بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ییی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان همکاری‌های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه‌های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری‌‌ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، ‌تسهیم منافع و ریسک‌ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم‌ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده‌هایی را برای تغییر و بهبود در آن‌ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه‌ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت‌هایی برای بهبود ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها