مدل تبیین صادرات خودروهای سنگین ایرانی بر مبنای استراتژی‌های تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

استراتژی‌های تولید، مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد تا با به کارگیری ترکیبی از آن‌ها، گام‌های مناسبی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی بردارند. در این بین صنعت خودروهای سنگین، به عنوان یکی از صنایع مولد و کارآفرین کشور، می‌تواند با انتخاب اولویت‌های رقابتی مناسب، عملکرد صادراتی خود در منطقه خاورمیانه را بهبود بخشد. این پژوهش به دنبال آن است تا با تبیین مدلی مناسب برای صادرات خودروهای سنگین ایرانی، در این مسیر یاری‌رسان باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل شرکت‌های تولیدکننده خودروهای سنگین در ایران است. همچنین با توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده شده و تمام اعضاء مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، پس از استخراج چارچوب مفهومی اولیه از ادبیات پژوهش، با بهره‌گیری از پرسشنامه مورد تأیید خبرگان، مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Smart-PLS مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور، اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری و مدل ساختاری انجام شده و مدل روابط ساختاری بومی شده صادرات خودروهای سنگین ایرانی تدوین گردید. یافته‌های پژوهش علاوه بر آن‌که نشان داد تولیدکنندگان خودروهای سنگین کشورمان، باید به ترتیب اولویت‌های رقابتی انعطاف‌پذیری و تحویل‌پذیری را جهت بهبود عملکرد صادراتی خود در صدر توجه قرار دهند؛ اقدامات و برنامه‌های اجرایی برای بهبود عملکرد حاصل از هریک از اولویت‌ها را پیشنهاد نمود. همچنین این پژوهش مشخص کرد عملکرد صادراتی فعلی خودروهای سنگین ایران در وضعیت مناسبی قرار نداشته و از نظر برخی شاخص‌ها دارای وضعیتی ضعیف و از نظر بعضی دیگر از شاخص‌ها، دارای وضعیتی متوسط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanation Model for the Export of Iranian Heavy Vehicles Based on Production Strategies

نویسندگان [English]

  • Hamed Khanzadeh 1
  • Marzieh Hemati 2
1 PhD in Public Administration, Institute for Management and Planning Studies (IMPS), Tehran, Iran
2 MA in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Production strategies provide organizations with a set of tools to take appropriate steps in path of presence in domestic and foreign markets by using a combination of them. Meanwhile, heavy vehicle industry, as one of the productive and entrepreneurial industries of country, can improve its export performance in Middle East region by choosing appropriate competitive priorities. This research seeks to help in this direction by explaining a suitable model for export of Iranian heavy vehicles. Statistical population of this research includes heavy vehicle manufacturing companies in Iran. Also, due to limited number of members of statistical population of research, census method was used and all members were investigated. In this research, after extracting initial conceptual framework from research literature, using a questionnaire approved by experts, conceptual model was tested using structural equation and using Smart-PLS software. For this purpose, validation of measurement model and the structural model was carried out, and localized structural relations model of export of Iranian heavy vehicles was developed. The findings of this research, in addition to showing that manufacturers of heavy vehicles in our country, should pay attention to competitive priorities of flexibility and deliverability in order to improve their export performance; it suggested measures and implementation plans related to improving performance of each of priorities. Also, this research determined that current export performance of Iran's heavy vehicles is not in a good condition and according to some indicators, it has a weak condition and according to some other indicators, it has an average condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategy"
  • "Production strategy"
  • "Heavy vehicle"
  • "Exports"
الفت، لعیا؛ اعرابی، سید محمد؛ امیری، مقصود؛ قاضی‌نوری، سید سروش (1390). بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب و کار در صنایع الکترونیک ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری. شماره 9.
خبرگزاری فارس (1402، 25 مرداد). رشد 77 درصدی تولید خودرو سنگین در 4 ماه اول امسال، برگرفته از www.farsnews.ir
داوری، علی؛ رضازاده، آرش؛ (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضازاده کارسالاری، عباس؛ رحیمیان بوگر، سجاد (1394). بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد پانل دیتا. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی. شماره 75، صص ۱۸۷-۲۱۰.
روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید (1399). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
عالم تبریز، اکبر؛ باقرزاده آذر، محمد (1391). تبیین استراتژی‌های تولید - مطالعه موردی در صنعت خودروسازی. چشم‌انداز مدیریت صنعتی. شماره 5، صص 131-153.
لطیفی، ر. (1400، 23 دی). آمار ضعیف صادرات خودرو و قطعات، دنیای اقتصاد، برگرفته از  www.donya-e-eqtesad.com
وب‌سایت باما (1402، 4 شهریور). صادرات خودرو ایران در سال 1402، برگرفته از www.bama.ir
وزیر زنجانی، حمیدرضا؛ مؤتمنی، علیرضا؛ موسوی دلازیانی، حسین (1389). آمیخته بازاریابی خدمات پس از فروش در صنعت خودروهای سنگین (حمل و نقل جاده‌ای). بررسی‌های بازرگانی. شماره 40، صص 70-85.
Amoako-Gyampah, K., & Meredith, J. R. (2007). Examining cumulative capabilities in a developing economy. International Journal of Operations & Production Management.
Aqil, M., Ahmed, R. R., Vveinhardt, J., & Streimikiene, D. (2019). Factors influencing the profitability of heavy vehicle industry: a case of Pakistan. Montenegrin Journal of Economics, 15(1), 61-72.
Boyer, K. K., & Lewis, M. W. (2002). Competitive priorities: investigating the need for trade-offs in operations strategy. Production and operations management, 11(1), 9-20.
Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge.
Deringer, H., Erixon, F., Lamprecht, P., & Van der Marel, E. (2018). The economic impact of local content requirements: a case study of heavy vehicles (No. 1/2018). ECIPE Occasional Paper.
Díaz-Garrido, E., Martín-Peña, M. L., & Sánchez-López, J. M. (2011). Competitive priorities in operations: Development of an indicator of strategic position. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(1), 118-125.
Edeh, J. N., Obodoechi, D. N., & Ramos-Hidalgo, E. (2020). Effects of innovation strategies on export performance: New empirical evidence from developing market firms. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120167.
Ferdows, K., & De Meyer, A. (1990). Lasting improvements in manufacturing performance: in search of a new theory. Journal of Operations management, 9(2), 168-184.
Größler, A. (2010). An exploratory system dynamics model of strategic capabilities in manufacturing. Journal of Manufacturing Technology Management.
Guimarães, M. R. N., & Garo Jr, W. R. (2018). Competitive priorities and strategic alignment as mediators in the relationship between companies in the Brazilian automotive supply chain. South African Journal of Industrial Engineering, 29(1), 184-194.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
Hallgren, M., Olhager, J., & Schroeder, R. G. (2011). A hybrid model of competitive capabilities. International Journal of Operations & Production Management.
Hayes, R. H., & Wheelwright, S. C. (1984). Restoring our Competitive Edge-Competing Through Manufacturing, Jhon Wiley & Sons. Inc., USA.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Hill, T. (1989). Manufacturing Strategy Text and Cases, (Irwin, Homewood, Illinois). Also see 1st edition.
Luz Martín‐Peña, M., & Díaz‐Garrido, E. (2008). A taxonomy of manufacturing strategies in Spanish companies. International Journal of Operations & Production Management, 28(5), 455-477.
Majeed, M. T., Ahmad, E., & Khawaja, M. I. (2006). Determinants of exports in developing countries [with comments]. The Pakistan Development Review, 1265-1276.
Masyhuri, M. (2023). Competitive Priorities as Operations Management Strategy Enablers. International Journal of Management Science and Application, 2(2), 37-47.
McCardle, J. G., Rousseau, M. B., & Krumwiede, D. (2019). The effects of strategic alignment and competitive priorities on operational performance: The role of cultural context. Operations Management Research, 12, 4-18.
Menda, R., & Dilts, D. (1997). The manufacturing strategy formulation process: linking multifunctional viewpoints. Journal of Operations Management, 15(4), 223-241.
Miltenburg, J. (2008). Setting manufacturing strategy for a factory-within-a-factory. International Journal of Production Economics, 113(1), 307-323.
Nakane, J. (1986). Manufacturing futures survey in Japan: a comparative survey 1983-1986. System Science Institute, Waseda University, Tokyo, 16.
Oltra, M. J., & Luisa Flor, M. (2010). The moderating effect of business strategy on the relationship between operations strategy and firms' results. International Journal of operations & production management, 30(6), 612-638.
Phusavat, K., & Kanchana, R. (2007). Competitive priorities of manufacturing firms in Thailand. Industrial Management & Data Systems, 107(7), 979-996.
Prabhu, M., Nambirajan, T., & Abdullah, N. N. (2020). Analytical review on competitive priorities for operations under manufacturing firms. Journal of Industrial Engineering and Management, 13(1), 38-55.
Raut, P. P., & Lekurwale, R. R. (2014). Evaluation of Competitive Priorities of Manufacturing System. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT).
Rebolledo, C., & Jobin, M. H. (2013). Manufacturing and supply alignment: Are different manufacturing strategies linked to different purchasing practices?. International Journal of Production Economics, 146(1), 219-226.
Saidani, M., Yannou, B., Leroy, Y., & Cluzel, F. (2018). Heavy vehicles on the road towards the circular economy: Analysis and comparison with the automotive industry. Resources, Conservation and Recycling, 135, 108-122.
Sarmiento, R. (2010). Issues with the modelling of manufacturing performance: the trade-offs: Cumulative capabilities paradox. Journal of Modelling in Management.
Ülengin, F., Önsel, Ş., Aktas, E., Kabak, Ö., & Özaydın, Ö. (2014). A decision support methodology to enhance the competitiveness of the Turkish automotive industry. European Journal of Operational Research, 234(3), 789-801.
Vido, M., Scur, G., Massote, A. A., & Lima, F. (2020). The impact of the collaborative robot on competitive priorities: case study of an automotive supplier. Gestão & Produção, 27(4), e5358. https://doi.org/10.1590/0104-530X5358-20