تاخیر در پروژه‌های نفتی: مروری بر تحولات گذشته و ارائه مدلی برای پیش‌بینی زمان تاخیر- مورد مطالعه: پروژه‌های EPC شرکت نفت و گاز پارس جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پروژه‌ها در سازمان‌های مختلف به‌ خصوص در سازمان‌های پروژه‌ای و اجرایی دارای نقش مهمی هستند؛ اما در حال حاضر پروژه‌ها، به‌خصوص پروژه‌های صنعتی با تأخیر زمانی همراه هستند. پیش‌بینی مدت‌زمان تأخیر در انجام پروژه‌های نفت با توجه به نقش حدود 25 درصدی صنعت نفت در تولید ناخالص ملی و سهم 85 درصدی در صادرات و میانگین تأخیر زمانی 30 درصدی پروژه‌های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC)، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش به تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأخیر زمانی پروژه‌ها و قوانین منجر به تاخیر زمانی آنها پرداخته شده است. داده‌ها از پایگاه‌ داده اطلاعاتی امور قراردادها و پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس جنوبی گردآوری شده-اند. تعداد 206 پروژه انتخاب و با با در نظر گرفتن معیارهای مختلف پیش‌بینی تاخیر زمانی انجام شده است. برای پیش‌بینی مدت زمان تاخیر پروژه ها از 5 الگوریتم درخت تصمیم استفاده شده است که این الگوریتم ها عبارتند از: C&R ، C5، CHILD ، QUEST و AS. نتایج اعتباریابی 10 تایی نشان داد بهترین الگوریتم درخت ‌تصمیم برای پیش بینی مدت زمان تاخیر پروژه‌ها الگوریتم‌های C5 و CHILD با دقت حدود 91 درصد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delay in Oil Projects: Review of Past Developments and Provide a Model for Predicting Delay Time- Case Study: EPC Projects of the POGC

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Kazemi 1
  • Alireza Nemat-Gorgani 2
  • Sara Aryaee 3
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran ,Tehran, Iran.
2 MSc. in Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran ,Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Projects play an important role in various organizations, especially in project and executive organizations, but currently, projects especially industrial projects are associated with time delays. Predicting the time delay in carrying out oil projects is of particular importance. It is beneficial because of the 25% role of the oil industry in GDP and 85% in the share of exports and the average delay of 30% in EPC projects. In this research, the most important factors affecting time delay of the projects and the rules, which shows reasons of the delay are identified. The data were collected from the database of contracts and projects sector of South Pars Oil and Gas Company. Two hundred six projects were selected and considering different criteria, the time delay were predicted. Five decision tree algorithms were used to predict the project time delay, including C&R, C5, CHILD, QUEST, and AS. Validation results showed C5 and CHILD three algorithms are the bests with the accuracy of about 91%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil industry
  • EPC projects
  • Time delay
  • Data mining