طراحی مدل توسعه نوآوری‌‌های فناورانه در اکوسیستم خودروهای تجاری گروه صنعتی ایران خودرو: مطالعه ای با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه نوآوری‌‌های تکنولوژیک صنعت خودرو در ایران مورد، مطالعه: اکوسیستم خوشه‌های تحقیق و توسعه خودروهای تجاری گروه صنعتی ایران خودرو می باشد.روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد که مصاحبه شوندگان از افراد خبره در شرکت ایران خودرو دیزل بوده و به صورت هدفمند انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش داده بنیاد انجام و با رویکرد استراوس و کوربین و منجر به مدل نهایی شد. در این فرایند، 78 مفهوم و 34 مقوله مشخص شد که در قالب 5 محور ایجاد شدند. در بخش اعتبارسنجی کمی مدل، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در ابتدا پرسشنامه هایی تدوین شده و روایی و پایایی آن ها مورد بررسی قرار گرفتته و تایید شد.سپس در میان نمونه آماری توزیع گردید. نمونه آماری، 80 نفر از مدیران و کارشناسان در ایران خودرو دیزل بودند. بر اساس تحلیل داده های پرسشنامه، با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، مدل تحقیق آزمون شده و مورد تایید قرار گرفت. بر مبنای این تحلیل ها، میزان تاثیر شرایط علی بر پدیده اصلی برابر با 0.534، میزان تاثیر پدیده اصلی بر راهبرد برابر با0.628، میزان تاثیر شرایط زمینه ای بر راهبرد برابر با0.473، میزان تاثیرشرایط مداخله گر بر راهبرد برابر با0.752 و میزان تاثیر راهبرد بر پیامد برابر با 0.641 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for the Development of Technology Innovation in the Ecosystem of Commercial Vehicle of Iran Khodro: Grounded Theory Research

نویسندگان [English]

  • Majid Lotfi haghighat 1
  • Tahmoures Sohrabi 2
  • Jamshid Edalatianshahryari 2
1 Technology Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Industrial Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for the development of technological innovations in the automotive industry in Iran. Case study: Ecosystem of clusters of research and development of commercial vehicles of Iran Khodro Industrial Group. Semi-structured interviews were used to collect data in the qualitative section. The interviewees were experts from Iran Khodro Diesel Company and were purposefully selected. Data analysis was performed using the Grounded theory method and with the approach of Strauss and Corbin. In this process, 131 codes, 78 concepts and 34 categories were identified, which were created in the form of 5 axes. In the quantitative validation part of the model, the structural equation modeling method was used. First, questionnaires were developed and their validity and reliability were examined. Then, they were distributed among the statistical sample. The statistical sample was 80 managers and experts in Iran Khodro Diesel. Based on the data analysis of the questionnaire, due to the abnormality of the data distribution, the research model was tested and approved by the partial least squares method using Smart PLS software version 2. Based on these analyzes, the effect of causal conditions on the main phenomenon is equal to 0.534, the effect of the main phenomenon on the strategy is equal to 0.628, the effect of intervening conditions on the strategy is equal to 0.473, the effect of intervening conditions on the strategy is equal to 0.752 And the effect of strategy on outcome is 0.641.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial vehicle
  • Grounded Theory
  • Irankhodro
  • Technological Innovations
آقاجانی، حسنعلی و رحمانی، سوما. 1394. "بررسی ارتباط بین یادگیری فناورانه و قابلیت های نوآوری فناورانه  در ارتقای نوآوری شرکت های دانش بنیان کشاورزی"،  کنفرانس بین المللی مدیریت اقتصاد در قرن 21،  اسفند 1394.
آقازاده، هاشم، اسفیدانی محمد‌رحیم و قلی‌مطلق، مجید. 1395. "طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی فروش شخصی"، پژوهش های مدیریت در ایران، ۲۰ (۳):۱-۲۴.
تسلیمی، محمدسعید، نوروزی خلیل، تارویردی زاده وحید و صادقی کیا، محمدعلی. 1397. "ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته"، پژوهش های مدیریت در ایران، ۲۲، (۱):۲۵-۴۵.
جلیلی، اسماعیل، مشبکی اصغر، خدادادحسینی، سید حمید و آذر، عادل. 1398. "طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران"، پژوهش های مدیریت در ایران. ۲۳ (۲) :۱۵۱-۱۸۱.
حقیقی کفاش، مهدی، اسماعیلی محمدرضا، محمدیان، محمود و تقوا، محمدرضا. 1395."دسته‌بندی عوامل مؤثر بر تقاضای محصولات فرهنگی در بازار داخلی"، پژوهش های مدیریت در ایران، ۲۱ (۲) :۲۷-۴۶.
حمزه ای، آرزو و پورکیانی، مسعود.1397." بررسی رابطه بین انواع ریسک های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت های دانش بنیان دارویی"،  فصل نامه مدیریت صنعتی،  7 (22): 19-28
خاکی، غلامرضا. "روش تحقیق گرانددی در مدیریت"، انتشارات بازتاب فوژان، سال 1398.
رستمی، علی رضا، حسینی، مریم، عسکری، الهه و فرشیدی، علی. 1396. "نقش نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد زنجیره تامین پایدار با تکیه برنوع فعالیت شرکت"،  فصل نامه مهندسی تصمیم، 2 (5):150-166.
رسولی، امیر، بیات ترک، امیر، سهرابی، طهمورث. 1402. "تحلیل عوامل موثر بر انتقال فناوری سوییچ در صنعت پرداخت الکترونیک"،  فصل نامه بهبود مدیریت، دوره 17، شماره 3، 152-128
رضوانی حمیدرضا و گرایلی نژاد، رزا. 1392. "ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی"، مجله رشد فناری، سال هفتم، شماره 28: 26 -21.
عارف،  معصومه، کفاشپور، آذر، آهنچیان، محمدرضا و ملک زاده، غلامرضا. 1397. "طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد"، پژوهش های مدیریت در ایران. ۲۲ (۱) :۱۴۳-۱۶۴.
علی زاده، سوده، نوربخش، سیدکامران، قاسمی، بهروز. 1401."طراحی مدل عوامل موثر بر استراتژی های تحقیق و توسعه در شرکت های خودروسازی داخلی با تاکید بر رویکرد ساختاری تفسیری"،  فصل نامه بهبود مدیریت،  دوره 16، شماره 3،  150-120،
قاسمی نژاد، یاسر و سلامی، سیدرضا.1391."اولویت بندی شاخص های همکاری های نوآورانه تکنولوژیک در شرکت ملی پتروشیمی ایران"،  فصل نامه مدیریت صنعتی،  7 (22):19-28.
قاسمی، بهزاد و والمحمدی, چنگیز. 1397. "طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش در کلاس جهانی بر اساس مدل تعالی: یک رویکرد آمیخته"، پژوهش های مدیریت عمومی، 11، 40.
قاسمی، محمد. بیگی راد، الهام. مارگیر، علی. شیخانی، محسن. 1396. "بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت‌های فعال در منظقه ویژه اقتصادی بوشهر"، مجله پژوهش مدیریت عمومی، سال دهم شماره 38: 249-225.
قلی پور, آرین و افتخار، نیره. 1395. "ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (مورد مطالعه: اپراتور تلفن همراه)"، پژوهش های مدیریت عمومی، 9، 34: 90 – 59.
کریمی زارچی، محمد، فتحی، محمدرضا و رییسی، سمانه. 1398. "ارائه مدل توانمندسازهای نوآوری فناورانه در صنایع کوچک و متوسط با بکارگیری روش مدل سازی ساختاری تفسیری"،  فصل نامه توسعه تکنولوژی صنعتی،  36 (10):  73-82.
مظلومی, نادر و متولی, علی. 1391." الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبردی صنعت نفت"، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 19(67): 19-45.
 
Akcali, B. Y. & Sismanoglu, E. 2015. "Innovation and the effect of research and development (R&D) expenditure on growth in some developing and developed countries" Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195: 768-775.
An, H. J. & Ahn, S. J. 2016. "Emerging technologies—beyond the chasm: Assessing technological forecasting and its implication for innovation management in Korea" Technological Forecasting and Social Change, 102: 132-161
Anadon, L., Gabrial, C. 2016, "Making technological innovation work for sustainable development, Proc Natl Acad Sci U S A, No. 113 (35)58-71.
Canuto, O., Dutz, S., Mark A., Reis, Jose,G. (2016). "Technological Learning and Innovation: Climbing a Tall Ladder", Poverty Production and Economic Management Network, No. 21: 1-8.
Chiffi, D. & White, S.(2022). Types of Technological Innovation in the Face of Uncertainty. Journal of Philosophy & Technology, 35(94), 125-141.
Fayomi, O., Adelakun, J.,Babar, K. 2019, "The Impact Of Technological Innovation On Production", Journal of Physics, No. 78: 22-39.
Filipescu, D., Szenker, E., & Almouzni, G. 2013. "Developmental roles of histone H3 variants and their chaperones". Trends in Genetics, 29(11): 630-640.
Ince, H.; Imamoglu, S.; Turkcan, H. 2016. “The Effect of Technological Innovation Capabilities and Absorptive Capacity on Firm Innovativeness: A Conceptual Framework”, Social and Behavioral Sciences, No. 235: 764 – 770.
Kalko, M. & Obsa, T.(2022). Technology management practices and innovation: Empirical evidence from medium- and large-scale manufacturing firms in Ethiopia. Journal of Technology Management, 10(10), 107-123,
Lee, V. H., Ooi, K. B., Chong, A. Y. L., & Seow, C. 2014, "Creating technological innovation via green supply chain management: An empirical analysis", Expert Systems with Applications, 41(16): 6983- 6994.
Madsen, Jakob, and Islam, Rabiul, and Ang, James.2019. "Catching up to the technology frontier: the dichotomy between innovation and imitation", Canadian Journal of Economics, Revue canadienne d’Economique, Vol.43, No. 4.
Rodger, J. A., & George, J. A. 2017. "Triple bottom line accounting for optimizing natural gas sustainability: A statistical linear programming fuzzy ILOWA optimized sustainment model approach to reducing supply chain global cybersecurity vulnerability through information and
communications technology", Journal of Cleaner Production, 142: 1931- 1949.
Svona, K., Paolo,J.2020. " The impact of technological innovations on money and financial markets", Public Policy Briefs, No. 150: 2-11.
Tseng, Lang., Ming; Lin, Hsiang, Sheng; Vy, Nguyen Tuong, Truong. 2020. "Mediate Effect of Technology Innovation Capabilities Investment Capability and Firm Performance in Vietnam". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 817- 829.
Xiao, D. & Jinxia, S.(2022). Role of Technological Innovation in Achieving Social and Environmental Sustainability: Mediating Roles of Organizational Innovation and Digital Entrepreneurship. Journal of Green Environment and Economy, 10(33), 44-71.
Zhang, H. & Versrach, A.(2022). Technological Innovation, Risk-Taking and Firm Performance, Empirical Evidence from Chinese Listed Companies. Journal of Development Administration, 14(22),
Zhang, P. & Envi, Z.(2021). Technological Innovation and Value Creation of Enterprise Innovation Ecosystem Based on System Dynamics Modeling.          Emerging Issues of Complexity and Disruptions in Operations and Supply Chain Management, 22(4)