شناسایی علل بروز ضایعات در زنجیره تأمین گوشت مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

ضایعات و زائدات مواد غذایی که در قالب هدررفت غذا مطرح می‌شوند، در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین رخ می‌دهند. یکی از مهمترین ارکان مدیریت هدررفت غذا در طول زنجیره تأمین، شناخت مؤلفه‌ها و علل بروز این پدیده است. این مطالعه درصدد شناسایی علل ضایعات در هر حلقه از زنجیره تأمین گوشت مرغ و ارائه راهبردهای کاهش آن می‌باشد. این مطالعه با رویکرد کمّی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی تولیدکنندگان گوشت مرغ در واحدهای مرغ گوشتی مربوط به زنجیره‌های یکپارچه گوشت مرغ در استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی بود (820 نفر) که با استفاده از فرمول یامان، حجم نمونه برابر 269 نفر برآورد شد. پاسخگویان با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌های مؤلفۀ سلسله‌مراتبی به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان هفت عامل بروز ضایعات، تغییرات عرضه و تقاضا به‌عنوان مهمترین عامل بروز این پدیده در زنجیره تأمین گوشت مرغ مطرح است. همچنین، ضعف زیرساخت‌ها، فقدان دانش و مهارت، و ضعف عملیات و اقدامات با اختلاف اندکی به ترتیب از جمله علل دیگر به شمار می‌روند. در این مطالعه، راهبردهای چندگانه کاهش ضایعات گوشت مرغ بر مبنای علل بروز آن در هر حلقه از زنجیره تأمین مورد بحث قرار گرفته که می‌تواند برای مدیران و برنامه‌ریزان حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the causes of loss and waste in the chicken meat supply chain

نویسندگان [English]

  • Rasool Lavaei Adaryani
  • Mojtaba Palouj
Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI)
چکیده [English]

Food Loss and Waste (FLW), which are presented in the form of food waste, occur in different stages of the supply chain. One of the most important elements of managing food waste along the supply chain is to know the components and causes of this phenomenon. This study aims to Identify the causes of FLW in each stage of the chicken meat supply chain and provide strategies to reduce it. This study was conducted with a quantitative approach. The statistical population of the research consisted of all chicken meat producers in broiler chicken units related to integrated chicken meat supply chains in Mazandaran, Gilan and West Azerbaijan provinces (N = 820), and using Yamane's formula, the sample size was estimated to be 269 respondents. They were selected using available sampling. A questionnaire whose validity and reliability had been confirmed was used to collect data. To analyze the data, the technique of Hierarchical Component Models (HCM) was used according to the partial least squares (PLS) method. The results showed that among the seven causes of FLW, supply and demand changes are the most important causes of this phenomenon in the chicken meat supply chain. Also, weak infrastructures, lack of knowledge and skills, and weak operations and actions are among the other causes, respectively, with a slight difference. In this study, multiple strategies to reduce chicken meat waste are discussed based on the causes of its occurrence in each stage of the supply chain, which can be important for managers and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food waste
  • Supply
  • chain
  • Chicken meat
شاه‌ولی، م، معینی‌زاد، ه. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات خوراک در صنعت طیور گوشتی کشور و راهکارهای کاهش آن. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. 79، 127-115.
کاویانی، س. 1395. بررسی عوامل موثر بر کاهش ضایعات سبزی و صیفی در شهرستان ورامین. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران. 132 صفحه.
گلشن تفتی، ا. 1396. کاهش ضایعات پس از برداشت در میوه‌ها و سبزی‌ها. انتشارات آموزش کشاورزی. کرج. ایران. 32 صفحه.
محمدی زنجیرانی، د، عسگری، غ. (1390). بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت. مجله بهبود مدیریت. 5(1)، 80-70.
محمدی، م، مدهوشی، م، صفائی قادیکلایی، ع. ا، آقاجانی، ح. (1396). تبیین مؤلفه‌های زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران. مجله بهبود مدیریت. 4(38)، 188-164.
ولی‌پور مطلق، ه، زهرایی، م، نصیرائی، س. م،  محمدی، س. ح. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت کاهش ضایعات در مرغداری‌های گوشتی شهرستان سربیشه. مجله مطالعات منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی. 7(3)، 31-23.
لوایی آدریانی، ر، پالوج، م. (1400). آسیبشناسی ساختار و فرآیند زنجیره ارزش تولید گوشت مرغ در راستای بهبود آن (مورد مطالعه: سپید ماکیان، بهپرور، سبز دشت و آفاق طیور). موسسه پژوهش‎های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. منتشرنشده.
 
Aamir, M., Ahmad, H., Javaid, Q., Hasan, S.M. 2018. Waste not, want not: A case study on food waste in restaurants of Lahore, Pakistan. J. Food Prod. Mark. 24, 591–610.
doi:10.1080/10454446.2018.1472695
Aldaco, R., Hoehn, D., Laso, J., Margallo, M., Ruiz-Salmón, J., Cristobal, J., ... & Vazquez-Rowe, I. 2020. Food waste management during the COVID-19 outbreak: a holistic climate, economic and nutritional approach. Science of the Total Environment, 742, 140524.
Amato, M., Musella, M., 2017. Quantification of food waste within food service in the historic
centre of Naples: A case study. Qual. - Access to Success 18, 22–28.
Ammann, J., Osterwalder, O., Siegrist, M., Hartmann, C., & Egolf, A. 2021. Comparison of two measures for assessing the volume of food waste in Swiss households. Resources, Conservation and Recycling, 166, 105295.
Ariffin, A., & Abas, Z. (2015). Literature ratified knowledge-based view of poultry supply chain integration concept.  Journal Teknologi (Sciences & Engineering), 77(27), 35–39. https://pdfs.semanticscholar.org/757b/8846df29ebab7a0d36fe0a82082a754e3f2d.pdf
Ariffin, A., & Abas, Z. 2015. Literature ratified knowledge based view of poultry supply chain integration concept.  Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 77(27), 35–39. https://pdfs.semanticscholar.org/757b/8846df29ebab7a0d36fe0a82082a754e3f2d.pdf
Assefa, M. 2017. Solid Waste Generation Rate and Characterization Study for Laga Tafo Laga Dadi Town, Oromia, Ethiopia. International Journal of Environmental Protection and Policy, 5(6), 84. https://doi.org/10.11648/j.ijepp.20170506.11
Assefa, M., & Mohammed, M. (2017). Solid Waste Generation Rate and Characterization Study for Laga Tafo Laga Dadi Town, Oromia, Ethiopia. Int. J. Environ. Prot. Policy, 5(6), 84-93.
Baig, M. B., Gorski, I., & Neff, R. A. 2019. Understanding and addressing waste of food in the Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences, 26(7), 1633-1648.
Balaji, M., Arshinder, K. 2016. Modeling the causes of food wastage in Indian perishable food supply chain. Resour. Conserv. Recycl. 114, 153–167. doi: 10.1016/j.resconrec.2016.07.016.
Banjaw, T. D. 2017. Review of Post-harvest loss of horticultural crops in Ethiopia, its causes and mitigation strategies. Journal of Plant Sciences and Agricultural Research, 1)2:6(.
Betz, A., Buchli, J., Göbel, C., Müller, C., 2015. Food waste in the Swiss food service industry Magnitude and potential for reduction. Waste Manag. 35, 218–226.
doi:10.1016/j.wasman.2014.09.015
Bharucha, J. 2018. Tackling the challenges of reducing and managing food waste in Mumbai
restaurants. Br. Food J. 120, 639–649. doi:10.1108/BFJ-06-2017-0324
Bhattacharya, A., Nand, A., & Prajogo, D. 2021. Taxonomy of Antecedents of Food Waste–A Literature Review. Journal of Cleaner Production, 125910.
Blanke, M.M. 2014. Reducing ethylene levels along the food supply chain: A key to reducing
food waste? J. Sci. Food Agric. 94, 2357–2361. doi:10.1002/jsfa.6660
Blondin, S.A., Djang, H.C., Metayer, N., Anzman-Frasca, S., Economos, C.D. 2015. ‘It’s just so much waste.’ A qualitative investigation of food waste in a universal free School Breakfast Program. Public Health Nutr. 18, 1565–1577. doi:10.1017/S1368980014002948
Brancoli, P., Rousta, K., Bolton, K. 2017. Life cycle assessment of supermarket food waste.
Resour. Conserv. Recycl. 118, 39–46. doi:10.1016/j.resconrec.2016.11.024
Brautigam, K.-R., J € orissen, J., Priefer, C. 2014. The extent of food waste generation €
across EU-27: different calculation methods and the reliability of their results.
Waste Manag. Res. 32 (8), 683e694. https://doi.org/10.1177/
0734242X14545374.
Brown, L. R. 1994. Who will feed China? Wake-up call for a small planet.Washington: Worldwatch Institute. 163 Pages.
Burton, K., Serrano, E., Cox, H., Budowle, R., Dulys-Nusbaum, E. 2016. Benefits, barriers, and challenges to university-level food waste tracking. J. Hunger Environ. Nutr. 11, 428–438. doi:10.1080/19320248.2015.1045676
Buzby, J. C., & Guthrie, J. F. 2002. Plate waste in school nutrition programs. The Journal of Consumer Affairs, 36(2): 220-238.
Buzby, J., Bentley, J., Padera, B., Ammon, C., Campuzano, J. 2015. Estimated fresh produce
shrink and food loss in U.S. supermarkets. Agriculture 5, 626–648.
doi:10.3390/agriculture5030626
Caldeira, C., De Laurentiis, V., Corrado, S., van Holsteijn, F., & Sala, S. 2019. Quantification of food waste per product group along the food supply chain in the European Union: A mass flow analysis. Resources, Conservation and Recycling, 149, 479-488.
Calvo-Porral, C., Medín, A.F., Losada-Lopez, C. 2017. Can marketing help in tackling
food waste?: proposals in developed countries. J. Food prod. Mark 23 (1),
42e60. https://doi.org/10.1080/10454446.2017.1244792.
CEC. 2017. Characterization and Management of Food Loss and Waste in North America. Montreal, Canada: Commission for Environmental Cooperation. 48 Pages.
Chaboud, G. 2017. Assessing food losses and waste with a methodological framework: Insights from a case study. Resources, Conservation and Recycling, 125, 188-197.
Chaboud, G., & Moustier, P. 2021. The role of diverse distribution channels in reducing food loss and waste: The case of the Cali tomato supply chain in Colombia. Food Policy, 98, 101881.
Chalak, A., Abou-Daher, C., Abiad, M.G. 2018. Generation of food waste in the hospitality and food retail and wholesale sectors: lessons from developed economies. Food Secur. 10,1279–1290. doi:10.1007/s12571-018-0841-0
Charlebois, S., Creedy, A., von Massow, M. 2015. “Back of house” – focused study on food
waste in fine dining: The case of Delish restaurants. Int. J. Cult. Tour. Hosp. Res. 9, 278–291. doi:10.1108/IJCTHR-12-2014-0100
Chauhan, C., Dhir, A., Akram, M. U., & Salo, J. 2021. Food loss and waste in food supply chains. A systematic literature review and framework development approach. Journal of Cleaner Production, 126438.
Chopra, S., & Meindl, P. 2001. Supply chain management. Strategy, planning & operation. In New Jersey, U.S: Prentice Hall. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-8349-9320-5_22.pdf
Corrado, S., Ardente, F., Sala, S., Saouter, E. 2017. Modelling of food loss within life
cycle assessment: from current practice towards a systematization. J. Clean.
Prod. 140, 847e859. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.050.
de Lange, W., Nahman, A. 2015. Costs of food waste in South Africa: incorporating
inedible food waste. Waste Manag. 40, 167e172. https://doi.org/10.1016/
j.wasman.2015.03.001.
De Laurentiis, V., Caldeira, C., & Sala, S. 2020. No time to waste: Assessing the performance of food waste prevention actions. Resources, Conservation and Recycling, 161, 104946.
de Steur, H., Wesana, J., Dora, M.K., Pearce, D., Gellynck, X. 2016. Applying Value
Stream Mapping to reduce food losses and wastes in supply chains: a systematic review. Waste Manag. 58, 359e368. https://doi.org/10.1016/
j.wasman.2016.08.025.
Delgado, L., Schuster, M., & Torero, M. 2021. Quantity and quality food losses across the value chain: a comparative analysis. Food Policy, 98, 101958.
Derqui, B., Fernandez, V. 2017. The opportunity of tracking food waste in school canteens:
Guidelines for self-assessment. Waste Manag. 69, 431–444.
doi:10.1016/j.wasman.2017.07.030
Derqui, B., Fernandez, V., Fayos, T. 2018. Towards more sustainable food systems. Addressing food waste at school canteens. Appetite 129, 1–11. doi:10.1016/j.appet.2018.06.022
Devin, B., Richards, C. 2018. Food waste, power, and corporate social responsibility in the
Australian food supply chain. J. Bus. Ethics 150, 199–210. doi:10.1007/s10551-016-3181-z
Dhir, A., Talwar, S., Kaur, P., & Malibari, A. 2020. Food waste in hospitality and food services: A systematic literature review and framework development approach. Journal of Cleaner Production, 270, 122861.
Emana, B., Afari-Sefa, V., Nenguwo, N., Ayana, A., Kebede, D., Mohammed, H. 2017.
Characterization of pre- and postharvest losses of tomato supply chain in
Ethiopia. Agr. Food Secur 6 (3), 1e11. https://doi.org/10.1186/s40066-016-0085-
1.
Eriksson, M., Ghosh, R., Mattsson, L., Ismatov, A. 2017a. Take-back agreements in the
perspective of food waste generation at the supplier-retailer interface. Resour. Conserv.
Recycl. 122, 83–93. doi:10.1016/j.resconrec.2017.02.006
Eriksson, M., Malefors, C., Callewaert, P., Hartikainen, H., Pietiläinen, O., & Strid, I. 2019. What gets measured gets managed–Or does it? Connection between food waste quantification and food waste reduction in the hospitality sector. Resources, Conservation & Recycling: X, 4, 100021.
Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P.A. 2012. Food losses in six Swedish retail stores: Wastage of fruit and vegetables in relation to quantities delivered. Resour. Conserv. Recycl. 68, 14–20. doi:10.1016/j.resconrec.2012.08.001.
Eriksson, M., Strid, I., Hansson, P.A. 2016. Food waste reduction in supermarkets - Net costs
and benefits of reduced storage temperature. Resour. Conserv. Recycl. 107, 73–81.
doi:10.1016/j.resconrec.2015.11.022.              
FAO. 2011. Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. Rome. Retrieved from http://www.fao.org/3/i2697e/i2697e.pdf
FAO. 2014. Definitional Framework of Food Loss. Retrieved from. www.fao.org/3/a aat144e.pdf.
FAO. 2014. Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Definitional Framework of Food Loss. Working Paper.11 Pages.
FAO. 2015. Reduction of food loss and waste urgent in China. Avalabl at:  http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/en/c/350718/.
FAO. 2016. Iran to become self-sufficient in meat production if losses reduced. Retrieved from https://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/430082/.
FAO. 2017. Production of crops in the World. Availble onlin at: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
Filimonau, V., Gherbin, A. 2017. An exploratory study of food waste management practices in the UK grocery retail sector. J. Clean. Prod. 167, 1184–1194.
doi:10.1016/j.jclepro.2017.07.229
Francis, M., Simons, D., Bourlakis, M. 2008. Value chain analysis in the UK beef
foodservice sector. Supply Chain Manage.: Int. J. 13, 83–91.
Gadde, L.E., Amani, P. 2016. Food supply in a network context: an alternative
framing and managerial consequences in efforts to prevent food waste. Br. Food
J. 118 (6), 1407e1421. https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2015-0401.
Ghosh, R., & Eriksson, M. 2019. Food waste due to retail power in supply chains: Evidence from Sweden. Global food security, 20, 1-8.
Göbel, C., Langen, N., Blumenthal, A., Teitscheid, P., Ritter, G. 2015. Cutting food waste
through cooperation along the food supply chain. Sustain. 7, 1429–1445.
doi:10.3390/su7021429
Gokarn, S., & Kuthambalayan, T. S. 2017. Analysis of challenges inhibiting the reduction of waste in food supply chain. Journal of Cleaner Production, 168, 595-604.
Goonan, S., Mirosa, M., Spence, H. 2014. Getting a taste for food waste: A mixed methods
ethnographic study into hospital food waste before patient consumption conducted at three New Zealand foodservice facilities. J. Acad. Nutr. Diet. 114, 63–71.
doi:10.1016/j.jand.2013.09.022
Gunders, D. 2012. Wasted: how America is losing up to 40% of its food from farm to fork to landfill (NRDC Issue Paper No. iP: 12-06-B. Natural Resources Defense Council, Washington, DC. 26 pages.
Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., Van Otterdijk, R., & Meybeck, A. 2011. Global food losses and food waste. FAO. Rome: 38 Pages.
Handfield, R. B., & Nichols, E. L. 1999. Introduction to supply chain management. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče.
Hawkins, Gary L. (2013).  Managing Fruit and Vegetable Waste. University of Georgia: 4 pages.
Hegazy, R. 2013. Post-harvest Situation and Losses in India. 10.6084/m9.figshare.3206851.1, 1-21.
Kallbekken, S., Sælen, H. 2013. “Nudging” hotel guests to reduce food waste as a win-win
environmental measure. Econ. Lett. 119, 325–327. doi:10.1016/j.econlet.2013.03.019
Kanani, F., Heidari, M. D., Gilroyed, B. H., & Pelletier, N. 2020. Waste valorization technology options for the egg and broiler industries: A review and recommendations. Journal of Cleaner Production, 262, 121129.
Kasso, M. and Bekele, A. 2018. Post-harvest loss and quality deterioration of horticultural crops in Dire Dawa Region, Ethiopia. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 17(1), 88-96.
Khaleda, S. 2013. The poultry value chain and sustainable development of poultry microenterprises that utilize homestead lands: A case study in Gazipur, Bangladesh. Land Use Policy, 30, 642–651.
Khokhar, S. G., Min, Q., & Su, C. 2015. Bird flu (H7N9) outbreak and its implications on the supply chain of poultry meat in China. Journal of Applied Poultry Research, 24(2), 215-221.
Kiaya, V. 2014. Post-harvest losses and strategies to reduce them. Technical Paper on Postharvest Losses, Action Contre la Faim (ACF), 25 Pages.
Kowalska, A. 2017. The issue of food losses and waste and its determinants. Logforum 13 (1), 7e18. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1.
Kowalska, A. 2017. The issue of food losses and waste and its determinants. Logforum 13 (1), 7e18. https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1.
Kulikovskaja, V., Aschemann-Witzel, J. 2017. Food waste avoidance actions in food
retailing: the case of Denmark. J. Int. Food & Agribus. Mark. 29 (4), 328e345.
https://doi.org/10.1080/08974438.2017.1350244.
Larson, C. 2013. Losing Arable Land, China Faces Stark Choice: Adapt or Go Hungry.  Science, Vol. 339, No. 6120: 644-645.
Lavaei Adaryani, R.., Kalantari, K., Asadi, A., Alambeigi, A., Gholami, H., & Seifollahi, N. 2022. Information sharing antecedents in the supply chain: a dynamic network perspective. Operations Management Research, 1-17.
Lebersorger, S., Schneider, F., 2014. Food loss rates at the food retail, influencing factors and reasons as a basis for waste prevention measures. Waste Manag. 34, 1911–1919.
doi:10.1016/j.wasman.2014.06.013
Lemaire, A., & Limbourg, S. 2019. How can food loss and waste management achieve sustainable development goals?. Journal of cleaner production, 234, 1221-1234.
Magalhães, V. S., Ferreira, L. M. D., & Silva, C. (2021). Using a methodological approach to model causes of food loss and waste in fruit and vegetable supply chains. Journal of Cleaner Production, 283, 124574.
Marchisio, M. 2020. Fighting food waste in China: Local efforts, global effects. Retrieved 2021 from https://www.ifad.org/en/web/latest/-/blog/fighting-food-waste-in-china-local-efforts-global-effects.
Mechkirrou, L., Arabi, M., Ouhssine, M., & Afilal, M. E. A. 2021. Food Waste reuse as a feed for organic chicken: A case study. In E3S Web of Conferences (Vol. 234, p. 00090). EDP Sciences.
Mena, C., Adenso-Diaz, B., Yurt, O., 2011. The causes of food waste in the supplier-retailer
interface: Evidences from the UK and Spain. Resour. Conserv. Recycl. 55, 648–658.
doi:10.1016/j.resconrec.2010.09.006
Mouron, P., Willersinn, C., Möbius, S., Lansche, J., 2016. Environmental profile of the Swiss
supply chain for french fries: Effects of food loss reduction, loss treatments and process
modifications. Sustain. 8. doi:10.3390/su8121214
Priefer, C., Jorissen, J., Br € € autigam, K.-R., 2016. Food waste prevention in Europe e a
cause-driven approach to identify the most relevant leverage points for action. Resour. Conserv. Recycl. 109, 155e165. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.03.004.
Ribeiro, A. P., Rok, J., Harmsen, R., Carreón, J. R., & Worrell, E. (2019). Food waste in an alternative food network–A case-study. Resources, Conservation and Recycling, 149, 210-219.
Richter, B., & Bokelmann, W. 2016. Approaches of the German food industry for addressing the issue of food losses. Waste management, 48, 423-429.
Takeuchi, N. (2019, September 18). Linkages with SDG 11.6.1 on MSW and composition analysis [Unpublished UN Habitat presentation].
Zhongming, Z., Linong, L., Wangqiang, Z., & Wei, L. 2021. UNEP Food Waste Index Report 2021.