تحلیل فازی موانع موفقیت مخترعین مستقر در پارکهای علم و فناوری؛ ارائه یک تحلیل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور استان آ.ش.

چکیده

کارفرینان و مخترعین به عنوان پیشرانهای تولید و فناوری نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری دارند در کشور ما پارکهای علم و فناوری به عنوان پایگاه حمایتی از مخترعین عمل می کند لیکن تاکنون موفقیتهای چشمگیری در این حوزه حاصل نشده است هدف اصلی این پژوهش، شناسایی موانع موفقیت مخترعین مستقر در پارکهای علم و فناوری در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق آمیخته می باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مراکز رشد و نوآوری وابسته به پارک علم و فناوری و مدیران شرکتهای دانش بنیان که در این تحقیق خبره نامیده می شوند، می باشد. از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار Maxqda و Excel استفاده شد. در پژوهش حاضر 13 مصاحبه عمیق با خبرگان تکرار گردید. پس از اتمام مصاحبه‌ها و کدگذاری‌های ابتدایی و استخراج مضمامین جهت غربالگری نهایی کدهای مستخرج، از دلفی فازی استفاده شد. به همین منظور پرسشنامه مستخرج از مصاحبه‌ها، در اختیار خبرگان قرار گرفت بر اساس نتایج دلفی فازی، 69 مضمون در قالب 13 کد محوری مورد تأیید و اجماع خبرگان قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مسائل مالی، ضعف اطلاعاتی، فقدان حمایت های مناسب، مشکلات محصول، مشکلات بازار، مشکلات مجوزها و مشکلات مدیریتی به ترتیب از مهمترین موانع موفقیت مخترعین می باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuzzy analysis of obstacles to the success of inventors based in science and technology parks; Presenting a hierarchical analysis (case study: Science and Technology Park of West Azarbaijan province)

نویسنده [English]

  • skandar shirazi
PNU UNI
چکیده [English]

Entrepreneurs and inventors as drivers of production and technology play an important role in the growth and development of any country. In our country, science and technology parks act as a support base for inventors, but so far no significant successes have been achieved in this field. The main goal of this research is to identify The obstacles to the success of inventors located in science and technology parks are in the science and technology park of West Azarbaijan province. The current research is an applied research in terms of purpose and a mixed research in terms of method. The data collection tools include interviews and questionnaires, and the statistical population of the research includes managers of growth and innovation centers affiliated to Science and Technology Park and managers of knowledge-based companies, who are called experts in this research. Purposive sampling method was used to select sample people. Maxqda and Excel software were used for data analysis. In this research, 13 in-depth interviews with experts were repeated. After completing the interviews and initial coding and extracting the articles for the final screening of the extracted codes, fuzzy Delphi was used. For this purpose, the questionnaire extracted from the interviews was given to the experts. Based on the fuzzy Delphi results, 69 themes in the form of 13 core codes were approved and agreed upon by the experts. The results show that financial issues, lack of information, lack of support Suitable products, product problems, market problems, licensing problems and management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventor
  • Science and Technology Park
  • Moffit obstacles for inventors
  • theme analysis
احمد پور، محمود، 1384 تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در دانشگاه تهران»، مدیریت فرهنگ‌سازمانی، سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۳۳).
احمدی، حسین. 1396 بررسی عوامل موفقیت و شکست استارتاپ ها تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مدیرعامل استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات. دانشگاه صنعتی شریف»، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
احمدی، علی‌اکبر، صالحی، علی. 1390 روش تحقیق در مدیریت، تهران: پیام نور.
اخوان، محمدرضا. 1397 بررسی عوامل شکست کارآفرینان نوپا در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
براتی، مرتضی، 1397 "بررسی شاخص‌های عملکردی پارک‌های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی"،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین، گروه فناوری‌های نو(، شماره گزارش 16131، ص 1-18.
توکلیان، علیرضا. 1396 "ارائه مدلی جهت شناسایی و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر استارتآپ‌ها با رویکرد تلفیقی ISM و MADM". رشته: مدیریت - مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات.
دهقان پور فراشاه، علی. 1381 "کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگی‌های "، فصلنامه صنایع، شماره 33 : 24-12.
رحمان نیا، مریم و فکور ثقیه، امیرمحمد. 1394 "دلایل شکست کسب‌وکارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرینی"، نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کارآفرینی .
رومزی، هدا، حسین پور، محمد، بهمنی، لیلا، نصیری، ماریا. 1398 "طراحی مدل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی". کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(4), 119-151.
زیودار, مهدی. 1390 "تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در شکست فعالیت‌های نوآوری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شهر تهران"، اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه تهران
شاه‌حسینی، علی. 1388 کارآفرینی در عمل. تهران: پآییژ: 63.
موسوی، محمد. 1382  کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 245، 253  
نیکی، حکیمه، حلاج یوسفی، محمدرضا و مرتضی پور، حیدر . 1390 "شناسایی موانع ایجاد شرکت‌های زایشی دانش‌بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی"، نشریه صنعت و دانشگاه،47 (13)، 87-102
 
Aguin, M. Shinya Suzuki & Hiroyuki Okamuro. 2012 "Determinants of Academic Startups’ Orientation toward International Business Expansion", Administrative Sciences, MDPI Open Access Journal, vol. 7(1), pp:1-17.
Ahmadi, Ali Akbar, Salehi, Ali. 1390 research methods in management, Tehran: Payam Noor. [In Persian]
Ahmadi, Hussein. 2016 "Investigating the success and failure factors of startups, the impact of human capital on the performance of the CEO of startups in the field of information technology, Sharif University of Technology", Faculty of Management and Economics. [In Persian].
Ahmadpour, Mahmoud, 2014 "Analysis of the role and effect of knowledge management in identifying and recognizing entrepreneurial opportunities in Tehran University", Organizational Culture Management, second year, number 3, series 33, [In Persian].
Akhan, Mohammadreza. 2017 "Investigation of the failure factors of start-up entrepreneurs in small and medium businesses", the 5th international conference on new findings of science and technology focusing on science in the service of development, Soroush Hikmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center, Qom. [In Persian].
Anna Serwatka. 2018 "Accelerators For Startups In Europe", Copernican Journal of Finance & Accounting, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, vol. 7(1), pages -81-67.
Barati, Morteza. 2017 "Study of performance indicators of science and technology parks and presentation of policy proposals", Research Center of the Islamic Council, (Department of Communication and New Technologies Studies, New Technologies Group), report number 16131, pp. 18-1. [In Persian].
Battistella, C. De Toni, A. F. & Pessot, E. "2017 Open accelerators for start-ups success: a case study". European Journal of Innovation Management, 20(1), 80-111.‏
Boyoung Kim & Hyojin Kim & Youngok Jeon 2018 "Critical Success Factors of a Design Startup Business, Sustainability", MDPI Open Access Journal, vol. 10(9), pages 1-15.
Hong, Suting & Serfes, Konstantinos & Thiele, Veikko 2018 Competition in the Venture Capital Market and the Success of Startup Companies: Theory and Evidence, School of Economics Working Paper Series, 2, LeBow College of Business, Drexel University.
Daniel, E. M. Domenico, M. D. & Sharma, S. 2014 "Effectuation and home-based online business entrepreneurs". International Small Business Journal, 33(8), 799–823.
Dehghanpour Farshah, Ali. 1381 "Entrepreneurship and entrepreneurs, definitions and characteristics", Industries Quarterly, No. 33, pp: 12-24. [In Persian].
John, H. Aldrich 1999 "Political Parties in a Critical Era". First Published January, Research Article. https://doi.org/10.1177/1532673X99027001003
Liang Z, et al. 2006 Comparison of protein interaction networks reveals species conservation and divergence. BMC Bioinformatics, 7:457
Jones, C. and English, J. 2004 "A contemporary approach to entrepreneurship education",Education Training, Vol 46, No 8/9, pp. 416-423. https://doi.org/10.1108/00400910410569533.
Marco Cantamessa & Valentina Gatteschi & Guido Perboli & Mariangela Rosano, 2018 "Startups’ Roads to Failure, Sustainability", MDPI, Open Access Journal, vol. 10(7), pages 1-19.
Mousavi, Mohammad. 1382 Entrepreneurship, Tehran University Press, pp. 245, 253 [In Persian].
Ni Mousavi, Mohammad. 1382 Entrepreneurship, Tehran University Press, pp 245, 253 [In Persian].
ki, Hakimeh, Halaj Yousefi, Mohammadreza and Mortezapour, Haider. 1390 "Identifying obstacles to creating knowledge-based breeding companies in Islamic Azad University", Sanat and University Journal, 47 (13), 87-102[In Persian].
Shah Hosseini, Ali. 2018 Entrepreneurship in action. Tehran: Paige: 63. [In Persian].
Shan, S. Locke,E & Collin,C. 2003 "Entrepreneurial motivation".Human resource management Review, Vol,13 pp 257-279.
Silvia Ardagna, Annamaria Lusardi. 2008 "Explaining International Differences in Entrepreneurship: The Role of Individual Characteristics and Regulatory Constraints". NBER Working Paper, No. 14012May 2008JEL No. M13,M38
Rahman Nia, Maryam and Fakour Thaghieh, Amir Mohammad. 2014 "Reasons of failure of entrepreneurial and start-up businesses and providing solutions for entrepreneurship development", the first international conference on management and entrepreneurship [In Persian].
Rumsi, Heda, Hosseinpour, Mohammad, Behmai, Leila, Nasiri, Maria. 2018 "Designing a model for the creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities", Library and Information, 22(4), 119-151. [In Persian].
Tavaklian, Alireza. 2016 "Presenting a model to identify and measure the factors affecting startups with the integrated approach of ISM and MADM". Field: Management - Industrial Management - Operations Research. [In Persian].
Steven H. Seggie & Emre Soyer & Koen H. Pauwels. "Combining big data and lean startup methods for business model evolution", AMS Review, Springer;Academy of Marketing Science, (2017). vol. 7(3), pages 154-169, December.
Tzeng, G. H. & Teng, J. Y. "Transportation investment project selection with fuzzy multiobjectives", Transportation planning and Technology, (1993), 17(2), 91-112.
Zivodar, Mehdi. 1390 "Analysis and prioritization of effective factors in the failure of innovation activities of small and medium businesses in Tehran", the first student entrepreneurship conference of the country, Tehran, University of Tehran.[In Persian].
Yonca Gürol Nuray Atsan. "Entrepreneurial characteristics amongst university students", Education Training, (2006). Vol. 48 Iss 1 pp. 25 – 38