کلیدواژه‌ها = مدل کنترل راهبردی
ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-22

10.22034/jmi.2020.114081

سیاوش هژبری حقیقی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابراهیم محمودزاده