بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجو دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها DEA دامنه گسترده‌ای از الگو‌های ریاضی است که برای سنجش کارآیی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای همسان با ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه به کار می‌رود. این الگو، مجموعه‌ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم‌گیری به دست آورده و بر اساس آن کارآیی نسبی هر واحد را محاسبه می‌کند. محاسبه اوزان مختلف برای شاخص‌های یکسان در مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیری همگن، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو الگو‌هایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخص‌های ورودی و خروجی ارائه شده و در این مقاله نیز الگویی جدید برای این منظور توسعه یافته است. در این مقاله از یک روش برنامه‌ریزی خطی جامع از نوع ماکس‌مین برای به دست آوردن مجموعه اوزان مشترک CSW استفاده شده و سپس به رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها پرداخته شده است. برای تحلیل روش یافتن CSW لازم است یک شکلم عینی از الگوی برنامه‌ریزی خطی حل شود. منطق روشن، قابلیت کاربرد در انواع الگو‌های استاندارد DEA، خطی بودن وسادگی حل الگو، قدرت تفکیک بالای الگو و قابلیت مدیریت اوزان بنا به اقتضای مسئله از مهمترین مزایای الگوی پیشنهادی به شمار می‌رود. در نهایت این روش توسعه‌یافته برای تحلیل داده‌های 9 بانک دولتی منتخب ایران به کار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها