تحلیل عوامل موثر بر انتقال فناوری سوئیچ در صنعت پرداخت الکترونیک؛ مطالعه موردی: یکی از بانک‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه صنعت خدمات مالی و بانکداری، به واسطه بهره‌مندی از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل سوئیچ پرداخت الکترونیک سرعت یافته و روزانه عمده‌ی تراکنش‌های مالی در شبکه پرداخت کشور از این طریق تبادل می‌یابد. این توسعه با وابستگی بانک به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سوئیچ همراه بوده و چالش‌هایی را در این صنعت ایجاد نموده است. لذا در اختیار داشتن این فناوری زیرساختی، از اولویت‌های فعالین این صنعت محسوب می شود. در موارد متعدد تلاش‌های انجام شده به منظور دستیابی به این فناوری از طریق انتقال فناوری، با شکست مواجه شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری سوئیچ پرداخت الکترونیک و بررسی میزان اثر و رتبه بندی این عوامل می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته و در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون و در بخش کمی به روش تحلیل عاملی تاییدی، انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و با استفاده از روش تحلیل مضمون، 23 مضمون شناسایی و در قالب شبکه مضامین دسته‌بندی گردید. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، اثر‌گذاری تمامی عوامل مورد تایید و اولویت‌بندی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، از میان عوامل سازمانی، اولویت پروژه، از عوامل دانشی، سطح فناوری، از عوامل فردی، ساختار‌های ذهنی و از عوامل نهادی، عامل زیرساخت‌های ارتباطی عمومی، بیشترین میزان تاثیر را بر انتقال موفق فناوری سوئیچ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the transfer of switch technology in the electronic payment industry; Case study: An Iranian bank

نویسندگان [English]

 • Amir Rasouli 1
 • Amir Bayattork 2
 • Tahmoures Sohrabi 2
1 Department of Technology Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of the banking and financial services industry has been accelerated by the use of information and communication technology infrastructure such as the electronic payment switch, and every day more financial transactions in the country's payment network are transferred through this method. This development is associated with the bank's dependence on companies providing switch services and has created challenges in this industry. Therefore, having this infrastructural technology is one of the priorities of the activists of this industry. In many cases, attempts to acquire this technology through technology transfer have failed. The purpose of this research is to identify the factors affecting the transfer of electronic payment switch technology and to evaluate the effect and ranking of these factors. This research was conducted in the qualitative part by thematic analysis method and in the quantitative part by the confirmatory factor analysis method. By studying the research literature and semi-structured interviews with industry experts and using the theme analysis method, 23 themes were identified and categorized in the form of a theme network. Also, by using confirmatory factor analysis, the effectiveness of all factors has been confirmed and their prioritization has been done. Based on the results of this research, project priority, technology level, mental structures and public communication infrastructure factors have the greatest impact on the successful transfer of switch technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • banking industry
 • banking software technology transfer
 • confirmatory factor analysis
 • electronic payment switch
 • theme analysis
 1. احسنی افروز, محمد. 1392. “حقوق انتقال فن آوری: شرح و تفسیر ساختار، مواد، شروط و تعهدات قرارداد. چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.”

  رادفر, رضا, و عباس خمسه. 1395. مدیریت تکنولوژی، نگرشی جامع بر تکنولوژی، نوآوری و تجاری سازی. جلد چاپ اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  سمیعی نصر, محمود. 1392. “مدیریت تکنولوژی، مدیریت اثربخش تکنولوژی، ویراست اول، تهران، انتشارات ساد.”

  1. گزارش اقتصادی شاپرک. تهران: شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت, شماره 87. https://shaparak.ir/SHP_REP_Bulletin%20140106_00_04.pdf.

  محمد اسماعیل, صدیقه, و فاطمه حمیدی.1400. “مدل جریان دانش در صنعت بانکداری. ”مدیریت دانش سازمانی 12. 123-153.

  معینی، علیرضا، و صحرایی، امین. 1399. “تجزیه و تحلیل استراتژی کسب و کار صنعت پرداخت الکترونیک, منطبق با پالت راهبرد. ” مدیریت فردا، 19(62 )، 153-162.

  یوسفی, علی. 1401. “تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی.” فصلنامه بهبود مدیریت 35-64.

   

  Ahsaniforouz, Mohammad. 2013. The Law of Technology Transfer. Tehran: Dadgostar [In Persian].

  Amoroso, Dario Diodato, Bronwyn H. Hall & Pietro Moncada-Paternò-Castello. 2022. "Technological relatedness and industrial transformation." The Journal of Technology Transfer volume 48 469–475.

  Aridi, Christopher S. Hayter & Slavo Radosevic. 2020. "Windows of opportunities for catching up: an analysis of ICT sector development in Ukraine." The Journal of Technology Transfer volume 46 701–719.

  Beck, Th. et al. 2018. "Payment instruments, finance and development." Journal of Development Economics, Vol. 133 162-186.

  Bozeman, Barry. 2000. "Technology transfer and public policy: A review of research and theory." Research Policy 29 67–55.

  Bozeman, Barry, Rimes Heather, and Youtie Jan. 2015. "The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model." Research Policy.

  CIDA. 2004. "Evaluation of the CIDA Technology Transfer Program." Canadian International Development Agency.

  Cunningham, James A., Matthias Menter, and Chris Young. 2017. "A review of qualitative case methods trends and themes used in technology transfer research." Journal of Technology Transfer 42 23–56.

  Fornell, C, and D.F. Larcker. 1981. "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error." Journal of Marketing Research 5-39.

  Gorschek, Tony, Per Garre, Stig Larsson, and Claes Wohlin. 2006. "A Model for Technology Transfer in Practice." IEEE Software 23 88–95.

  Hoftmann, M.G, M.A Amal, and I. Mais. 2009. "Um Modelo Integrado de Transferência de Tecnologia com Vistas à Inovação—A Experiência da Universidade Regional de Blumenau. San José." Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica.

  Humphrey, D. et al. 2006. "'Benefits from a changing payment technology in European banking'." Journal of Banking & Finance, Vol. 30 1631-1652.

  Kalnins, and Jarohnovich. 2015. "System Thinking Approach in Solving Problems of Technology Transfer Process. Procedia Social and Behavioral Sciences 195: 783–89."

  Khabiri, Navid, Sadegh Rast, and Aslan Amat Senin. 2012. "Identifying Main Influential Elements in Technology Transfer Process: A Conceptual Model." Procedia Social and Behavioral Sciences 40 17–23.

  Khalil, Taregh. 2000. "Management of Technology: The Key to Competitiveness and Wealth Creation Singapore." The McGraw: Hill Book Co.

  Lewis, Joanna I. 2007. "Technology Acquisition and Innovation." Business Media, LLC 844-857.

  Lin, Judy Chuan-Chuan, Chin-Lung HSU, B. Anol, and cc Hang. 2008. "Acceptance of blog usage: The roles of technology acceptance,social influence and knowledge sharing motivation." Information & Management 45 65–74.

  Malik, Khaleel. 2002. "Aiding the technology manager: A conceptual model for intra-firm technology transfer." Technovation 22 27–46.

  Mayer, Sabine, and Wolfgang Blaas. 2002. "Technology Transfer: An Opportunity for Small Open Economies." Journal of Technology Transfer 27 75–89.

  Miller, Kristel, Rodney McAdam, and Maura McAdam. 2016. "A systematic literature review of university technology transfer from a quadruple helix perspective." Toward a research agenda. R&D Management 7–24.

  Mohammd esmaeil, Sedigheh, and Fatemeh Hamidi. 2021. Knowledge flow model in banking industry,. Vol. 12. Tehran: Organizational knowledge management [In Persian]

  Moini, Alireza, and Sahrai, Amin. 2019. Analysis of the business strategy of the electronic payment industry, according to the strategy palette. Tomorrow's Management, 19(62), 153-162 [In Persian]

  Radfar, Reza, and Abbas Khamseh. 2015. Technology management, a comprehensive approach to technology, innovation and commercialization. Vol. 1. Tehran: Scientific and Cultural [In Persian].

  Rubiralta, Mariano. 2004. "Transferencia a las Empresas de la Investigación Universitaria. Salzburgo: Academia Europea de Ciencias y Artes."

  Samienasr, Mahmoud. 2013. Technology management, effective technology management. Tehran: SAD [In Persian].

  1. Shaparak's economic report. Tehran: Electronic card payment network company [In Persian]. https://shaparak.ir/SHP_REP_Bulletin%20140106_00_04.pdf.

  Uusitalo, Rita Lavikka. 2021. "Technology transfer in the construction industry." The Journal of Technology Transfer volume 46 1291–1320.

  Waroonkun, Tanut, and Rodney Anthony Stewart. 2008. "Modeling the international technology transfer process in construction projects: Evidence from Thailand. Journal of Technology Transfer 33: 667–87."

  Yosefi, Ali, Meisam Shahbazi, Mostafa Safdari Ranjbar, Sepehr Ghazinoory, and Manochehr Manteghi. 2022. "Multi-level analysis of factors affecting technological catch-up in the banking software industry; An Iranian Banking Software Developer Company." Improvement Management 35-64 [In Persian].

  Zhang, Désirée van Gorp, and Henk Kievit. 2022. "Digital technology and national entrepreneurship: An ecosystem perspective." The Journal of Technology Transfer volume 48 1077–1105.