دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، پاییز 1390 
3. بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمدرضا درّه‌ شیری؛ محمد محبی؛ جواد وزیری