دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 13، پاییز 1390، صفحه 9-158 
3. بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

صفحه 64-78

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا دره‌ شیری؛ محمد محبی؛ جواد وزیری