نویسنده = عادل آذر
تعداد مقالات: 7
1. تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه‌های توسعه صنعت نفت

دوره 15، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 145-173

10.22034/jmi.2021.287575.2576

رضا بهبود؛ عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


5. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-50

سید عباس ابراهیمی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ لطف اله فروزنده


6. بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 99-113

عادل آذر؛ محمد زارعی محمود آبادی


7. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 34-56

عادل آذر؛ مریم دانشور؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی