ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه صندوق حمایت از فناوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

بخش دفاعی، یکی از بخش های راهبردی و بسیار مهم در کشور ما به حساب می آید. عملکرد بخش دفاعی تا حدود زیادی به عملکرد زنجیره های تامین گره خورده است. در زنجیره تامین نظامی، توانایی محافظت زنجیره در برابر حوادث غیر منتظره و حفظ تداوم عملیات شبکه در سطح مطلوب، بسیار مهم و قابل توجه می باشد؛ به نوعی می توان گفت که تاب آوری مناسب زنجیره تامین دفاعی، یکی از ویژگی های اساسی و ضروری برای آن به حساب می آید. از این رو، هدف از انجام تحقیق، ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور می باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، نه بعد و مولفه های مرتبط با آن به عنوان توانمندسازهای زنجیره تامین دفاعی تاب آور شناسایی شدند. در گام بعدی، با بکارگیری مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین ابعاد توانمندساز زنجیره تامین دفاعی تاب آور تعیین شده و با سطح بندی این ابعاد، مدل تحقیق ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دو بعد "یادگیری" و "همکاری" و سپس "فرهنگ مدیریت ریسک" و "برنامه ریزی اقتضایی" بالاترین اولویت را در دستیابی به زنجیره تامین نظامی تاب آور دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Resilient Defense Supply Chain Model Using Structural-Interpretative Modeling

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karimi Zarchi 1
  • Hamed Mabodi 2
  • Mohammad Reza Fathi 3
  • Abolfazl Khosravi 4
1 PhD in Industrial management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc in Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

The defense sector is one of the most strategic and important sectors in our country. The ‎performance of the defense sector is tied to the supply chain performance to a large extent. ‎In the military supply chain, the ability to protect the chain against unexpected events and ‎maintain the continuity of network operations at a desirable level is very significant; in some ‎ways, it can be said that the proper resilience of the defense supply chain is one of the ‎essential features it is considered for that. Hence, the aim of the research is to provide a ‎resilient defense supply chain model. In this research, after reviewing theoretical ‎fundamentals of research and opinion polls by experts, nine dimensions and related ‎components were identified as resilient defensive supply chain enablers. In the next step, ‎applying Structural-Interpretative Modeling (ISM), the relationship between Enablers of the ‎resilient defense supply chain was determined and by leveling these dimensions, the research ‎model was drawn. The results of the research showed that the two dimensions of "learning" ‎and "collaboration" and then "risk management culture" and "contingency planning" have ‎the highest priority in achieving a resilient defense supply chain‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Supply Chain
  • Supply Chain Resilience
  • Resilience Enablers
  • Structural-‎Interpretative Modeling (ISM)‎
جعفرنژاد، احمد، کاظمی، عالیه و عرب، علیرضا. شناساییواولویتبندیشاخصهایارزیابیتاب آوری تأمینکنندگانبرپایهروشبهترین-بدترین، چشم انداز مدیریت صنعتی، دوره ششم، شماره 23، 159-187، 1395.
جهانی، مصطفی، مقبل، عباس و آذر، عادل. طراحیمدلسنجشتاب­آوریزنجیرهتأمینبارویکرد مدلسازیمعادلاتساختاری، چشم انداز مدیریت صنعتی، دوره هفتم، شماره 25، 91-114، 1396.
حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، 1388.
رحیمی، اکبر، راد، عباس، عالم تبریز، اکبر، موتمنی، علی رضا. ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب آور درصنایع دفاعی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره 3، 31-70، 1397.
روانستان، کاظم، آقاجانی، حسنعلی، صفایی، عبدالحمید، یحیی زاده، محمود. طراحی مدل تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با رویکرد مدل معادلات ساختاری و تکنیک ها دلفی، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال دوازده، شماره 40، 49-62، 1396.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی. روش تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگاه، 1385.
صدیق پور، عبدالرضا، زندیه، مصطفی، عالم تبریز، اکبر، دری، بهروز. طراحی و تبیین مدل زنجیره تامین تاب آور در صنعت داروسازی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال شانزدهم، شماره 51، 55-106، 1397.
صراف، حسن و غفاری، حسین. بهینه کاویدرمدیریتزنجیرهتأمیننظامی، مدیریت زنجیره تامین، سال چهاردهم، شماره 36، 62-79، 1391.
فکور ثقیفه، امیر محمد، الفت، لعیا، فیضی، کامران و امیری، مقصود. مدلیبرایقابلیتارتجاعیزنجیرهتامینبرایرقابتپذیری درشرکتهایخودروسازیایران، نشریه مدیریت تولید و عملیات، سال پنجم، شماره 8، 143-164، 1393.
 
 
 
 
 
 
Azevedo, S.G., Carvalho, H., Cruz-Machado, V. & Grilo, F. "The influence of agile and resilient practices on supply chain performance: an innovative conceptual model proposal " Innovative Process Optimization Methods in Logistics, (2010): 265–281.
Birkie, S. E. "Operational resilience and lean: in search of synergies and tradeoffs" Journal of Manufacturing Technology Management, 27(2) (2016): 185–207.
Blackhurst, J., Craighead, C., Elkins, D. & Handfield, R. "An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply-chain disruptions" International Journal of Production Research 43 (19) (2005): 4067–4081.
Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C. W. & Petersen, K. "A contingent resource-based perspective of supply chain resilience and robustness" Journal of Supply Chain Management, 50 (3) (2014): 55–73.
Burns, L., Tseng, F. & Berkowitz, D. "Global network analysis in a military supply chain: using a systems based approach to develop a next-generation end to-end supply chain performance measurement and prediction system" Proceedings of the 2010 Cambridge International Manufacturing Symposium, Cambridge, UK, (2010):23-24.
Cardoso, S. Barbosa-Póvoa, A. Relvas, S. & Novais, A. "Resilience metrics in the assessment of complex supply-chains performance operating under demand uncertainty" Omega, 56 (2015): 53–73.
Chan, F, & Qi, H. "A fuzzy basis channel-spanning performance measurement method for supply chain management" Jounal of Engineering Manufacture, 216(8) (2002): 1155-1167.
Chiang, C., Kocabasoglu-Hillmer, C. & Suresh, N. "An empirical investigation of the imp of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility" International Journal of Operations & Production Management, 32(1) (2012): 49-78.
Chopra, S. & Meindl, P. "Supply Chain Management" (3rd Edition), (2006) Prentice Hall.
Chowdhury, M. H. & Quaddus, M. A. "A multiple objective optimization based QFD approach for efficient resilient strategies to mitigate supply chain vulnerabilities: The case of garment industry of Bangladesh" Omega, 57 (2015): 5-21.
Day Jamison M. "Fostering Emergent Resilience: The Complex Adaptive Supply Network of Disaster Relief" International Journal of Production Research, 52 (7) (2014): 1970–1988.
Esmaeilikia, M., Fahimnia, B., Sarkis, J., Govindan, K., Kumar, A., Mo, J. "Tactical supply chain planning models with inherent flexibility: definition and review" Annals of Operations Research 244(2) (2016): 407–427.
Hohenstein N. O., Feisel E., Hartmann E. & Giunipero L. "Research on the phenomenon of supply chain resilience: a systematic review and paths for further investigation" International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 45(1/2) (2015): 90-117.
Hosseini, S., & Barker, K. "A Bayesian network model for resilience-based supplier selection" International Journal of Production Economics 180 (2016): 68–87.
Huang, J., Tzeng, G. & Ong, C. "Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process" Pattern Recognition Letters 26(6) (2005): 755-767.
Jüttner, U. & Maklan, S. "Supply chain resilience in the global financial crisis: an empirical study" International Journal of Supply Chain Management 16(4) (2011): 246–259.
Kleindorfer, P.R. & Saad, G.H. "Managing disruption risks in supply chains" Production and Operations Management 14(1) (2005): 53–68.
Knemeyer, A.M., Zinn, W., & Eroglu, C. "Proactive planning for catastrophic events in supply chains" Journal of Operation Management 27 (2009): 141–153.
Liya, J., Tiening, W., & Ronghui, W. "Risk Evaluation of Military Supply Chains Based on Case and Fuzzy Reasoning" IEEE 2(2) (2010): 102–104.
López, C. & Ishizaka. A. "A hybrid FCM-AHP approach to predict impacts of offshore outsourcing location decisions on supply chain resilience" Journal of Business Research 103 (2019): 495-507.
Melnyk, S.A., Closs, D.J., Griffis, S.E., Zobel, C.W., & Macdonald, J.R. "Understanding supply chain resilience" Supply Chain Management Review 18 (1) (2014): 34–41.
Pathak, S. D., Day, J. M., Nair, A., Sawaya, W. J. & Kristal, M. M. "Complexity and adaptively in supply networks: building supply network theory using a complex adaptive system perspective" Decision Sciences 38(4) (2007): 547-580.
Pereira, C. R., Christopher, M., & Lago Da Silva, A. "Achieving supply chain resilience: the role of procurement" Supply Chain Management: An International Journal 19(5/6) (2014): 626–642.
Pettit, T.J., Fiksel, J. and Croxton, K.L. "Ensuring supply chain resilience: Development of a conceptual framework" Journal of Business Logistics 31(1) (2010): 1-21.
Rahimian, M. M. "Model designing for measuring supply chain resilience with complex adaptive systems (CAS) approach; Case Study: Pharmaceutical corporations in Iran" Modern Research in Decision Making 2(2) (2016): 155-195.
Rajesh, R. "Forecasting supply chain resilience performance using grey prediction. Electron" Commer 20 (2016): 42–58.
Rajesh, R"Technological Capabilities and Supply Chain Resilience of Firms: A Relational Analysis Using Total Interpretive Structural Modeling (TISM)" Technological Forecasting & Social Change (2017): in press.
Sheffi, Y. "The resilient enterprise: Overcoming vulnerability for competitive advantage" cambridge, MA: MIT Press (2005) 42-65.
Sokri, A. "Military supply chain flexibility measures" Journal of Modelling in Management 9(1) (2014): 78 – 86.
Soni U., Jain V. & Kumar, S. "Measuring supply chain resilience using a deterministic modeling approach" Computers & Industrial Engineering 74 (2014): 11- 25.
Tukamuhabwa, B. R., Stevenson M., Busby, J. & Zorzini, M. "Supply chain resilience: Definition, review and theoretical foundations for further study" International Journal of Production Research 53(18) (2015): 1-32.
Wang, J. & Li, L. "Military Supply Chain Management, Beijing" National Defence University Press (2004).
Wang, M.Y.D. "Accelerate logistics: streamlining the army’s supply chain" Technical Report, RAND Report MR-1140-A (2010): p. 48.
Waters, D. "Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics" Kogan Page Publishers, Business & Economics (2011).
Wieland A., & Wallenburg C.M. "The influence of relational competencies on supply chain resilience: A relational view" International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 43(4) (2013): 300-320.
Yaguang, C. & Huaan, H. "Military Supply Chain Management Strategies under Demand Disruption" International Conference on Automation and Logistics, Qingdao, China (2008).
Warfield, J.N. "Toward interpretation of complex structural modeling" Systems Management and Cybernetics Society 5(4) (1974): 405-417.
Zhou, Q., Xiong, B., Li, B., Huang, J. & Lu, S. "Analyzing the resilience of military supply network and simulation against disruptions" International Journal of Engineering Systems Modelling and Simulation 8(3) (2016): 195-204.