تحلیل و بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی در دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران خطرپذیر در تعامل با شرکت‌های نوآفرین نقشی فراتر از تامین‌کننده منابع مالی برای این شرکت‌ها به عهده دارند و برای آن‌ها ارزش خلق می‌کنند. تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی عوامل موثر بر الگوی همکاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر و شرکت‌های نوآفرین با تمرکز بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی، از طریق 23 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با معاونین و مشاورین دو سرمایه‌گذار خطرپذیر داخلی و 6 شرکت نوآفرین وابسته به آن‌ها در بازه زمانی (1393 تا 1400) پرداخته است. در این تحقیق عوامل موثر بر ساز و کارهای خلق ارزش‌های غیرمالی دو سرمایه‌گذار خطرپذیر منتخب با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه‌ها و کدگذاری محوری مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در هر دو سرمایه‌گذار خطرپذیر پنج عامل بیان شفاف انتظارات، اعتماد و احترام، انجام به موقع تعهدات، انعطاف‌پذیری بالا و عدم مداخله در امور اجرایی توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر، نقش موثری در ارزش‌آفرینی این سرمایه‌گذاران برای شرکت‌های نوآفرین داشته است و زمینه‌ساز موفقیت و تعامل اثربخش بین این دو مجموعه در دوره همکاری بوده است. از طرفی در دو عامل حضور موثر نماینده هیات مدیره و فرهنگ برنامه‌ریزی و کنترل بین این دو سرمایه‌گذار خطرپذیر تفاوت اساسی وجود دارد که علت آن، تفاوت در رویکردهای کنترل و حکمرانی آن‌ها در تعامل با شرکت‌های نوآفرین وابسته بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors affecting the cooperation pattern of venture capitalists and Start-ups with a focus on non-financial value creation mechanisms in two domestic venture capitalists

نویسندگان [English]

  • Milad Homayounizadeh 1
  • Seyed Soroush Ghazi Nouri 2
  • Jahanyar Bamdadsufi 2
  • Mohammad Naghizadeh 3
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

In interacting with Start-ups, venture capitalists play a role beyond providing financial resources for these companies and create value for them. The present research, using the case study method, investigates the factors affecting the cooperation pattern of venture capitalists and innovative companies, focusing on the mechanisms of creating non-financial values, through 23 semi-structured interviews with the deputies and consultants of two domestic venture capitalists and 6 start-ups affiliated with them in the time period (1393 to 1400) has been covered. In this research, the effective factors on the non-financial value creation mechanisms of two selected venture capitalists have been investigated using qualitative content analysis of interviews and axial coding.
The results of this research show that in both venture capitalists, the five factors of clear expression of expectations, trust and respect, timely fulfillment of obligations, high flexibility and non-interference in executive affairs by venture capitalists have played an effective role in the value creation of these investors for start-ups and laid the groundwork. The success and effective interaction between these two collections has been in the period of cooperation. On the other hand, there is a fundamental difference between these two venture capitalists in the two factors of the effective presence of the board of directors representative and the culture of planning and control, which is due to the difference in their control and governance approaches in interacting with start-ups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture Capital
  • Startup Company
  • Non-Financial Values
  • Mechanism
  • Control
  • Governance
احسنی‌زاده، سامان، پیشوایی، میرسامان، کریمی، امیرعلی (1395). رتبه‌بندی طرحهای کسب و کار سرمایه‌گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی، مدیریت نوآوری، سال پنجم، شمارة 2، ص 87 تا 108
باقری، مختار (1392). انتخاب ابزار مناسب تامین مالی نوآوری با تاکید بر سازو کار سرمایه گذاری خطر پذیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
حیدری سورشجانی، مهرناز، محمدی، پرستو (1397). مسائل کارگزاری در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و راهکارهای رفع آنها در مراحل رشد شرکت های نوآور ایران، مدیریت نوآوری، سال ششم، شمارة 3، ص 113 تا 140
درخشان، شهرزاد، محمدی، پرستو (1393). اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، مدیریت نوآوری، سال سوم، شمارة 4، ص 131 تا 152
دهقانی عشرت‌آباد، میثم، البدوی، امیر، سپهری، محمدمهدی، حسین‌زاده کاشان، علی (1399). مدلی برای ارزش‌گذاری کسب و کارهای نوپا در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (جسورانه) با در نظر گرفتن اختیارات واقعی قبل و بعد از تجاری‌سازی، مدیریت نوآوری، سال نهم، شمارة 2، ص 151 تا 175
کریمی‌صدر، محمدرضا، بنیادی نائینی، علی (1395) انتخاب سبد حوزه‌های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایرانی، مدیریت نوآوری، سال پنجم، شمارة 3، ص 117 تا 142
گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور،  آبان 1400، www.irvc.ir
Auken, H. E. (2005). A Model of Small Firm Capital Acquisition Decisions. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 335-352.
Barg, J.A., Drobetz, P., Momtaz, P.P., 2021. Valuing start-up firms: A reverse-engineering approach for fair-value multiples from venture capital transactions. Finance Res. Lett. 43, 102008.
Barry, C. B., and V. T. Mihov. 2013. “Debt Financing, Venture Capital, and the Performance of Initial Public
Berstein S., Korteweg A., Laws K., 2017. Attracting early stage investors: evidence from a randomized field experiment .J.Financ. 72 (2), 509–538.
Bessler, W., and M. Seim. 2012. “The Performance of Venture-backed IPOs in Europe.” Venture Capital 14 (4): 215–239.
Bottazzi, L., M. Da Rin, J. C. van Ours, and E. Berglöf. 2002. “Venture Capital in Europe and the Financing of Innovative Companies.” Economic Policy 17 (34): 231–269.
Stuart TE, Hoang H, Hybels RC. 1999. Interorganizational Endorsements and the Performance of Entrepreneurial Ventures. Administrative Science Quarterly 44: 315-349.
Chemmanur, T. J., K. Krishnan, and D. K. Nandy. 2011. “How Does Venture Capital Financing Improve Efficiency in Private Firms? A Look beneath the Surface.” Review of Financial Studies 24 (12): 4037–4090.
Colombo, M., Adda, D., & Pirelli, L. (2016). The participation of new technology-based firms in EU-funded R&D partnerships: The role of venture capital. Research Policy, 45, 361–375.
Cumming, D. J., & MacIntosh, J. G. (2003). Venture-Capital Exits in Canada and the United States. The University of Toronto Law Journal, 53(2), 101–199.
Cumming, D., & Johan, S. (2010). Venture Capital Investment Duration. Journal of Small Business Management, 48(2), 228–257.
Dagogo, D. W., and W. G. Ollor. 2009. “The Effect of Venture Capital Financing on the Economic Value Added Profile of Nigerian SMEs.” African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research 5 (5): 37–51.
De Bettignies, J. E. (2010). Banks verrsus venture capital in the financing of new ventures. In D. Cumming (Ed.), Venture Capital: Investment strategies, structures and Policies (Vols. 1-1, pp. 31–50). John Wiley & Sons, Inc.
De Clercq, D., & Manigart, S. (2007). The venture capital post-investment phase: opening the black box of investment. In Hans Landstrom (Ed.), HANDBOOK OF RESEARCH ON VENTURE CAPITAL (1st ed., Vols. 1-1). Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Limited.
Denis, D. 2004. Entrepreneurial finance: An overview of the issues and evidence. Journal of Corporate Finance 10: 301–26.
Di Guo, and K. Jiang. 2013. “Venture Capital Investment and the Performance of Entrepreneurial Firms: Evidence from China.” Journal of Corporate Finance 22: 375–395.