گونه‌شناسی مدل‌های نوآوری باز در سازمان‌های فضایی دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی / دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

صنایع فضایی به جهت وجود پیچیدگی‌های متعدد، مدل‌های متفاوتی را نسبت به صنایع تولیدی با پروژه‌های کوچک، برای نوآوری باز بکار می‌گیرند. عدم بکارگیری مدل نوآوری باز مناسب و سازگار با پیچیدگی‌ها در صنعت فضایی کشور، منجر به کاهش نوآوری اثربخش می شود. در این تحقیق، تلاش شده است با استفاده از متدولوژی فراترکیب و بررسی منابع معتبر بین المللی، گونه‌شناسی مدل‌های نوآوری باز صنایع فضایی دنیا انجام گیرد. شناخت دقیق نوع نوآوری باز مورد نیاز صنعت فضایی کشور، گام اساسی در طرح‌ریزی حرکت به سمت یک کشور فضایی توسعه یافته است. در این مقاله در نهایت 68 کدگزینشی، 25 مقوله و 5 مضمون کلیدی و 3 گونه استخراج شده در تحقیق، ارائه می‌شود. نوآوری باز مبتنی بر جمع‌سپاری، نوآوری باز مبتنی بر همکاری‌های مشترک و نوآوری باز مبتنی بر برون‌سپاری، گونه‌هایی هستند که در این تحقیق شناسی شدند. در این تحقیق مشخص شد نوآوری باز در سازمان‌های فضایی پیشرو، بیشتر مبتنی بر استفاده از جمع‌سپاری برای حل مسأله‌ها است تا اینکه صرفا بر مبنای برون‌سپاری باشد. سازمان‌های فضایی نوظهور نیز بیشتر تلاش می‌کنند تا از همکاری مشترک با صنایع و دانشگاه‌ها بهره می‌گیرند تا اینکه مستقلاً با یک صنعت و یا یک دانشگاه وارد قرارداد شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of open innovation models in the world's space industries

نویسندگان [English]

 • Javad Mashayekh 1
 • Vahidreza Akbari 2
 • Amir Zakery 3
1 Assistant Prof, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Technology Management, Faculty of Economics and Development Management, University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Due to the existence of multiple complexities, space industries use different models for innovation than manufacturing industries with small projects. Non use the open innovation model suitable and compatible with the complexities in the country's space industry leads to the reduction of effective innovation. In this research, an attempt has been made to present the typology of the open innovation models of the world's space industries by using the meta- synthesis methodology and the review of reliable international sources. Accurately understanding the type of open innovation needed by the country's space industry is a fundamental step in planning the move towards a developed space country. Finally, in this article, 68 optional codes, 25 categories and 5 key themes and 3 species extracted in the research are presented. Open innovation based on crowdsourcing, open innovation based on joint collaborations, and open innovation based on outsourcing are the types identified in this research. In this research, it was found that open innovation in leading space organizations is more based on the use of crowdsourcing to solve problems rather than solely on the basis of outsourcing. Emerging space organizations are also more likely to take advantage of joint corporation with industry and university rather than contracting independently with industry or university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Typology
 • open innovation
 • outsourcing
 • consortium
 • crowdsourcing
 1. الیاسی، مهدی، و مهرداد شفیعی. 1393. شبکه های نوآوری در محصولات با سیستم های پیچیده. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 23.

  حسینی، سیدعلی، مهدی محمودی، و حجت اله حاجی حسینی، 1395. عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستمهای پیچیده مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم.

  صفدری رنجبر، مصطفی، جعفر خلجانی، سیامک طهماسبی، و غلامرضاتوکلی. 1395. قابلیتهای کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های  پیچیده دفاعی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم.

  صفدری رنجبر، مصطفی، حسین رحمان سرشت، منوچهر منطقی، و سید سروش قاضی نوری. 1396. نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، سال نهم، شماره 4.

  دهقانی پوده، حسین، محسن چشم براه، حسن ترابی، محمد حسین کریمی، و رضا حسنوی. 1397. تعیین ابعاد و مؤلفه‌های برون‌سپاری در توسعه محصولات با فناوری بالا (مورد مطالعه: پروژه های سازمان صنایع هوایی. نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، سال دوازدهم.

  زینالی، محمدرضا، منوچهر منطقی، محمود مدیری، و اصغر مشبکی اصفهانی. 1401. ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه‌های همکاری مشترک، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، دوره 16.

  طبائیان، سید کمال، منوچهر منطقی، غلامرضا توکلی، و مصطفی صفدری رنجبر. 1394. چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، سال نهم.

   

  Daghaieghi, A. Jafar, N. Chaghoushi, N. B. Moghadam, and I. P. Departments, “Formation of Technological Capabilities for Catch-up in Complex Product Systems,” vol. 9, no. 2, pp. 13–45, 2021.

  Davies, “The Business of Projects,” no. January 2005, 2014.

  Einstein, “Using patents to orchestrate ecosystem stability: the case of a French aerospace company Jamal Eddine Azzam , Cécile Ayerbe and Rani Dang,” no. June 2016, 2017, doi: 10.1504/IJTM.2017.10006146.

  Mechanics, “Structuring Knowledge Management in Aerospace Open Innovation Alliances using Industrial Service Blueprinting Tamer Z . Fouad Mohamed,” vol. 629, pp. 363–369, 2014, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.629.363.

  Saberfard, “Science & Technology Policy The Effect of the Open Innovation Approach on the Technology Absorptive Capacity in Defense Industries: The Case of Space . vol. 11, no. 4, 2020, doi: 10.22034/jstp.2020.11.4.2058.

  Woo, B. Park, H. Sung, H. Yong, J. Chae, and S. Choi, “An Analysis of the Competitive Actions of Boeing and Airbus in the Aerospace Industry Based on the Competitive Dynamics Model,” 2021.

  Aaron Shenhar, Vered Holzmann, Benjamin Melamed, Yao Zhao, "The Challenge of Innovation in Highly Complex Projects: What Can We Learn from Boeing's Dreamliner Experience?", Project Management Journal, Vol. 47, No. 2, 62–78, 2016

  Alberto Cerezo-Narváez, Daniel García-Jurado, María Carmen González-Cruz, Andrés Pastor-Fernández, Manuel Otero-Mateo, Pablo Ballesteros-Pérez, "Standardizing Innovation Management: An Opportunity for SMEs in the Aerospace Industry", www.mdpi.com/journal/ , Processes 2019, 7, 282; doi:10.3390/pr7050282.

  Andrew Davies, David Gann, Tony Douglas, "Innovation in Megaprojects: SYSTEMS INTEGRATION AT LONDON HEATHROW TERMINAL 5", CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW VOL. 51, NO. 2 WINTER 2009.

  Andrew Davies, Michael Hobday, "The Business of Projects: Managing Innovation in Complex Products and Systems", 7th International Megaprojects Workshop, Cambridge University, January 2005.

  Armellini, "Patterns of open innovation within product development a comparative study", Thesis of sao Paulo university, 2013.

  Cerezo-narv, D. Garc, M. Otero-mateo, and P. Ballesteros-p, Standardizing Innovation Management: An Opportunity for SMEs in the Aerospace Industry. 2019.

  Sciences, “Uncertainty Quantification Metrics for Whole Product Life Cycle Cost Estimates in Aerospace Innovation O. Schwabe,” vol. 77, no. August, pp. 1–24, 2015, doi: 10.1016/j.paerosci.2015.06.002..

  Bogers, Marcel; Burcharth, Ana; Chesbrough, Henry, "OPEN INNOVATION IN BRAZIL: EXPLORING OPPORTUNITIES AND CHALLENGES', International Journal of Innovation, vol. 7, no. 2, 2019.

  Brazilian Space Agency , "The Brazilian Space Agency the bridge to the future"

  Beaudry, “Integrating Open Innovation to New Product Development – The case of the Brazilian Aerospace Industry,” no. March 2016, 2012, doi: 10.1504/ijtlid.2012.050738.

  Daniel Fasnacht, "Open Innovation Ecosystems", spriger, 2018

  Daniel Vertesy, Adam Szirmai, "Interrupted Innovation: Innovation System Dynamics in Latecomer Aerospace Industries", UNU-MERIT Working Papers ISSN 1871-9872, 2010

  Vertesy and A. Szirmai, “Working Paper Series in latecomer aerospace industries,” no. 31, 2010.

  Enablers , Equippers , Shapers and Movers : A Typology of Innovation Intermediaries Interventions and the Development of an Emergent Innovation System,” 2021.

  Enric Fuster Martí, Elisabetta Marinelli, Sabine Plaud, Arnau Quinquilla, Francesco Massucci, Open Data, Open Science & Open Innovation for Smart Specialisation monitoring", 2020.

  1. Armellini, C. Beaudry, and D. Mahecha, “Open Business Models and Innovation in the Canadian aerospace sector,” no. January 2018, 2016.
  2. Armellini, C. Beaudry, and P. Carlos, “Open within a box : an analysis of open innovation patterns within Canadian aerospace companies,” no. December 2015, pp. 15–36, 2016.
  3. Armellini, P. Carlos, and C. Beaudry, “Consortium for research and innovation in aerospace in Quebec , Canada – a reference model for the Brazilian aerospace industry,” vol. 9, no. December 2011, pp. 101–110, 2012, doi: 10.4322/pmd.2012.002.

  Fabiano Armellini, Paulo Carlos Kaminski, Catherine Beaudry, "The Open Innovation Journey in Emerging Economies: An Analysis of the Brazilian Aerospace Industry", J. Aerosp. Technol. Manag., São José dos Campos, Vol.6, No 4, pp.462-474, Oct.-Dec., 2014

  Fumio Kodama,Tamotsu Shibata, "Demand articulation in the open-innovation paradigm", 2015

  Giorgio Locatelli, Marco Greco, Diletta Colette Invernizzi, Michele Grimaldi, Stefania Malizia, "Micro-foundations of open innovation in megaprojects", International Journal of Project Management, 39 (2). pp. 115-127. ISSN 0263-7863, 2020

  Giovanni Caprioglio, Secretary-General, "OUTSOURCING OF INDUSTRIAL R&D OPPORTUNITIES FOR SPACE RESEARCH AND INNOVATION", Academic and Industrial Cooperation in Space Research, 1998

  Ha Thi Thu Le, Quyen Thi Mai Dao, Van-Chien Pham & Duong Thuy Tran, "Global trend of open innovation research: A bibliometric analysis", Cogent Business & Management, 2019

  Hossein Dehqani Podeh, Mohsen Cheshm Barah, Hassan Torabi, Mohammad Hossein Karimi, Reza Hasnawi, Determining the dimensions and components of outsourcing in the development of high-tech products (case study: projects of the Aviation Industries Organization), scientific-research journal of management improvement, 12th year, 2017

  International Space University Space Studies Program, " OPEN INNOVATION IN SPACE", 2014.

  Irina Liu, Evan Linck, Bhavya Lal, Keith W. Crane, Xueying Han and Thomas J. Colvin, Evaluation of China’s Commercial Space Sector, Institute for Defense Analyses. 2019.

  1. Hervas, P. B. Lowry, F. Von Briel, K. Mirkovski, M. Grimaldi, and I. Quint, “Technological innovation typologies and open innovation in SMEs : Beyond internal and external sources of knowledge,” 2015.

  Jeffrey R. Davis, Elizabeth E. Richard, Kathryn E. Keeton, " Open Innovation at NASA: a New Business Model for Advancing Human Health and Performance Innovations", https://ntrs.nasa.gov/search.jsp

  Jeffrey R. Davis, NASA Johnson Space Center,  "Open Innovation Projects NASA Challenges through open innovation", http://slsd.jsc.nasa.gov

  Jennifer L Gustetic, Jason Crusan, Steve Rader, Sam Ortega, "Outcome-Driven Open Innovation at NASA", Pre-Publication Draft to Space Policy, DOI: 10.1016/j.spacepol.2015.06.002

  Jinhyo Joseph Yun 1, EuiSeob Jeong 2, YoungKyu Lee 3 and KyungHun Kim, "The Effect of Open Innovation on Technology Value and Technology Transfer: A Comparative Analysis of the Automotive, Robotics, and Aviation Industries of Korea", Sustainability 2018, 10, 2459; doi:10.3390/su10072459

  João Reis, Nuno Melão, Joana Costa & Bohuslav Pernica, " Defence industries and open innovation: ways to increase military capabilities of the Portuguese ground forces", DEFENCE STUDIES journal, 2022, VOL. 22, NO. 3, 354–377

  1. I. Repository, “City , University of London Institutional Repository,” pp. 220–246, 2009.
  2. M. Naqshbandi, “What organizational culture types enable and retard open innovation ?”
  3. Tushman, H. Lifshitz, K. Herman, "NASA and Open Innovation", Harvard Business School, 2014

  Magni Johannsson, AnneWen, BenjaminKraetzig, DanCohen, Dapeng Liu, HaoLiu, HildaPalencia, HugoWagner, IanStotesbury, JaroslawJaworski, JulienTallineau, KarimaLaïb, Louis-EtienneDubois, MarkLander, MatthewClaude, MatthewShouppe, MichaelGallagher, Mitchell Brogan, NataliaLarreaBrito, PhilippeCyr, RoryEwing, Sebastian DavisMarcu, SiljeBareksten, M.N.Suma, U.Sreerekha, TanaySharma, TiantianLi, WeiYang, WenshengChen, WilliamRicard, William vanMeerbeeck, YangCui, ZacTrolley, ZhigangZhao, "Space and Open Innovation:Potential,limitations and conditions of success",Acta Astronautica115(2015)173–184

  Manfred Lugert, Thomas Beck, "Approach to Outsourcing and Cross Support for ESTRACK", AIAA, 2010

  Mariana de Freitas Dewes, Odair Lelis Gonçalez, Angelo Pássaro, Antonio Domingos Padula, "Open innovation as an alternative for strategic development in the aerospace industry in Brazil", J. Aerosp.Technol. Manag., São José dos Campos, Vol.2, No.3, pp. 349-360, Sep-Dec., 2010

  1. Safdari, “Challenges in Front of Defense Industries in Transition to Open Innovation Paradigm Abstract :,” vol. 9, no. 2, 2015.

  Mehdi Elyasi, Mehrdad Shafiee, "Innovation networks in products with complex systems", biannual journal of industrial technology development, No. 33, 1393. [In Persian].

  Mohammadreza Zinali, Manouchehr Lagiqi, Mahmoud Mederi, Asghar Meshbaki Esfahani, Presentation of the technology development model of Iran's automotive industry based on joint cooperation networks, Scientific-Research Journal of Management Improvement, Volume 16, 1401

  Mustafa Safdari Ranjbar, Hossein Rahman Sarasht, Manouchehr Rogi, Seyed Soroush Ghazi Nouri, "The innovative system of a part of an industry that produces complex products and systems: gas turbines", 9th year, number 4, 2016, [In Persian].

  Mustafa Safdari Ranjbar, Jafar Khaljani, Siamak Tahmasbi, Gholamrezatokoli, "key capabilities for innovation and development of complex defense products and systems", Technology Development Management Quarterly, third period, 2015, [In Persian].

  Mariana de Freitas Dewes, Odair Lelis Gonçalez, Angelo Pássaro, Antonio Domingos Padula, "Open innovation as an alternative for strategic development in the aerospace industry in Brazil", J. Aerosp.Technol. Manag., São José dos Campos, Vol.2, No.3, pp. 349-360, Sep-Dec., 2010

  Nadezhda Shmeleva, Leyla Gamidullaeva, Tatyana Tolstykh, Denis Lazarenko, "Challenges and Opportunities for Technology Transfer Networks in the Context of Open Innovation: Russian Experience", Journal of Open Innovation, 2021, 7, 197

  National Aeronautics and Space Administration, "Open Innovation at NASA", November 2020

  Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available.,” vol. 14, no. 4, pp. 531–572, 2010, doi: 10.1142/S1363919610002775.

  1. Nazari et al., : “Financing Technology and Commercialization of Innovation : Comparison of Spatial Models in a Selected Countries,” vol. 9, no. 34, pp. 35–58, 2019.
  2. Kaur and G. Singh, “Do managerial ties support or stifle open innovation?,” no. June 2017, 2014, doi: 10.1108/IMDS-10-2013-0407.

  www.nasa.gov

  Seyed Ali Hosseini, Hojat allah haji Hosseini, "Critical success factors of innovation in complex products and systems case study: National Helicopter Project of Air Industries Organization" , Technology Development Management Quarterly Third period, 1395, [In Persian].

  Seyyed Kamal Tabaian, Manouchehr Lagigi, Gholamreza Tavakoli, Mostafa Safdari Ranjbar, Challenges facing the country's defense industries in the transition to open innovation paradigm, Scientific-Research Journal of Management Improvement, Year 9, 2014.

  Surekha Chanamolu, Shihab Hanayneh, Lennae Misiewicz, Marthed Mohammed, Jacqueline Nayame, "Dilemmas in Not Invented Here Syndrome", Engineering and Technology Management Student Projects.1148. 2017

  Thomas Worsnop, Stefano Miraglia, Andrew Davies, "Balancing Open and Closed Innovation in Megaprojects: Insights from Crossrail", Project Management Journal, Vol. 47, No. 4, 79–94, 2016

  1. Parida, T. C. Larsson, O. Isaksson, and P. Oghazi, “TOWARDS OPEN INNOVATION",Indian Institute of Science, Bangalore, India :: Published by Research Publishing ISBN: 978-981-08-7721-7, pp. 978–981, 2011.

  Valérie Fernandez, Gilles Puel, Clément Renaud, "The Open Innovation Paradigm: from Outsourcing to Open-sourcing in Shenzhen, Chin" , International review for spatial planning and sustainable development, Vol.4 No.4 (2016), 27-41