طراحی سیستم خبره فازی برای امکان سنجی سبز پروژه های صنعتی (مورد مطالعه: صنعت نفت)

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت سبز و به تبع آن به کارگیری رویکرد سبز در توسعه پروژه های صنعتی از پاردایم های جدید مدیریت است که تضمین کننده تحقق سطح مطلوب شاخص های زیست محیطی در توسعه طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. امکان‌سنجی سبز پروژه‌های صنعتی، بررسی شاخص‌های زیست محیطی در پروژه‌ها است و مسیری برای نیل به توسعه پایدار است. هدف از این مقاله توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در موضوع انطباق پروژه‌های صنعتی با ملاحظات زیست محیطی است که تضمین‌کننده‌ی توسعه پایدار است. سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیر، مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های خبره و با رویکرد فازی توسعه یافته است. پایگاه دانش سیسـتم که مهم‌ترین بخش آن است به‌صورت قواعد اگر- آ‌ن‌گاه و مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت نفت و متمرکز در پروژه‌های احداث انبار نفت تشکیل شده است. پس از طراحی سیستم مذکور، برای اعتبار سنجی آن در دو مرحله مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان درجه صحت سیستم سنجیده شده است. در ابتدا درجه اهمیت شاخص‌های احصاء شده در قالب طیف لیکرت از خبرگان پرسیده شده و استنباط آماری با آزمونی آماری T انجام و شاخص‌های نهایی مشخص شده است. در مرحله بعدی، اعتبارسنجی داده‌های پروژه ساخت انبار نفت تهران به خبرگان صنعت نفت واگذار شده و از ایشان خواسته شده است که بر اساس این ورودی‌ها، خروجی سیستم یعنی شاخص امکان سنجی سبز پروژه را پیش-بینی نمایند و سپس نظرات خبرگان با خروجی حاصل از سیستم پشتیبان تصمیم مقایسه شده و بر اساس معیار میانگین مجذورات خطا (MSE) تصمیم‌گیری شده است که مقایسات انجام شده نتایج حاکی از اعتبار و روایی مطلوب سیستم طراحی شده است.\\r\\n

کلیدواژه‌ها