طراحی مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارافرینی؛ دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

زنجیره‌های تأمین برای مقابله با اختلالات باید تاب آور باشند. تحقیقات قبلی، تاب‌آوری را عمدتاً در 3 مرحله بررسی کرده‌اند و تحقیقاتی که تاب‌آوری را در 5 مرحله بررسی کرده‌اند توالی مراحل آن را مشخص نکرده‌اند و عوامل کلیدی موفقیت را بر حسب مراحل 5 گانه تاب‌آوری مشخص نکرده‌اند. این تحقیق به منظور تعیین توالی مراحل 5گانه تاب‌آوری، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در هر مرحله و مدل‌سازی عوامل در هر مرحله انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران است. شیوه نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی است. حجم نمونه در مرحله اول بر اساس اشباع نظری برابر با 18 نفر و در مرحله دوم برابر با 10 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل تماتیک و رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد 27 عامل کلیدی برای موفقیت تاب‌آوری زنجیره تأمین وجود دارد که در هر یک از مراحل 5 گانه تاب‌آوری به ترتیب 20، 19، 20، 6 و 6 عامل کلیدی قرار می‌گیرند. همچنین عوامل تعهد، رهبری، قدرت مالی، اعتماد، قابلیت ردیابی و برنامه‌ریزی بلاک چین اهمیت بالایی در تاب‌آوری دارند. بدین منظور انتخاب شرکای تجاری مناسب، استفاده از تیم‌های مدیریتی زنجیره تأمین و رفع موانع به‌کارگیری فنّاوری بلاک چین توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the resilience model of Iran's machine-made carpet supply chain: Fuzzy total interpretive structural modeling approach

نویسنده [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi
department of management, faculty of financial science, management and entrepreneurship, university of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Supply chains must be resilient to deal with disruptions. Previous researches have mainly examined resilience in 3 stages, and researches that have examined resilience in 5 stages have not specified the sequence of its stages and have not specified the critical success factors in terms of the 5 stages of resilience. This research was done to determine the sequence of 5 stages of resilience, identify the critical success factors in each stage and model the factors in each stage. The statistical population of this research is the supply chain experts of Iran's machine-made carpet industry; judgmental and snowball sampling method is used, and the sample size was determined in the first stage based on theoretical saturation equal to 18 people and in the second stage equal to 10 people. To analyze the data, the method of thematic analysis and fuzzy total interpretative structural modelling approach has been used. The results showed that there are 27 critical success factors for supply chain resiliency, that are 20, 19, 20, 6 and 6 critical success factors in each of the five stages, respectively. Also, the factors of commitment, leadership, financial strength, trust, visibility and blockchain programming are of great importance in supply chain resiliency. For this purpose, it is recommended to choose suitable business partners, use supply chain management teams and use blockchain technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • machine-made carpet supply chain
  • resilience
  • learning
  • growth
ایرنا. "رکود بازار فرش به دلیل شیوع ویروس کرونا". (1398). بازیافت شده در تاریخ 12/6/1401 از: www.irna.ir
دیاری، منصور. "لزوم رهایی از وابستگی به واردات الیاف و نخ اکریلیک". (1397). بازیافت شده در تاریخ 1/12/1401 از: https://kohanjournal.com
دیانت، سید علی  "ویروس کرونا و تأثیر آن بر صنعت نساجی و فرش ماشینی". (1399). بازیافت شده در تاریخ 10/01/1400 از: http://www.kashanccima.org
رحیمی، اکبر؛ بوشهری، علیرضا؛ و جعفریان، آرش. "ارائه مدل تاب‌آوری زنجیره تأمین در شرکت پنها". مطالعات مدیریت صنعتی، 19(63)، (1400): 85-124.
رحیمیان، محمدمهدی و رجب‌زاده قطری، علی. "سنجش تاب‌آوری زنجیره تأمین با رویکرد سیستم‌های پیچیده سازگار؛ مطالعه موردی: صنعت داروسازی ایران". پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، (2)2. (1396).
رضایی زاده، مرتضی؛ انصاری، محسن؛ و مورفی، ایمون. راهنمای کاربردی روش تحقیق: مدیریت تعاملی IM. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول. (1392).
سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت. (1397). گزارش ادواری محصولات منتخب: فرش ماشینی. بازیافت شده در تاریخ 12/3/1401 از: https://mimt.gov.ir
سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت. (1401). گزارش واحدهای فعال تا پایان خرداد 1401. بازیافت شده در تاریخ 12/7/1401 از: https://mimt.gov.ir
شیروانی، مهدی. "آیا سرمایه‌گذاری در بخش ریسندگی توجیه اقتصادی دارد؟". (1401). بازیافت شده در تاریخ 1/12/1401 از: https://kohanjournal.com
قسام، علی. "ملاحظات افزایش قیمت و فروش فرش ماشینی در دوران کرونا". (1399).  بازیافت شده در تاریخ 11/12/1399 از: https://kohanjournal.com
کمالیان، محمدهادی. "تأثیر کرونا بر تولید و توزیع فرش ماشینی زیاد بوده است". (1399). بازیافت شده در تاریخ 12/11/1399 از: https://kohanjournal.com
مزروعی نصرآبادی، اسماعیل؛ حبیبی راد، امین؛ و شول، عباس. "ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت برای مقابله با اثر موجی در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران: نگاهی بر همه‌گیری کرونا”. چشم‌انداز مدیریت صنعتی. (1401)doi: 10.52547/jimp.2022.228105.1383
مزروعی نصرآبادی اسماعیل، محمدی پور الهام. "طراحی مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در بهبود تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت: مطالعه موردی". فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۵ (۲)، (1401): ۲۵-۹.
هایتاجر. "تولید و میزان صادرات فرش ماشینی". (1400). بازیافت شده در تاریخ 10/7/1401 از: https://hitajer.com
Aliahmadi, A., Nozari, H., Ghahremani-Nahr, J., & Szmelter-Jarosz, A. “Evaluation of key impression of resilient supply chain based on artificial intelligence of things (AIoT)”. Journal of fuzzy extension and applications, 3(3), (2022): 201-211.
Almutairi, K., Hosseini Dehshiri, S. J., Hosseini Dehshiri, S. S., Hoa, A. X., Arockia Dhanraj, J., Mostafaeipour, A., ... & Techato, K. “Blockchain Technology application challenges in renewable energy supply chain management”. Environmental Science and Pollution Research, (2022): 1-18.‏
Askah, E., & Thomas, O. O. “Financial Supply Chain Management Practices and Operational Performance in the Low-Cost Airline Firms in Kenya”. Journal of Service Science and Management15(3), (2022): 350-361.‏
Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & Marcucci, G. “Supply chain resilience triangle: The study and development of a framework”. International Journal of Economics and Management Engineering, 11(8), (2017): 2028-2035.‏
Bruska, A. “Financial management in supply chain as cross-cultural competence. W: S. Konecka i A. Łupicka (red.), Logistykacja gospodarki światowej (s. 209–224). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. (2022). https://doi.org/10.18559/978-83-8211-106-4/15
Carvalho, Helena, et al. "Supply chain redesign for resilience using simulation." Computers & Industrial Engineering, 62.1 (2012): 329-341.‏
Chowdhury, M. M. H., & Quaddus, M. A. “A multiple objective optimization based QFD approach for efficient resilient strategies to mitigate supply chain vulnerabilities: The case of garment industry of Bangladesh”. Omega, 57(5), (2015): 21.‏
Christopher, M., & Peck, H. “Building the resilient supply chain”. International Journal of Logistics Management, Vol. 15, No. 2, (2004): pp1-13.
Cui, Y. “Improving supply chain resilience with employment of IOT”. In International Conference on Multidisciplinary Social Networks Research (pp. 404-414). Springer, Berlin, Heidelberg.‏ (2015).
da Silva, A. L., Tate, W. L., & Pereira, C. R. “The contribution of Purchasing/Supply Management to supply chain resilience: insights about an emerging market”. In POMS 27th Annual Conference.‏ (2016).
Das, D., Datta, A., Kumar, P., Kazancoglu, Y., & Ram, M. “Building supply chain resilience in the era of COVID-19: an AHP-DEMATEL approach”. Operations Management Research15(1), (2022): 249-267.‏
de Sá, M. M., de Souza Miguel, P. L., de Brito, R. P., & Pereira, S. C. F. (2019). “Supply chain resilience: the whole is not the sum of the parts”. International Journal of Operations & Production Management. 40(1), (2020): 92-115.
Han, Y. Chong W.K., and Li, D. Research on the Capabilities and the Performance Metrics of Supply Chain Resilience: a systematic literature review, 2018 International Conference on Information Resources Management, Ningbo, China. (2018).
Hohenstein, N. O., Feisel, E., Hartmann, E., & Giunipero, L. “Research on the phenomenon of supply chain resilience”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(1/2), (2015): 90.‏
‏Jain, V., Kumar, S., Soni, U., & Chandra, C. “Supply chain resilience: model development and empirical analysis”. International Journal of Production Research, 55(22), (2017): 6779-6800.‏
Kochan, C. G., & Nowicki, D. R. “Supply chain resilience: a systematic literature review and typological framework”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 48 (8), (2018): 842–865.
Lam, Bui Thi, et al. "Value Chain Financing Approach: A Good Way to Sustainable Agricultural Growth in Vietnam." Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 1: Proceedings of EDESUS 2019 (2022): 537-559.‏
Martins, V.W.B., Anholon, R., Leal Filho, W. and Quelhas, O.L.G. "Resilience in the supply chain management: understanding critical aspects and how digital technologies can contribute to Brazilian companies in the COVID-19 context", Modern Supply Chain Research and Applications, Vol. 4 No. 1, (2022): pp. 2-18. https://doi.org/10.1108/MSCRA-05-2021-0005
Mittal, R., & Sinha, P. “Framework for a resilient religious tourism supply chain for mitigating post-pandemic risk”. International Hospitality Review. 36(2), (2021): 322-339.
Munoz, A., & Dunbar, M. “On the quantification of operational supply chain resilience”. International journal of production research, 53(22), (2015): 6736-6751.‏
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. “Defuzzification within a multicriteria decision model”. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems11(05), (2003): 635-652.‏
Piprani, Arsalan Zahid, Noor Ismawati Jaafar, and Suhana Mohezar Ali. "Prioritizing resilient capability factors of dealing with supply chain disruptions: an analytical hierarchy process (AHP) application in the textile industry." Benchmarking: An International Journal , 27(9), (2020): 2537-2563
Ponomarov, S. Y., & Holcomb, M. C. “Understanding the concept of supply chain resilience”. The international journal of logistics management. 20(1), (2009): 124-143.
Rahman, T., Paul, S. K., Shukla, N., Agarwal, R., & Taghikhah, F. “Supply chain resilience initiatives and strategies: A systematic review”. Computers & Industrial Engineering, 170(1), (2022): 108317.
Salama, M. R., & McGarvey, R. G. “Resilient supply chain to a global pandemic”. International Journal of Production Research, (2021): 1-31.‏
Shaheen, I., Azadegan, A., Hooker, R., & Lucianetti, L. “Leadership For Mitigating Ripple Effects in Supply Chain Disruptions: A Paradoxical Role”. Essentials, (2019): 101–128. doi:10.1007/978-3-030-14302-2_5 ‏
Sheffi, Y., & Rice Jr, J. B. A supply chain view of the resilient enterprise. MIT Sloan management review47(1), (2005): 41.‏
Shivajee, V., Singh, R. K., & Rastogi, S. “Procurement system for resilient supply chain amid the COVID-19 pandemic: systematic literature review”. Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, (ahead-of-print), (2022).‏
Sibevei, A., Azar, A., & Zandieh, M. “Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach”. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief, 12(2), (2022): 102-112.‏
Singh, R. K., & Gupta, A. Ranking of the Factors for Resilient Humanitarian Supply Chain: A TOPSIS Approach.‏ Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Pilsen, Czech Republic, July 23-26, (2019).
Singh, Rajesh Kumar, Ayush Gupta, and Angappa Gunasekaran. "Analysing the interaction of factors for resilient humanitarian supply chain." International Journal of Production Research 56.21 (2018): 6809-6827.‏
Stone, J. and Rahimifard, S. "Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework", Supply Chain Management, Vol. 23 No. 3, (2018): 207-238.
Tsai, Chien-Hua. "Supply chain financing scheme based on blockchain technology from a business application perspective." Annals of Operations Research 320.1 (2023): 441-472.‏
Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. “Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study”. International Journal of Production Research, 53(18), (2015): 5592–5623.
 Wu, W. W. & Lee, Y. T. “Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method”. Expert systems with applications, 32(2), (2007): 499-507.
Xu, Z. Research on the Food Supply Chain and Its Resiliency: Lessons from COVID-19. In 2022 7th International Conference on Social Sciences and Economic Development (ICSSED 2022) (pp. 250-254). Atlantis Press.‏ (2022).
Yadav, Ajeet Kumar, and Cherian Samuel. "An integrated approach for analysis of essential factors of a resilient supply chain." International Journal of Supply Chain and Operations Resilience 5.1 (2021): 1-26.‏
Zamiela, C., Hossain, N. U. I., & Jaradat, R. “Enablers of resilience in the healthcare supply chain: A case study of US healthcare industry during COVID-19 pandemic”. Research in Transportation Economics93, (2022): 101174.