بررسی چالش‌های مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران با نگاهی تاریخی به شرایط نهادی توسعه آنها: یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سیاست علوم و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

به‌رغم اهمیت نقش کلیدیِ مؤسسات پژوهشی در شکل‌گیری حلقه‌های پیشران موتورهای محرکِ نوآوری،‌ شواهد موجود نشان می‌دهد که کارکرد این مؤسسات در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن‌طور که انتظار می‌رفته در نظام ملی نوآوری محقق نشده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناساییِ چالش‌ها و موانع پیش‌روی مؤسسات پژوهشیِ دولتی از منظر تجربه زیسته صاحب‌نظران مرتبط است. به این منظور با توجه به محدود بودنِ مطالعات موجود، از روش‌شناسیِ پدیدار شناسی، بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 6 چالش‌اصلی شامل «ابهام در مأموریت‌های مؤسسات پژوهشی و عدم تبیین دقیق آنها»، «ساختار سازمانی و تشکیلات غیر متناسب»، «نظام تأمین مالیِ ناکارآمد و ایستا»، «عدم وجود رویه‌های متناسب برای مدیریت نیروی انسانی»، «فقدان رویه‌ای نظام‌مند برای ارزیابی عملکرد مؤسسات» و «وجود موانع برای همکاری در سطوح ملی و بین‌المللی» گریبان‌گیرِ مؤسسات پژوهشیِ دولتی است که باید مد نظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در سطوح مختلف قانونی، راهبردی و اجرایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges of government research institutions in Iran with a historical perspective on the institutional conditions of their development: A phenomenological study

نویسنده [English]

  • Shohreh Nasri
Assistant professor, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the importance of the key role of research institutions in the formation of driving circles of innovation motors, the available evidence shows that the function of these institutions in developing countries, including Iran, has not been realized as expected in the national innovation system. Therefore, the main goal of the current research is to identify the challenges and obstacles facing government research institutions from the perspective of the relevant experts' lived experience. For this purpose, due to the rarity of literature review,, phenomenological methodology was used. The findings of the research indicate that 6 main challenges include "ambiguity in the missions of research institutions and their lack of detailed explanation", "organizational structure and disproportionate organizations", "inefficient and static financing system", "lack of Appropriate procedures for human resource management", "lack of systematic procedures for evaluating the performance of institutions" and "the existence of obstacles to cooperation at the national and international levels" are problems of government research institutions that should be considered by the policymakers and decision-makers at different legal, strategic and executive levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government research institutions؛ Research centers
  • challenges of research institutions؛ Phenomenology
اسماعیلی، ا. ، احصای مسائل سیاستی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری. در ردائی، ن، پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1400).
افتخاری، ح.، ثقفی، ف. تبیین مهم ترین چالش ها و عوامل موفقیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)، نشریه مدیریت فردا، پیاپی 50. (1396).
آیین نامه تشکیل مراکز و پژوهشکده تحقیقاتی،. برگرفته از لینک https://nkums.ac.ir/Category/8506. (1371).
بندریان، ر.، و قابضی، ر.. مزایا و چالش های تجاری سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود. رشد فناوری, 5(20), (1388)، 19-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102851.
پروری، پ. خوانشی نو از روش پدیدارشناسی؛ بنیان‌های فلسفی، رویکردها و چارچوب اجرای تحقیق پدیدارشناسی. مطالعات جامعه شناسی, 12(44) (1398).، 87-106. doi: 10.30495/jss.2019.669587
جلیلی، م.. تحلیلی بر موانع و راه کارهای توسعه مراکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی. تولید علم, (1387).
خلیلی، ف. و رجائی، ی.،  بررسی موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و ارائه راهکارهای مناسب. (1387)،https://civilica.com/doc/1382925
خیاطیان, م., سلامی, س.. تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران. بهبود مدیریت. (1391)6(4), 57-75.
خیاطیان، م.، و سلامی، ر.. تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی در ایران. بهبود مدیریت, 6(4 ).پیاپی (18). (1391)، 57-75.
رحمانی، غ.و موسوی خطیر، س. ج،، بررسی چالش‌های سازمانی مراکز پژوهشی کشور و ارائه راهکارها مناسب، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری،تهران. (1390).
ردائی، ن. ، پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1400).
ضیایى, م.. بررسی موانع ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در رابطه با تحقق اهداف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی, 36(39), (1381).
مرکز پژوهش­های مجلس،. برگرفته از لینک https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100099. (1369).
وزارت عتف،  برگرفته از لینک https://www.msrt.ir/file/download/page/1608452018-1602662850-20-99.xlsx. (1400).
 
Enayatrad, Mostafa, and Ehsan Mostafavi. "Pasteur Institute of Iran: History and Services." Journal of research on history of medicine 6, no. 4 (2017).
 Mayan, Maria J. An introduction to qualitative methods: a training module for students and professionals. International Institute for Methodology, (2001).
OECD Publishing. Public research institutions: mapping sector trends. OECD publishing. (2011).
Rush, H., & Bessant, J.. Technology Institutes: Strategies for best practice. Cengage Learning Emea. (1996)
Rush, Howard, Mike Hobday, John Bessant, and Erik Arnold. "Strategies for best practice in research and technology institutes: an overview of a benchmarking exercise." R&D Management 25, no. 1 (1995): 17-31.
Ruttan, Vernon W. The Role of the Public Sector in Technology Development: Generalizations from General Purpose Technologies. No. 1701-2016-138907. (2001).
UNCTAD. "Science, Technology and Innovation Policy Review: The Islamic Republic of Iran." In United Nations Conference on Trade and Development. (2016).
 Manen, M. V., and M. Manen. "Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy (SUNY Series in the Philosophy of Education)." (1997).
Wojnar, Danuta M., and Kristen M. Swanson. "Phenomenology: an exploration." Journal of holistic nursing 25, no. 3 (2007): 172-180.