تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

رقابت فزاینده بین شرکت ها و سازمان ها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی را با دشواری مواجه ساخته است. شکل‌دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راه‌کارهای دست‌یابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای انسانی است. به‌گونه‌ای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزش‌های سازمان و تعهد به آنها فراهم می‌سازد. بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه‌های انسانی است. به‌منظور انجام پژوهش، از روش‌های همبستگی ومدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. یافته-های پژوهش نشان می‌دهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه‌های انسانی فراهم می‌آورد. بدین ترتیب که ابعاد پنج‌گانه‌ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیت‌پذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش بودن بر رضایت سرمایه‌های انسانی تاثیر گذار است. یافته‌ی دیگر این‌ است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین تاثیرگذاری بر رضایت سرمایههای انسانی است.

کلیدواژه‌ها