طراحی مدل کسب و کار مبتنی بر فناوری بلاکچین در کشورهای در حال توسعه با استفاده از متد کیفی تحلیل محتوا (مطالعه موردی در اپراتور تلفن همراه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش‌هایی محدود در خصوص مدل‌های همکاری محور مبتنی بر فناوری بلاکچین به معنای مفاهیم جدید در انتشار مالکیت ارایه شده اند. تمرکز پژوهشهای پیش از این بر روی مشخصات فنی پیاده سازی و بهره برداری این فناوری بوده است و در نتیجه در این پژوهش سعی شده است تا تغییرات مورد نیاز در مدل کسب و کاری سازمانها مورد بررسی قرار گیرد. چالش پیاده سازی بلاکچین در صنعت نه تنها نیازمند امکان سنجی فنی است بلکه نیازمند همکاری در مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار میان سازمانها است. در این پژوهش مدل کسب و کار همکاری محور مبتنی بر بلاکچین در اپراتور تلفن همراه کشور به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است. مدل پایه استفاده شده در این پژوهش مدل کسب و کاری Canvas میباشد که این دیدگاه سنتی و ایزوله در توسعه کسب و کار مبتنی بر همکاری بلاکچین پاسخگو نمی باشد. بر اساس متدلوژی تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری نظرات خبرگان در دو حوزه طراحی مدل کسب و کار و صنعتی سازی فناوری بلاکچین انجام شده است و سپس بر اساس تحلیل خبرگان صنعت تلفن همراه، شخصی سازی مقوله های مدل کسب و کار صورت پذیرفت. بر اساس این پژوهش، اپراتور تلفن همراه با استفاده از مدل کسب و کار همکاری محور در7 مقوله، به دلیل دسترسی به زیرساخت و اطلاعات شبکه ارتباطات مشتریان، می تواند از مزیت فناوری بلاکچین استفاده نموده و خدمات ارزش افزوده جدید تولید نماید و همچنین خسارات مادی مدل کسب و کاری سنتی فعلی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a business model based on blockchain technology in developing countries using a qualitative method of content analysis (a case study on Iran's mobile operator)

نویسندگان [English]

  • Kobra Dehbasteh 1
  • Alireza Poorebrahimi 2
  • Mohammadali Afshar 3
  • Changiz Valmohammadi Emamchaei 4
1 PhD candidate of Information Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Karaj Branch, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Limited researches have been presented on Blockchain technology as new concepts in ownership dissemination. The focus of previous researches have been on the technical specifications of the implementation and operation of this technology. Therefore, this study has tried to examine the required changes in the business model of organizations. Challenge of implementing Blockchain not only requires technical feasibility but also needs collaboration among businesses to re-engineering processes. In this study, a cooperative business model based on Blockchain is presented and the challenges of implementing this technology in the Iran's mobile operator are discussed as an example of developing country. Canvas is the base model in this research and conducting an in-depth review of the literature has showed that isolated model like canvas could not be mapped for cooperative technologies like Blockchain. Qualitative content analysis methodology is used to codify the experts’ opinions in the two fields of business model design and Blockchain technology industrialization and customization of model in mobile operator industry is verified by Fuzzy Delphi method. In the cooperation-oriented approach of the new business model, mobile operator can design and provide new value-added services by sharing their information resources and decrease the fraud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Cooperation
  • Business Model
  • Value chain
  • Content Analyze
  • Fuzzy Delphi
Dilger, M.G. “Introducing a co-operative-specific business model: The poles of profit and community and their impact on organizational models of energy co-operatives” Journal of Co-operative Organization and Management (2017).
Bucherer, E., Uckelmann, D. "Business models for the Internet of Things, in Architecting the internet of things" Springer (2011).
Chan, H.C. "Internet of Things Business Models" Journal of Service Science and Management (2015).
Chang, Z., Tang, S. "A business model research on telecommunication operator transformation" IEEE (2010).
Christidis, K. "Blockchain and Smart Contracts for the Internet of Things" IEEE Access (2016).
Corritore, C. L. "On-line trust: concepts, evolving themes, a model" Int. J. Human-Computer Studies (2003).
Deloitte. "Blockchain @ Telco" Monitor Deloitte (2016).
Dijkman, R. et al. "Business models for the Internet of Things" International Journal of Information Management (2015).
Friedlmaier, M. et al. "Disrupting Industries with Blockchain: The Industry, Venture Capital Funding, and Regional Distribution of Blockchain Ventures" Proceedings of the 51st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (2016).
Ghezzi, A. et al. "Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators" Technological Forecasting & Social Change (2014).
Jingn, Z., Xiong-Jian, L. "Business ecosystem strategies of mobile network operators in the 3G era: The case of China Mobile" Elsevier (2011).
Ju, J. et al "Prototyping Business Models for IoT Service" Information Technology and Quantitative Management (2016).
Korpela, K. et al. "Digital Supply Chain Transformation toward Blockchain" Integration Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (2017).
Li, W. et al. "Towards Scalable and Private Industrial Blockchains" BCC '17 Proceedings of the ACM Workshop on Blockchain, Cryptocurrencies and Contracts (2017).
Mendling, J. et al. "Challenges of Smart Business Process Management: An Introduction to the Special Issue" Decision Support Systems (2017).
Morabito, V. "Business Innovation through Blockchain" Springer International Publishing (2017).
Mousakhani, M. et al. "Research methodology in information systems" NegaheDanesh (1389).
Nakamoto, S. "Bitcoin: A Peer-to-Peer electronic cash system" bitcoin.org (2008).
Pak Nian, L. "Handbook of Digital Currency" Elsevier (2015).
Shackelford, S. J., Myers, S. "Block-by-Block:Leveraging the Power of Blockchain Technology to Build Trust and Promote Cyber Peace" The yale journal of law and technology (2017).
Tang, Y. "Trust Based Incentive in P2P Network" IEEE International Conference on E-Commerce Technology for Dynamic E-Business (2004).
Turber, S. et al. "Designing Business Models in the Era of Internet of Things" Springer International Publishing (2014).
Wang, H., et al "A maturity model for Blockchain adoption" Springer Open access (2016).
Xu, X. et al. "The Blockchain as a Software Connector" 13the Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (2016).
Zhang, Y., Wen, J. "The IoT electric business model: Using Blockchain technology for the internet of things" Springer Science+Business Media (2016).
Dehbasteh, K., Pourebrahimi, A., Valmohammadi, Ch., Kazemi, A. " Identification of the determinants of Blockchain-based business model using hybrid method: Content analysis & System Dynamics" Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control (2019).