طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران- مورد پژوهی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانش بنیان، پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از محورهای مهم در الگوی نظری دولت توسعه‌گرا به عنوان یکی از نظریه‌های مهم در حوزه مطالعات توسعه، فعالیت سازمان‌های متولی توسعه یا آژانس‌های راهبر در کشورهای مورد مطالعه است. نامگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت‌های محوله به این وزارتخانه در برنامه‌های توسعه حکایت از تلقی برنامه‌ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران دارد. لیکن سوال تحقیق این است که بر اساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت‌های توسعه‌گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی‌های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخگویی به این سوال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی بر داده‌های متنی با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها استفاده شده است. ویژگی‌های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می دهد در حوزه‌های رویکرد و تقسیم کار مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده قرار گرفته‌اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش‌ها به صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the organizational model of the development custodian (pilot agency) in Iran - A case study of the Ministry of Industry, Mines and Trade

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • Mohsen Mohammadi 2
1 Assisstant Professor, Technology Studies Institute, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the theoretical framework of the developmental state as one of the important theories in the field of development studies is the activity of the pilot agencies in the countries under study. The naming of the Ministry of Industry, Mining and Trade in Iran and the type of missions assigned to this ministry in the development plans indicate the perception of the development planners in the country about the position of this ministry as the pilot agency in Iran. But the research question is, based on the theoretical framework of the pilot agency in developmental states, what is the organizational model of the pilot agency in Iran and to what extent it matches the characteristics of the Ministry of Industry, Mines and Trade. To answer this question, a qualitative research strategy based on textual data with semi-structured interview method and qualitative data content analysis was used. The characteristics of the pilot agency are explained in this article in the five issues of approach, field of activity, policy tools, mission and organizational structure and human resources. The results of the article show that the most important identified challenges are in the areas of approach and division of work, and in the area of tools, mission and organizational structure, challenges have emerged relatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Development
  • Pilot Agency
  • Ministry of Industry
  • Mines and Trade
عظیمی، حسین. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. تهران: نی. 1370.
فرتاش، کیارش. تحلیلی تاریخی بر اسناد سیاست توسعه صنعتی در ایران و ارائه الزامات سیاستی در سال‌های پیش رو. بهبود مدیریت.(1400) 121-144.
 
Aiginger, Karl, and Dani Rodrik. "Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century." Journal of Industry, Competition and Trade 20.2 (2020): 189-207.‏
Amsden, Alice Hoffenberg. Asia's next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press on Demand, 1992.‏
Andreoni, Antonio, and Ha-Joon Chang. "The political economy of industrial policy: Structural interdependencies, policy alignment and conflict management." Structural change and economic dynamics 48 (2019): 136-150.‏
Chang, Ha-Joon. "Evaluating the current industrial policy of South Africa." TRANSFORMATION-DURBAN- (1998): 51-72.‏
Chang, Ha-Joon. "Institutional foundations for effective design and implementation of trade and industrial policies in least developed economies." The politics of trade and industrial policy in Africa: Forced consensus (2004): 135-149.‏
Chang, Ha-Joon. The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books, 2006.‏
Chang, Ha-Joon. "How to ‘do’a developmental state: political, organisational and human resource requirements for the developmental state." Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges (2010): 82-96.‏
Chang, Ha-Joon, and Antonio Andreoni. "Institutions and the process of industrialisation: towards a theory of social capability development." The Palgrave Handbook of Development Economics (2019): 409-439.‏
Chibber, Vivek. "Bureaucratic rationality and the developmental state." American journal of sociology 107.4 (2002): 951-989.‏
Den Hertog, Johan A. "Review of economic theories of regulation." Discussion Paper Series/Tjalling C. Koopmans Research Institute 10.18 (2010).‏
Evans, Peter B. "Embedded autonomy." Embedded Autonomy. Princeton University Press, 2012.‏
Haggard, Stephan. Developmental states. Cambridge University Press, 2018.‏
Johnson, Chalmers. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-1975. Stanford University Press, 1982.‏
Khan, Mushtaq Husain. "Supporting Inclusive Growth, Effective Policy Design for Developing Medium Technology Sectors: Application to Vietnam." (2015).‏
Kim, Soon-Yang. "Consolidating the authoritarian developmental state in the 1970s Korea: Chosen strategies." International Review of Public Administration 12.1 (2007): 119-132.‏
Mehri, Darius B. "Pockets of efficiency and the rise of Iran auto: implications for theories of the developmental state." Studies in Comparative International Development 50.3 (2015): 408-432.‏
Rodrik, Dani. "One economics, many recipes." One Economics, Many Recipes. Princeton university press, 2008.‏
Rodrik, Dani. "Industrial policy for the twenty-first century." Available at SSRN 666808 (2004).‏
Roll, Michael, ed. The politics of public sector performance: Pockets of effectiveness in developing countries. Routledge, 2014.‏
Sasada, Hironori. The evolution of the Japanese developmental state: Institutions locked in by ideas. Routledge, 2012.‏
Soofi, Abdol S., and Mehdi Goodarzi, eds. The development of science and technology in Iran: policies and learning frameworks. Springer, 2017.‏
Tipton, Frank B. "Bridging the digital divide in Southeast Asia: Pilot agencies and policy implementation in Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines." ASEAN Economic Bulletin (2002): 83-99.‏
Wade, Robert. Governing the market. Princeton University Press, 1990.‏
Wade, Robert. "Bringing the state back in: lessons from East Asia’s development experience." Internationale Politik und Gesellschaft 8.2 (2005): 98-115.‏
Wade, Robert. "The developmental state: New perspectives." For Meeting of JICA/IPD task force on industrial policy & transformation, Jordan. 2014.‏
Zhu, Tianbiao. "Rethinking import-substituting industrialization: Development strategies and institutions in Taiwan and China." In institutional change and economic development (2007): 261-279.‏