملی و سازمان و همچنین در سطح مدیران شرکت توسعه کاربرد پرتوها به عنوان نهاد توسعه گر و همچنین ریسک گریزی آنان عوامل اصلی تاثیرگذار بر توسعه کاربرد پرتوها در این حوزه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the factors affecting the technological performance of the institution that develops the use of radiation and providing policy recommendations

نویسندگان [English]

  • Alireza Mosayebi 1
  • ‪Meisam Torab- Mostaedi 2
  • Naser Bagheri Moghaddam 3
1 Postdoctoral Researcher in Science and Technology Policy Making, Institute of Nuclear Science and Technology, Tehran Iran.
2 Responsible Author, Professor of Chemical Engineering, Nuclear Fuel Cycle Research Institute, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Technology and Innovation Policy, National Research Institute for Scientific Policy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nuclear industry as a strategic industry and atomic energy as a source of clean energy in many developed countries as one of the drivers of economic development, especially in the agricultural, medical and industrial sectors, have many applications. In the country of Iran, due to many factors, this industry has not been able to achieve favorable development in the field of application and commercialization, despite the significant progress in the field of infrastructure. Field investigations show that the main reasons for the lack of development of the private sector at the desired level in this industry are the inefficiency of the developer. The developer institution is responsible for investment, commercialization development, and technology development in an industry in a centralized manner. In the current research, with a systemic approach, and while examining the challenges of developing this industry, the factors affecting the technological performance of the country's nuclear industry development institution are examined and analyzed, and policy recommendations are provided. The research community is the Atomic Energy Organization of Iran. In the present research, after a comprehensive review of the theoretical literature and models of the development organization in advanced countries in terms of this industry, interviews are conducted with 16 scientific and experimental experts, and after analysis using the qualitative content analysis method, from the tools Meek Meek has been used to identify the most important, influential and influential factors on the developer organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological performance
  • Developer institution
  • Radiation Application Development Company
  • Development
احمدیان، م.، پدرام، ع. االف.، زالی، س. 1394. طراحی الکوی اولویت گذاری پابرجا در صنایع راهبردی. نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، 30(4)، 59-31
احمدی‌پور، ز.، میرشکاران، ی.، و ویسی، ه. 1398. نقش انرژی هسته‌ای در تغییر وزن ژئوپلیتیکی ایران (با تأکید بر منطقه خلیج فارس)، مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 1(1)، 19-1.
اقشاری، پ. 1396. انرژی هسته‌ای و ذخایر نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، مجله رویدادها و تحلیل‌ها، 214، صفحات 37-35.
فرتاش، ک.، نواب ایرانی، پ. 1402. ارائه چارچوب و تحلیل کارکردهای آژانس‌های ملی نوآوری:  مطالعه موردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، 4(62)، 166-132
کارخانه، الف. 1393. انرژی هسته‌ای و اهمیت آن. مکاتبه و اندیشه، 19، 75-65.
مرادی شهربابک، م. ر.، ضیاءالدینی، م. و هادوی نژاد، م. (1402). کاوش مطالبات نهادی سیاست‌گذاری و توسعه با کاربرد رهیافت تحلیل شبکه در مجتمع مس سرچشمه، نشریه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت،  17(3)، 127-101
ویسی، ه. 1391. نقش انرژی هسته‌ای در قدرت ملی ایران، مجله مطالعات سیاسی جهتن اسلام، شماره 10، 92-73.
یوسف پور، ب.، رحیمی، ع.ا. 1397. انرژی هسته‌ای؛ ضرورت‌ها و سیاست‌ها. مجله اقتصاد انرژی، 46 (40)، 43-36.
 
Aad, J. A., Lejeune, H., & Pucci, J.-F. 2021. "Metal-to-metal contact gaskets for nuclear power stations in France". Sealing Technology, 2021(8), 6-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1350-4789(21)00244-0
Ahmadian, M., Pedram, A. A., Zali, S. 2014. "Designing a permanent spotting alcove in strategic industries". Scientific-Research Journal of Management Improvement, 30(4), 31-59 [In Persian].
Ahmadipour, Z., Mireshkaran, Y., and Vesey, H. 2019. “The role of nuclear energy in changing the geopolitical weight of Iran (with the Persian Gulf region)”. Journal of Space Planning and Design, 1(1),1-19. [In Persian].
Aghshari, P. 2016. “Nuclear energy and oil and gas reserves of the Islamic Republic of Iran”. Journal of Events and Analysis, 214(1), 37-35. [In Persian].
Athanasopoulou, A., de Reuver, M., Nikou, S., & Bouwman, H. 2019. "What technology enabled services impact business models in the automotive industry?" An exploratory study. Futures, 109, 73-83. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.04.001
Chaudhry, S., Xu, L. D., & Cao, X. F. 2018. "Technological entrepreneurship and socio-economic change in BRIC countries." Technological Forecasting and Social Change, 135, 64-65. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.054
Dasher, D., Hanson, W., Read, S., Faller, S., Farmer, D., Efurd, W., Kelley, J., & Patrick, R. 2002. "An assessment of the reported leakage of anthropogenic radionuclides from the underground nuclear test sites at Amchitka Island, Alaska, USA to the surface environment". Journal of Environmental Radioactivity, 60(1), 165-187. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0265-931X(01)00102-3
Farinha, L., Lopes, J., Bagchi-Sen, S., Sebastião, J. R., & Oliveira, J. 2020. "Entrepreneurial dynamics and government policies to boost entrepreneurship performance." Socio-Economic Planning Sciences, 72, 100950. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100950
Fartash, K., Nawab Irani, P. 2023. “National Presentation and Analysis of the Functions of Innovation Agencies: A Study of the Vice-Chancellor of Science”. Technology and Knowledge-Based Economy, Behod Scientific-Research Journal, 4(2), 166, 132. [In Persian].
Foley, T. J. 2021. "Waiting for waste: Nuclear imagination and the politics of distant futures in Finland." Energy Research & Social Science, 72, 101867. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101867
Garrick, B. J., & Christie, R. F. 2002. "Probabilistic risk assessment practices in the USA for nuclear power plants". Safety Science, 40(1), 177-201. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0925-7535(01)00036-4
George, G., & Prabhu, G. N. 2003. "Developmental financial institutions as technology policy instruments: implications for innovation and entrepreneurship in emerging economies". Research Policy, 32(1), 89-108. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00002-1
Goldring, M. (2013). CHAPTER 10 - BRITAIN'S ATOMIC FUTURE. In M. Goldring (Ed.), Economics of Atomic Energy (pp. 154-173). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-1-4831-9878-1.50015-9
Halilem, N., De Silva, M., & Amara, N. 2022. "Fairly assessing unfairness: An exploration of gender disparities in informal entrepreneurship amongst academics in business schools". Technological Forecasting and Social Change, 174, 121295. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121295
Halili, Z. 2020. "Identifying and ranking appropriate strategies for effective technology transfer in the automotive industry: Evidence from Iran". Technology in Society, 62, 101264. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101264
Javadi, P., Yeganeh, B., Abbasi, M., & Alipourmohajer, S. 2021. "Energy assessment and greenhouse gas predictions in the automotive manufacturing industry in Iran". Sustainable Production and Consumption, 26, 316-330. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.014
Kang, H., Woo, S., Chun, J., Nho, C. R., & Chung, I.-J. 2017. "Developmental outcomes among Korean adolescents in out-of-home care: A longitudinal study comparing kinship foster care and institutional care." Children and Youth Services Review, 76, 118-124. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.03.006
Krakhane, a. 2013. “Nuclear energy and its importance”. Correspondence and Thought, 19, 75-65. [In Persian].
Kubendran, S., Rao, Y. J., Dor, A., Ojong-Ntui, M., & Goyal, S. 2020. "The Relationship between Industry Payments on Research Productivity and Career Success of Academic Radiation Oncologists". International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 108(3, Supplement), e445. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.07.2543
Moradi Shahrbabek, M. R., Ziaaldini, M. and Hadovinejad, M. 2023. “Exploring the institutional demands of policy making and development using the network analysis approach in Sarchesheme copper complex”. Behvad Management Scientific Research Journal, 17(3), 101-127. [In Persian].
Morokina, G. S. 2016. "The Radiation Control with the Different Energy Resources in the Engineering Industry." Procedia Engineering, 150, 827-831. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.125
Nacu, C. M., & Avasilcăi, S. 2014. "Environmental Factors Influencing Technological Entrepreneurship: Research Framework and Results". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 1309-1315. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.630
Nordbäck, N., Mattila, J., Zwingmann, H., & Viola, G. 2022. "Precambrian fault reactivation revealed by structural and K-Ar geochronological data from the spent nuclear fuel repository in Olkiluoto, southwestern Finland". Tectonophysics, 824, 229208. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229208
Oral, H. V., Kakar, A. E., & Saygin, H. 2021. Feasible industrial sustainable development strategies for the Herat Province of Afghanistan. Technology in Society, 65, 101603. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101603
Perez, S., Auwer, C. D., Pourcher, T., Russo, S., Drouot, C., Beccia, M. R., Creff, G., Fiorelli, F., Leriche, A., Castagnola, F., Steichen, P., Carle, G., Michel, H., Glaichenhaus, N., Josse, D., Pottier, N., & Provitolo, D. 2020." Comparative analysis of the perception of nuclear risk in two populations (expert/non-expert) in France". Energy Reports, 6, 2288-2298. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.08.015
Rentetzi, M. (2021). "With strings attached: Gift-giving to the International Atomic Energy Agency and US foreign policy". Endeavour, 45(1), 100754. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.endeavour.2021.100754
Royce, T. J., Gupta, G. P., & Chera, B. S. 2021. "Increasing Nonresearch-Related Industry Funding in Radiation Oncology: Cause for Concern?" International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics, 109(1), 26-28. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2020.09.003
Sharma, R., Mishra, R., & Mishra, A. 2021. "Determinants of satisfaction among social entrepreneurs in e-Government services". International Journal of Information Management, 60, 102386. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102386
Shen, X., & Tsai, K. S. 2016. "Institutional Adaptability in China: Local Developmental Models Under Changing Economic Conditions". World Development, 87, 107-127. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.06.010
Solberg, L. I., Wang, Y., Whitebird, R., Lopez-Solano, N., & Smith-Bindman, R. 2020. "Organizational Factors and Quality Improvement Strategies Associated With Lower Radiation Dose From CT Examinations". Journal of the American College of Radiology, 17(7), 951-959. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacr.2020.01.044
Strelkovskii, N., Komendantova, N., Sizov, S., & Rovenskaya, E. 2020. "Building plausible futures: Scenario-based strategic planning of industrial development of Kyrgyzstan". Futures, 124, 102646. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102646
Taggart, D. 2013. "12 - Quality assurance and audits in the nuclear industry in the USA." In J. Devgun (Ed.), Managing Nuclear Projects (pp. 237-254). Woodhead Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1533/9780857097262.4.237
Velasquez, C. E., e Estanislau, F. B. G. L., Costa, A. L., & Pereira, C. 2020. "Assessment of the French nuclear energy system – A case study". Energy Strategy Reviews, 30, 100513. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100513
Vesey, H. 2011. “The role of nuclear energy in Iran's national power”. Journal of Islamic Political Studies, 10(1), 92-73. [In Persian].
Yusefpour, B., Rahimi, A.A. 2017. “nuclear energy; Needs and Policies”.  Journal of Energy Economics, 46(40), 36-43. [In Persian].
Wahlström, B. G. 2021. "1 - Human factors in nuclear power; reflections on 50 years of development in Finland". In A.-M. Teperi & N. Gotcheva (Eds.), Human Factors in the Nuclear Industry (pp. 3-23). Woodhead Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102845-2.00001-6
Wells, P., Wang, X., Wang, L., Liu, H., & Orsato, R. 2020. "More friends than foes? The impact of automobility-as-a-service on the incumbent automotive industry". Technological Forecasting and Social Change, 154, 119975. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119975
Woo, T.-H. 2010. "Management of energy policy in atomic-multinology (AM) using the system dynamics (SD) method." Annals of Nuclear Energy, 37(5), 707-714. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.anucene.2010.01.019