ارایه الگوی مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک (نمونه موردی: شرکتسرمایه گذاری مشترک ایرانی فعال در حوزه فن آوری اطلاعات)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نگاهی به پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی عوامل انگیزشیِ تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک نشان می‌دهد‌ که یکی از انگیزه-های اصلی همکاری شرکت‌های والد در تاسیسایننوع از شرکت‌ها، بهره‌مندی از منابع اطلاعاتی و دانشیشرکت‌هایوالد،درشرکتجدیداست. اما دانشیکهدرایننوعازشرکت‌هابه‌وجودمی‌آید؛عموماًدرونیوتلویحیبودهوتنهادراختیارافرادیاستکهازسویشرکت‌هایوالد،درشرکتسرمایه-گذاریمشترک،مشغولبه‌کارشده‌اند. با وجود این،مطالعات مدونی به‌منظور ارایه و توسعه مدل مدیریت دانش در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک،به‌خصوص در ایران، انجام نشدهاست. در اینپژوهش،تلاششده استتابااستفاده از روشتحقیقداده بنیاد وبا استفاده ازداده‌هاییک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات،الگوی مناسبیبرای پیاده‌سازیمدیریتدانشدر این‌گونه شرکت-ها،پیشنهاد داده شود. داده‌های این مدل، برخاسته از داده‌های کیفی هستند که ازطریق مصاحبه‌های انجام شده و مشاهده مدارک و مستندات مرتبط با موضوع مدیریت دانش، در یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانیِ فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، به‌دست آمده‌اند. نتایج اینپژوهش نشان می‌دهند که عوامل علّی تاثیرگذار در مدل مدیریت دانش در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، عوامل سیاسی و محیطی و همچنین میزان مشارکت شرکای والد در به اشتراک‌گذاری دانش در افق‌های زمانی میان مدت و بلند مدت هستند.

کلیدواژه‌ها